Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Verktøy

Hva

Dialogmodell og eksempelsamling for grønne industrietableringer

Målgruppe

Vertskommuner og industriaktører som skal samarbeide om en industrietablering

Bakgrunn

Utviklet av DOGA i partnerskap med Siva, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartmenetet

Dialogverktøyet er utviklet for bruk i konkrete prosesser rundt grønne industrietableringer i Norge.  

Gjennom tidlig dialog vil industriaktører og lokalsamfunn kunne etablere felles visjoner og en samarbeidsplattform for industrietableringen. Dette gir fundament for gode, inkluderende prosesser og en bærekraftig industrietablering som skaper verdi for både lokalsamfunn, industri og naturen.

Målgruppen er først og fremst industriaktører som ønsker å etablere seg, og kommuner som ønsker å være vertskap for dem. 

Hvorfor ta dialogverktøyet i bruk?

Dialogverktøyet er ment å hjelpe aktørene til å drøfte temaer, dilemmaer, problemstillinger og muligheter for å oppnå felles forståelse, tydeligere forankring og gjensidig forpliktelse.  

Å tenke mer helhetlig sammen kan skape grunnlag for et felles språk og felles målsettinger, noe som i sin tur bygger tillit og reduserer konflikt. Det kan gi raskere realisering, redusere negativ påvirkning og fremme økt attraktivitet i og rundt en industrietablering.  

Det vil også kunne styrke både lokale demokratiske rettigheter og industriens omdømme, og bidra til å bygge konkurransekraft lokalt og internasjonalt. Videre kan mer framtidsrettede valg føre til økt forutsigbarhet og dermed også økt trygghet og robusthet på lang sikt.  

En dialogmodell formet som en sirkel med følgende innhold:

Verdiskaping er dreiepunktet. Tre kjerneverdier – fellesskap, bærekraft og skjønnhet – omkranser dreiepunktet. Modellen framhever ni målsettinger. Under fellesskap er det å bygge tillit, fremme felles eierskap, utvikle kunnskap løftet fram. Under bærekraft, som i dette verktøyet viser til miljøhensyn, vektlegges det å prioritere natur- hensyn, bruke arealer smartere og fremme ansvarlig ressursbruk. Under skjønnhet fremheves å tilpasse til kontekst, utvikle destinasjon og skape framtidens kulturarv. Gevinster og effekter av å ta ulike hensyn beskrevet innenfor hvert dialogtema er angitt ytterst, og peker inn igjen mot verdiskapingen som er dreiepunktet.
Dialogmodellen bygger på tre kjerneverdier – fellesskap, bærekraft og skjønnhet – som gir inngang til målsettinger og tema for diskusjon i den tidlige fasen av industrietableringer.

Bakgrunn

I tett samarbeid med Siva, og en ekspertgruppe med 15 aktører fra ulike fag og sektorer, har DOGA utarbeidet et dialogverktøy og en eksempelsamling som viser hvordan grønne industrietableringer kan skape merverdi.  

Verktøyet er en sentral leveranse i regjeringens omfattende satsning på Grønt Industriløft, og et svar på punkt 14 i Veikart for grønt industriløft: «Regjeringen vil gi DOGA i oppdrag å utvikle kunnskaps- og inspirasjonsmateriell om hvordan design og arkitektur kan benyttes til å skape grønne industri-etableringer som fremmer sosial og miljømessig bærekraft.» 

Veikart for grønt industriløft er en stor nasjonal satsing som ble lansert 23. juni 2022, og er undertegnet av 11 statsråder. I forordet heter det: «Målet er å gjøre Norge til en grønn industri- og energigigant basert på våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industrielle kompetanse og historiske fortrinn. Dette vil bidra til å sette fart på omstillingen, skape jobber over hele landet, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene.» 

Del 1 av dialogverktøyet (Kunnskapsgrunnlag og eksempler til inspirasjon) ble lansert og overrekt Nærings- og fiskeridepartementet ved statssekretær Vegard Grøslie Wennesland 2. mai 2024.

Hva skjer videre?

Gjennom 2024 arbeider DOGA og Siva med å videreutvikle Dialogverktøyet til et praktisk og enkelt anvendbart verktøy som målgruppene kan ta i bruk.  

Ta gjerne kontakt dersom du har innspill til videreutviklingen av dialogverktøyet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.