Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram
Creative idea, Inspiration, New idea and Innovation concept with Crumpled Paper light bulb on white background.
Foto: Adobe Stock

Politikere og samfunnstopper snakker om omstilling, grønt skifte, ny kunnskap og hva vi skal leve av etter oljen. Men hvordan skal vi gjøre det i praksis? Gode ideer vokser ikke på trær og innovasjon kommer ikke av seg selv. Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir DOGA økonomisk støtte til å gjennomføre idéfasen av en innovasjonsprosess.  

Forutsetningene er at brukerne involveres og at designere er med helt fra starten av.

Hvem kan søke?

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Enkeltpersonforetak kan ikke søke om støtte. Søknader fra bedrifter som ikke tidligere har mottatt DIP-støtte vil bli prioritert.

Utenlandske samarbeidspartnere, for eksempel kompetansesentre, designbyråer og liknende kan gjerne inngå i prosjektet.

Dersom søknaden bygger på et samarbeidsprosjekt mellom flere foretak skal prosjektansvarlig og prosjektets samarbeidspartnere legge frem hvordan prosjektutgiftene skal fordeles mellom partnerne. En samarbeidsavtale må omfatte minst to organisasjoner som samarbeider om prosjektets utforming, bidrar til gjennomføringen uten innbyrdes fakturering, samt deler risiko og utbytte av prosjektet.

En skreddersydd kontorløsning og en løsning for bod er to av løsningene som kom ut av innovasjonsprosjektet med brukeren i sentrum, og som Stryntrappa leveres med i dag.
I 2013 fikk Stryn-bedriften Hagen DIP-midler. I mars 2017 lanserte de tre innovative trappeløsninger utviklet i samarbeid med designbyrået Hareide Design. Målet er at salget av de nye løsningene skal utgjøre 20 millioner i omsetning de første fem årene.
Foto: Stryntrappa

Hvor mye kan jeg søke om?

Søknadsbeløpet må være over 100 000 kroner for at prosjektet skal bli vurdert. Virksomheter kan motta inntil 50 prosent av totalkostnadene til DIP-prosjektet.

Eksempel: Hvis du som bedrift får tilbud om 50 % støtte til et prosjekt med et totalbudsjett på 400 000 kroner vil du kunne motta inntil 200 000 kroner i støtte. Gjennomsnittlig støttebeløp de senere årene har vært cirka 450.000 kroner.

Hvor mye kreves av egenfinansiering?

DOGA ønsker at bedriften deltar aktivt i prosjektet og står for minst 50 % av totalbudsjettet. Som oftest dekkes dette inn ved lønnskostnader for egne ansatte som er involvert i prosjektet. Les mer om finansierings- og kostnadsbudsjett.

DOGA tilbyr unike utleielokaler i Oslo for de fleste typer arrangementer.
DIP-mottakere kommer til DOGA for å få inspirasjon og utveksle meninger med andre mottakere.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Når er søknadsfristen?

DIP-midlene utlyses en gang i året, normalt i februar. Søknadsperioden er fra ultimo mars til søknadsfristen medio mai. Tildeling av DIP-midler skjer i slutten av september.

Frist for å søke om DIP-midler i  2023 er 25. mai.

Søk om DIP-midler >>

Hva er viktig å vektlegge i søknaden?

Det aller viktigste å huske på når du skriver søknaden din er å:

  • gi en god beskrivelse av problemstillingen som ønskes løst. Hvor viktig er den (for bedriften, bransjen, samfunnet)?
  • forklar på hvilken måte prosjektet er nyskapende
  • beskriv formålet og målsettingen med prosjektet
  • vis tydelig hvordan design skal benyttes i prosjektet

Mange gode prosjekter faller utenfor DIP-ordningen fordi de har kommet for langt i idéutviklingen og har kommet over i produkt- eller tjenesteutvikling. DIP støtter kun den delen av prosjektet som går fra problem til innsikt og til løsningskonsept – ikke utvikling av selve løsningen.

Veiledning for DIP-søknader
Idunn Hals Bjelland i Q-Free
Q–Free fikk i 2019 DIP-støtte til sitt prosjekt «En by i flyt». Idunn Hals Bjelland i Q-Free har stor tro på tankegangen den designdrevne innovasjonsmetoden skaper: – Noe av gullet er måten man etter hvert forstår hverandre på, på tvers av forretningsområdene.
Foto: Anita Arntzen

Hvordan evalueres søknadene?

En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet velger årlig ut de beste prosjektene etter en grundig prosess med flere faser.

Juryprosessen følger forhåndsdefinerte kriterier. Vær oppmerksom på at søknadene sjeldent fyller alle tildelingskriterier.

Les mer om tildelingskriteriene >>

Hvor lang er behandlingstiden?

Søknadsfristen er medio mai. Behandlingstiden avhenger av antallet søknader, men alle får beskjed om resultatet innen utgangen av september samme år.

Når blir pengene utbetalt?

Bedriftene som får tilbud om DIP-støtte mottar et bevilgningsbrev. Brevet inneholder opplysninger om beløp, bevilgingsperiode, betingelser for utbetaling, krav til rapporter og revisjon. Pengene blir utbetalt ca. en uke etter prosjektleder og eventuelle samarbeidspartnere har signert og returnert bevilgningsbrevet til DOGA.

To tredjedeler av bevilgningen utbetales forskuddsvis og en tredjedel utbetales etter at sluttrapporter er levert og godkjent. Prosjektet må følge budsjetter og prosjektbeskrivelse oppgitt i søknaden.

Vær oppmerksom på at støttes utbetales fra Norges forskningsråd.

Når kan jeg starte?

Prosjektet kan starte så snart støtte er innvilget, men tidligst 18. september.

Når må prosjektet være avsluttet?

Prosjektet må avsluttes innen utgangen av det påfølgende året.

Tang på havets bunn
Dypp fikk DIP-midler i 2020 for å utforske mulighetene som ligger i tarebasert bioplast. Ved hjelp av et designdrevet innovasjonsprosjekt skal de studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttforbrukere.
Foto: Dypp

Hva krever DOGA av oss?

Prosjektansvarlig sender inn sluttrapport og regnskapsrapport. Disse må leveres én måned etter at prosjektet er ferdig. Det gis mer informasjon om rapportering og frister i bevilgningsbrevet.

 

Hvem eier det som lages i prosjektet og hvordan sikres rettighetene?

Det er søkeren, ikke DOGA som eier de immaterielle rettighetene til resultatene av prosjektet. Dersom prosjektet består av flere samarbeidspartnere, bør dere tidlig avklare hvem som har rettighetene til det som lages evt. hvordan det skal fordeles dersom de immaterielle verdiene fra prosjektet utnyttes kommersielt. Under og etter prosjektet beskyttes immaterielle rettigheter på vanlige vis, avhengig av bedriftens strategi og resultatene som skapes.

Se oversikt og sjekkliste:

Praktisk guide til patentering – Patentstyret (PDF) >>

Mer informasjon finner du på patentstyret.no.

 

Kan jeg klage?

Avslåtte søknader kan dessverre ikke påklages.

Hvilke andre støtteordninger finnes?

Det finnes en rekke andre støtteordninger i virkemiddelapparetet. Altinn har en god oversikt over disse på sin samleside.

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har også støtteordninger det kan være aktuelt å søke på Les mer om Skattefunn og Innovasjonskontrakter

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.