Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

Last ned PDF om budsjett for DIP her.

Kostnadsbudsjett

Lønnskostnader

Som lønnskostnader kan du ta med den tid som direkte brukes på gjennomføring av prosjektet, herunder prosjektledelse og administrasjon. I prosjektet kan det maksimalt medregnes den faktiske timelønn ganget med det antall timer som anvendes på prosjektet. Timelønnen for månedslønnede beregnes som brutto årslønn dividert med 1.640. Det beløpet som føres opp som lønnskostnad kan ikke overstige den faktiske brutto årslønn.

Direkte eksterne kostnader

Andre kostnader som kan føres i kostnadsbudsjettet er direkte eksterne kostnader. Dette kan være utgifter til prosjektets revisjon, reiseutgifter, samt kjøp av eksterne konsulenttjenester som for eksempel designbyråtjenester eller brukerstudier utført av en ekstern leverandør.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader knyttet til prosjektet kan føres i kostnadsbudsjettet og kan være: sosiale kostnader knyttet til deltagende personell, elektrisitet, varme, rengjøring, vedlikehold, forsikring, kontorartikler, telefon, sekretariatutgifter samt husleieutgifter hvis prosjektansvarlig/samarbeidspartnere befinner seg i leide lokaler i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan beregne de indirekte kostnadene etter en standardsats, som maksimalt kan utgjøre 20 prosent av prosjektets lønnskostnader. Den anvendte satsen og de bokførte indirekte kostnadene skal kunne dokumenteres.

Finansieringsbudsjett

Her ønsker vi en spesifisering av finansieringen av prosjektet, hvor mye som er egen finansiering, forventet tilskudd fra Designdrevet innovasjonsprogram og eventuell annen offentlig finansiering. Annen offentlig finansiering kan være fra Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd.

Finansieringen fordeles på prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: