Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

BRUKERSENTRERT

Designdrevet innovasjon lar brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter.

TREFFSIKKERT

Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger.

TVERRFAGLIG

Designdrevet innovasjon utfordrer vanetenkning ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

SIDEN 200

Siden 2009 har det blitt delt ut over 100 millioner kroner til over 250 prosjekter.

Dette-er-Designdrevet-innovasjonsprogram-(DIP)_foto_Sverre-Chr-Jarild.jpeg
Foto: Sverre Chr. Jarild

DIP er en åpen konkurransearena, hvor ulike innovasjonsprosjekter konkurrerer om støtte på bakgrunn av utvalgte kriterier.

Hensikten med programmet er at norske virksomheter skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer og dermed øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

Programmet skal bidra til:

  • Ny kompetanse om designdrevet innovasjon for de deltagende bedriftene.
  • Nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.
  • Ny viten om designdrevet innovasjon, der resultatene fra prosjektene skal være basis for spredning av kompetanse om metode og nytteverdi til øvrig næringsliv. Dette skal i neste omgang senke barrierene for at flere bedrifter satser på designdrevet innovasjon i egen regi.
  • Nettverksbygging mellom aktører på tvers av bransjer og tema, og til et nært samarbeid mellom bedrifter og design/ FoU miljøer.

Hvorfor designdrevet innovasjon?

Vi vet fra flere undersøkelser at virksomheter som er ledende på design har større vekst og bedre lønnsomhet enn andre bedrifter.

En McKinsey-studie gjennomført i 2018, av 300 virksomheter på tvers av bransjer og land, viste at bedriftene som var ledende på design hadde en årlig vekst som var tre ganger så høy som gjennomsnittet i sin bransje. Over en femårsperiode leverte de beste virksomhetene en avkastning til aksjeeierne som var nesten dobbelt så høy som gjennomsnittet.

Avdekker muligheter som er skjult for konkurrentene

Designere løser problemer og skaper nye løsninger ved å orientere seg rundt mennesket. Designdrevet innovasjon er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling på. Den kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.

Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og avdekker ofte behov og muligheter som er skjult for konkurrentene. Det gir høyere kundetilfredshet, høyere salg, mindre frafall og bidrar til økte markedsandeler.

Designdrevet innovasjon kan fungere som et samlebegrep for metoder og prosesser som gjør det mulig å skape noe nytt sammen.

Særtrekkene ved tilnærmingen kan summeres i noen punkter:

  • Bygger på dyp forståelse av brukerens behov
  • Foredler løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting og forbedring
  • Sikrer helhetlige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid

Det er billigere å feile før du begynner å utvikle

Å feile er et kraftig verktøy for læring. Eksperimentering og testing er kjernen i design. Ikke alle forsøk kommer til å fungere eller lykkes. Når vi prøver å løse store problemer, må vi samtidig akseptere å mislykkes underveis. Kostnadene for endringer tidlig i prosessen er lav, mens endringer senere har en høyere kostnad.

Det å lansere en foreløpig løsning for så å bruke den til å fortsette å lære, fortsette å spørre og fortsette å teste, er viktig i designdrevet innovasjon.

Hvilken effekt har DIP?

Det er dokumentert at smart bruk av design og arkitektur bidrar til nye forretningsmodeller og utløser lønnsom næringsutvikling.
Menon Economics presenterte i februar 2021 en undersøkelse som viser at Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) fungerer svært godt som et næringsrettet virkemiddel. DIP prosjektene har jevnt over betydelig positiv effekt på de deltagende virksomhetenes praksis, innovasjonsevne og verdiskaping.

Også innovasjonshøyden i programmet blir bekreftet. Så mange som 50 prosent av respondentene oppgir at prosjektet har resultert i en helt ny løsning som ikke finnes i markedet fra før. Sammenliknet med andre innovasjonsprogrammer er dette svært høyt.

Videre er gjennomføringsgraden for prosjektene også høy. Så mange som 72 prosent av DIP-prosjektene var enten ferdig/lansert eller i ferd med å bli ferdigstilt når målingen ble gjennomført. Som Menon selv skriver «Med tanke på at det gis midler til å konseptualisere ideer, er det imponerende at en så høy andel har blitt realisert, eller er i ferd med å bli realisert. Dette er også en vesentlig høyere andel enn vi finner i de fleste andre innovasjonsprogrammer i det næringsrettede virkemiddelapparatet.»

sirkulær økonomi, DOGA
Designere og arkitekter spiller en viktig rolle når vi legger om til en sirkulær økonomi der ressursene bevares i et kretsløp. Produkter og bygg må designes slik at de har lang levetid og lett kan bli reparert, gjenbrukt og resirkulert.
Foto: DOGA

Videreformidling av erfaringer og resultater

Et viktig aspekt ved DIP er at den enkelte bedrifts erfaringer skal komme resten av næringslivet til gode. For å sikre denne informasjonsspredningen er det er forutsetning at bedriftene som mottar midler deler all informasjon og dokumenter knyttet til DIP-prosjektet etter at det er avsluttet. Frigjøring av prosjektinformasjon kan ta noe tid på grunn av behovet for å beskytte informasjonen innen lansering av konkurransemessige årsaker.

Les om tidligere DIP-mottakere >>

Etter hvert som resultatene foreligger, følger DOGA opp hvert enkelt DIP-prosjekt. Kunnskapen og erfaringene deles gjennom publikasjoner, seminarer, foredrag og workshops, både i regi av DOGA og gjennom DIP-bedriftenes nettverk.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.