Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

BRUKERSENTRERT

Designdrevet innovasjon lar brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter.

TREFFSIKKERT

Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger.

TVERRFAGLIG

Designdrevet innovasjon utfordrer vanetenkning ved at tverrfaglige team kobler teknologi og virksomhetsforståelse med designerens verktøykasse.

11 år

2020 er det 11. året DOGA deler ut midler gjennom DIP. Siden 2009 har det blitt delt ut 80 millioner kroner til 205 prosjekter.

DIP er en åpen konkurransearena, hvor ulike innovasjonsprosjekter konkurrerer om støtte på bakgrunn av utvalgte kriterier.

Hensikten med programmet er at norske virksomheter skal prøve ut innovasjonsmetoder som bygger på studier av brukerne og designmetodikk. Målet er å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer og dermed øke konkurransekraften i norsk næringsliv.

De årlige budsjettrammene fra Nærings- og fiskeridepartmenetet avgjør hvor mange prosjekter som kan få støtte. Design og arkitektur Norge (DOGA) driver programmet og samarbeider med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge i vurdering og behandling av søknader.

Bakgrunn

I 2009 gjennomførte Synovate den landsomfattende næringslivsundersøkelsen Design Diagnose på vegne av DOGA (dengang Norsk Designråd). Undersøkelsen avdekket blant annet:

  • Kun 13 prosent av norske bedrifter gjennomfører brukerundersøkelser i tilknytning til sine innovasjonsprosesser.
  • Bedrifter som aktivt benytter designmetodikk i sine prosesser har mer enn dobbelt så høy innovasjonsgrad som andre bedrifter, uansett bransje.
  • Fire ganger så mange designbrukere søker om patentbeskyttelse, sammenlignet med bedrifter som ikke bruker designmetodikk i sine innovasjonsprosesser.

Regjeringen satser på DIP

Innovasjonsmeldingen (Stortingsmelding nr. 7. 2008-2009) beskrev regjeringen sin satsning på designdrevet innovasjon. Regjeringen har siden årlig bevilget øremerkede midler til DIP, for å styrke næringslivets innovasjons- og konkurranseevne. "DIP vil blant annet, gjennom pilotprosjekter, bidra til økt kunnskap om prosesser og nytteverdi av designdrevet innovasjon. Gjennom informasjonsspredning skal dette stimulere næringslivet til økt satsing på denne metodikken."

Videreformidling av erfaringer og resultater

Et viktig aspekt ved DIP er at den enkelte bedrifts erfaringer skal komme resten av næringslivet til gode. For å sikre denne informasjonsspredningen er det er forutsetning at bedriftene som mottar midler deler all informasjon og dokumenter knyttet til DIP-prosjektet etter at det er avsluttet.

Etter hvert som resultatene foreligger følger DOGA opp hvert enkelt DIP-prosjekt. Kunnskapen og erfaringene deles gjennom publikasjoner, seminarer, foredrag og workshops, både i regi av DOGA og gjennom DIP-bedriftenes nettverk.

Les om DIP-prosjektene

 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: