Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram
Tildelingskriterier-for-DIP_foto_Sverre-Chr-Jarild.jpeg
Foto: Sverre Chr. Jarild

Disse kan få støtte:

 • Alle etablerte private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner som kan vise til regnskapstall fra de to foregående år kan søke om støtte fra DIP.
 • Enkeltpersonforetak og offentlige foretak kan ikke søke om støtte.
 • Søknader fra bedrifter som ikke tidligere har mottatt DIP-støtte vil bli prioritert.

Tildelingskriterier:

1. Utgangspunkt i brukernes behov

I hvor stor grad prosjektet ditt utvikler og utprøver metoder for å avdekke brukernes erkjente og ikke-erkjente behov er avgjørende for om ditt prosjekt får støtte. Det kan dreie seg om forbedringer av eksisterende løsninger på markedet, eller ønske om å finne frem til helt nye konsepter og løsninger. Det er viktig å beskrive hvilke type brukere som involveres i prosjektet, og hvordan brukerne skal involveres, gjerne også hvilke metoder som planlegges benyttet eller utforsket.

2. Bruk av designkompetanse

Det kreves at designkompetanse benyttes aktivt i prosjektgjennomføringen. I søknadsskjemaet er det derfor viktig å beskrive hvilken rolle designeren eller designbyrået skal ha i prosjektet, hvilke oppgaver de skal løse, og hvilke interne og eksterne kompetansemiljøer de skal samarbeide med. Organisering og integrering av annen relevant faglig kompetanse vektlegges også.

3. Innovasjonsgrad

Ved vurdering av søknadene legges det vekt på at prosjektets metoder eller innfallsvinkler er nyskapende og skiller seg fra alminnelig praksis. Det er derfor viktig å forklare på hvilken måte prosjektet ditt er nyskapende. Måten du planlegger å involvere brukerne kan være ny, eller kanskje metoden for utnyttelse av designkompetanse er ny for deg som søker eller for din bransje? Dersom det nye produktet eller tjenestekonseptet har høy innovasjonsgrad, bør du presisere dette i søknaden din.

4. Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft 

Beskriv kort hvordan prosjektet kan anses som bærekraftig. Med sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft mener vi:  

 • Sosial bærekraft
  Prosjektet har positive ringvirkninger for samfunnet, er inkluderende (uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonalitet, funksjonsnedsettelser og teknologisk nivå) og bidrar til  økt livskvalitet for dem som blir berørt.  
 • Miljømessig bærekraft
  Prosjektet har positiv påvirkning på miljøet, er ansvarlig produsert og kan vise til smart ressursbruk.
 • Økonomisk bærekraft
  Prosjektet er lønnsomt og bidrar til økonomisk verdiskaping gjennom f.eks. nye forretningsmodeller, nye markeder, innsparing, økt eksport osv. 

5. Målbar effekt og lønnsomhet

For at prosjektet ditt skal få støtte må det kunne gi konkrete og varige resultater. Det er derfor viktig å beskrive formålet og målsettingen med prosjektet. Det vil bli lagt vekt på at prosjektet har intensjoner om å frembringe et konsept som senere kan tas over i en utviklings- og implementeringsfase. Effekten av en slik implementering skal kunne måles hos prosjektdeltagerne etter endt prosjektperiode, for eksempel gjennom økt kompetanse, styrket innovasjonsevne, større kundetilfredshet, økte markedsandeler eller ny markedsadgang.

6. Videreformidling av resultater

Hovedintensjonen med Designdrevet innovasjonsprogram er å fremskaffe mer kunnskap og viten om metoder og prosesser knyttet til denne formen for innovasjonsarbeid. Det vil derfor bli lagt vekt på at alt erfaringsmateriale kan gjøres tilgjengelig for Norsk design- og arkitektursenter etter prosjektavslutning.

I tilfelle det krysses av i svaralternativet som gir begrenset innsyn er det derfor viktig å beskrive omfanget av denne begrensningen, samt begrunnelsen for dette i kommentarfeltet.

7. Addisjonalitet

Det vurderes i hvilken grad prosjektet er addisjonelt. At prosjektet er addisjonelt betyr at det omfatter aktiviteter som ikke vil bli gjennomført uten tilskudd fra Designdrevet innovasjonsprogram. Her krysses det av i det svaralternativ som er aktuell for søker.

8. Øvrige sentrale vurderingskriterier

 • Hvor tydelig og spesiell er problemstillingen som skal angripes?
 • Hvor tydelig er beskrivelsen av målsettingen for prosjektet?
 • Hvor solid er prosjektet forankret i ledelse/styre?
 • Hvor åpenbart det er at prosjektet er et reelt ideutviklingsprosjekt, og ikke et realiseringsprosjekt av en allerede eksisterende idé?
 • Inneholder prosessen kvaliteter som kjennetegner en designdrevet innovasjonsprosess?
 • Hvor godt og troverdig er evnen (økonomi, kompetanse, organisasjon, kommersiell infrastruktur mm) til å bringe resultatet videre mot realisering beskrevet i søknaden?

Ved vurdering av DIP søknaden legges det vekt på i hvor stor grad kunnskapen som oppnås i prosjektet er relevant og anvendelig for andre.

Det betyr at det vil bli vurdert om prosjektet har relevans for en bredere krets av aktører enn de som er direkte involvert.

Det er derfor viktig å forklare hvordan prosjektet og spesielt de brukerdrevne designprosessene i prosjektet, kan være anvendelige, til nytte og til inspirasjon for andre.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.