Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Guide for designdrevet innovasjon
Til toppen
Under

Designprosessen

Designere har ulike måter å jobbe på og hvert byrå har sin egen variant av designprosessen, men det er noen aktiviteter som er felles for alle designere. British Design Council har utviklet «Double Diamond»-modellen for å illustrere dette.

 

Double Diamond-modellen

Double Diamond-modellen til British Design Council beskriver fire faser: Forstå, definere, utvikle og levere. Hver diamant inneholder to trinn og viser hvordan designprosessen åpner opp og utforsker, for deretter å definere og lukke. Antall åpne- og lukkefaser vil variere med hvor komplekst og omfattende prosjektet er.

Double Diamond er en modell over designprosessen, utviklet av British Design Council. Modellen skisserer fire hovedfaser innenfor to diamanter, som bygger på åpne- og lukkefaser.

Illustrasjon: Double Diamons

diamond1.png

Forstå

Et designprosjekt starter med en utforskningsfase hvor innsikt og inspirasjon samles. Denne forstå-fasen kan løses på mange forskjellige måter avhengig av prosjektets kompleksitet og egenart. I denne fasen begynner vi å identifisere problemet, muligheten eller behovet som skal adresseres og definerer grenser for løsningen.

Her brukes både kvalitative og kvantitative metoder; kontakt med sluttbrukere og analyser av sosiale og økonomiske trender. Kunnskapsbanken vi etablerer i denne fasen fungerer som av veiledning og inspirasjon til teamet gjennom hele utviklingsprosessen

Typiske aktiviteter:

 • Identifisere problemet, muligheten eller behovet som skal løses
 • Utvikle et tilstrekkelig innsikts- og analysegrunnlag
 • Definere løsningsrommet. Hvilken problemstilling skal vi adressere? Hva skal vi ikke jobbe med?
 • Bygge en rik kunnskapsbank med inspirasjon og innsikt
 • Definere hypoteser
 • Prioritere utfordringer og muligheter

 

diamond2.png

Definere

Mengder av ideer og funn blir analysert, strukturert og redusert ned til et sett med problemstillinger. Disse settes opp mot organisasjonens behov og forretningsmål for å kunne velge hvilke som skal videreføres.

I denne fasen jobber virksomheten(e) som eier prosjektet og problemet tett sammen med designbyrået med å ta et helhetlig grep om problemfeltet. Fasen skal resultere i en felles forankret problemforståelse, slik at vi sikrer at løsningen som skal utvikles er basert på reelle behov og ikke antakelser.

Målet for fasen er å verifisere rammene for hva som er mulig, og justere ambisjonene deretter.

Typiske aktiviteter:

 • Analysere resultatene fra innsiktsfasen
 • Identifisere et antall mulige løsninger med utgangspunkt i funnene
 • Definere fokusområder som forankres med alle interessenter
 • Lage plan for videre arbeid

 

diamond3.png

Utvikle

Den tredje fasen fokuserer på utvikling. I felleskap videreutvikler vi ideer, involverer brukere og tester ulike konsepter, for til slutt å velge det som svarer best på oppgaven.

Ved hjelp av metoder og prosesser utvikler designpartner og oppdragsgiver de enkelte løsningskomponentene i detalj og sørger for at de tilsammen danner en helhetlig opplevelse.

I utviklingsfasen bidrar det å arbeide iterativt med brukere til en mer treffsikker tjeneste og fokuserer på teamets innsats. Det endelige produktet eller tjenesten vil inkludere denne tilbakemeldingen og være klar for implementering.

Målet for fasen er å utvikle løsninger som er klare for implementering.

Typiske aktiviteter:

 • Designe detaljerte løsningskomponenter og sørge for at de er en del av en helhetlig opplevelse.
 • Teste løsningene kontinuerlig på sluttbrukere og justere på bakgrunn av tilbakemeldingene.
 • Kartlegge hva som må til for å iverksette løsningene.

 

diamond4.png

Levere

Det siste fasen av den doble diamantmodellen er leveranse, hvor sluttproduktet eller tjenesten er ferdigstilles og lanseres. Ettersom brukerbehov er så grundig kartlagt i tidligere faser, kan tjenesten levere i tråd med forventningene fra start.

I denne fasen er det også viktig å etablere systemer som fanger opp tilbakemeldinger fra kunder og sikrer kontinuerlig forbedring av produktet eller tjenesten i tiden framover.

Som regel skal leveransen forvaltes av noen andre og derfor er forankring og overføring av eierskap en svært viktig del av hele prosjektet. I de fleste prosjekter er derfor de som skal leve med løsningene i det daglige involvert i hele prosessen.

Erfaringsdeling er en sentral del av siste fase. Antakelig har prosjektet gitt både ny prosessforståelse, ny kunnskap, verktøy og måter å jobbe på som er verdt å dele med kolleger og samarbeidspartnere.  

Typiske aktiviteter:

 • Ferdigstille produkt eller tjeneste
 • Sørg for at tilbakemeldingsmekanismer er på plass
 • Del erfaringer fra utviklingsprosessen med organisasjonen.

 

Designprosessen

Utviklingsløpet

Denne guiden generaliserer designprosessen gjennom en dobbel diamant-modell. I realiteten vil designbyrået velge metoder og aktiviteter best tilpasset prosjektet. Omfanget og det konkrete innholdet vil derfor være unik for hvert prosjekt. Det som utvikles i den første diamanten vil typisk være en konseptuell løsning som er visualisert og beskrevet i den konteksten den skal oppleves.

I den neste diamanten vil konseptet videreutvikles. Løsningsforslaget blir utforsket videre, brukertestet, justert, videreutviklet og til slutt ferdigstilt og lansert. Antall etapper og tidsbruk i denne fasen avhenger av prosjektets kompleksitet.

Under-fasen i denne guiden ender i at løsningen er klar til å lanseres og møte brukerne. Neste steg er Etter-fasen, som handler om implementering og drift.

Illustrasjon: Fra innovasjonsprosjekt til drift.