Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Guide for designdrevet innovasjon
Til toppen
Under

Gode råd for prosessen

 • Følg prinsippene for en god designprosess
 • Stol på prosessen
 • Ta vare på øyeblikkene

For at ditt designdrevne innovasjonsprosjekt skal lykkes, bør du jobbe i tråd med prinsippene for en god designprosess. Det vil kreve at du hjelper teamet å leve med mer usikkerhet enn normalt. Ved å samle godt materiale underveis, vil du skape gode historier som overbeviser organisasjonen om prosjektets suksess.

Følg prinsippene for en god designprosess

Ved å sikre rett tankesett fra start kommer prosjektet godt i gang, men underveis vil det alltid dukke opp utfordringer. Her er noen prinsipper for deg som leder et designdrevet innovasjonsprosjekt. De beskriver hva du bør gjøre for å sikre kvalitet gjennom hele designprosessen

Vær empatisk

 • Fokuser på brukerens opplevelse
 • Involver brukere og interessenter
 • Legg vekt på samhandling for å få inn alle perspektiver
 • Pass på forutinntatte meninger
 • Sett deg inn i riktig kontekst
 • Involver kontinuerlig

Vær utforskende

 • Skisser flere alternativer, test og lær i etapper
 • Test ofte, ikke vent, det gjør justering mulig
 • Evaluer resultat mot målsetningen, og lær
 • Sett relevante, realistiske mål for hver etappe
 • Tillat feil

Jobb integrert

 • Jobb i små tverrfaglige team
 • Fokuser på kunnskapsdeling
 • Definer tydelige felles prinsipper
 • Respekter hverandres fagdisipliner

 

Se mer

Stol på prosessen

Innovasjonsprosjekter har en høyere grad av usikkerhet enn andre typer prosjekter. En av styrkene til designdrevne prosesser er at en bruker mer tid på å bygge innsikt og å skape mange ideer før en velger løsning, men dette kan være uvant for noen. 

Å bruke god tid til å utforske kunder og problemstillinger, kan ofte skape utålmodighet og usikkerhet fra medlemmer i prosjektteamet. Det hender at det dukker opp spørsmål om prosjektet egentlig nærmer seg en løsning. Hjernen er programmert til å søke løsninger, og det kan da føles ubehagelig å fortsette å bygge innsikt og lete etter flere ideer når tidsfristen nærmer seg.

Det er helt normalt at følelsen av usikkerhet og frustrasjon dukker opp, særlig fra de som ikke er vant til å jobbe designdrevet. Det kan dersom det ikke håndteres, lede til diskusjoner og høy temperatur innad i teamet og mellom oppdragsgiver og byrå. 

Det er da viktig at du som prosjektleder hjelper teamet til å leve med usikkerheten. Styrken til designprosessen er at den ikke hopper på første funn og tilsynelatende beste løsningen, men evner å jobbe ut flere løsninger før valgene tas. Din oppgave er å vise stor tillit til prosessen og skape fokus rundt arbeidsoppgavene som skal løses.

Det kan også være nødvendig å skjerme teamet fra press fra ledere og andre interessenter. Ledere som er vant til tett prosjektoppfølging, kan også trenge veiledning i deres rolle og at de må stole på prosessen. 

Ta vare på øyeblikkene

Når innsalget skal gjøres trenger du en god historie. Dersom du kun presenterer løsningen, er det lett å kritisere og avfeie den. Det er derfor viktig å bygge en god helthetlig historie, gjerne med en rød tråd fra innsikt, ideer, brukertester, prioriteringer mellom konsepter, justeringer til endelig konsept.

Visuelle historier kommuniserer bedre enn tekst. Vær derfor bevisst på å ta bilder og video av observasjoner, intervjuer, workshoper, skisser og prototyper. Noter underveis viktige hendelser og sitater fra brukere. Målet er å bygge tillit ved å skape en rød tråd som demonstrerer hvordan løsningen svarer på reelle kundebehov. 

I tillegg til en historie som selger løsningen, bør du samle materiale som selger den designdrevne arbeidsformen. Denne historien bør legge mer vekt på å vise hvordan prosessen har drevet frem det gode resultatet, og hvordan denne arbeidsformen kan og bør videreføres i implementeringsfasen. Noter derfor underveis spesielle situasjoner og sitater fra medarbeidere som snakker om erfaringene ved arbeidsmetodikken. Samle bilder og video som kan illustrere spesielle situasjoner eller milepeler i prosjektet.

Bygg historier

Bygg en god, visuell og helhetlig historie om prosjektet. Vis en tydelig rød tråd fra innsikt til løsning.

Illustrasjon: Bygg historier

Tips til gode innovasjonshistorier

 • Vis dybden av innsikten og behovene brukerne har
 • Bygg en rød tråd fra brukerbehov til løsning som demonstrerer verdien for brukerne
 • Vær visuell – bruk bilder og video innsamlet gjennom hele prosjektets gang
 • Flett inn hendelser fra prosessen som skapte et vendepunkt eller en oppdagelse
 • Vær ærlig på utfordringer og hindringer som oppstod underveis
 • Vis eksempler på hvordan denne metoden kan brukes på andre problemstillinger eller i andre deler av virksomheten