Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

Dette er DIP

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) er en støtteordning for næringslivet som skal stimulere til bruk av designmetodikk i idéfasen av innovasjonsprosjekter.

 

Brukersentrert

Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

Frist

Frist for å søke om DIP-midler i 2024 er 22. mai. Private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om midler.

Historikk

DOGA har siden 2009 delt ut omtrent 100 millioner kroner til omtrent 250 prosjekter gjennom DIP. Prosjektene er fordelt på alle slags bransjer.

Søk-om-DIP-midler-innen-25-mai_foto_Sverre-Chr-Jarild.jpeg
Foto: Sverre Chr. Jarild

Designdrevet innovasjon handler om å sette brukeren i fokus allerede fra prosjektstart.

Hvis designere involveres tidlig, vet vi at det er større sjanse for å utvikle produkter og tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser. Målet er å skape helt nye produkter, tjenester, forretningsprosesser eller organisasjonsformer.

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) er rettet mot etablerte bedrifter og målet med programmet er å øke lønnsomheten og konkurransekraften i norsk næringsliv.

Søk på Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Ved å søke om støtte fra DIP får du en unik mulighet til å teste ut nye innovasjonsmetoder og til å utvikle nye ideer og løsninger for dine produkter eller tjenester. 

Vi anbefaler å lese gjennom spørsmål og svar i avsnittet under, før du går videre til søknaden.

Søk om DIP-midler >>

Spørsmål og svar om DIP

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Finner du ikke det du leter etter, finner du vår kontaktinformasjon nederst på siden.

Hvem kan søke om DIP-midler?

Etablerte virksomheter og alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner som kan vise til regnskapstall for 2022 og 2023, kan søke om DIP-tilskudd.

Programmet støtter ikke enkeltpersonforetak.

Søknader fra bedrifter som ikke tidligere har mottatt DIP-støtte vil bli prioritert.

Kan vi samarbeide med andre om søknaden?

Ja, dere kan samarbeide med andre om søknaden.

Vi anbefaler at alle samarbeidspartnere er involvert i utformingen av søknaden.

Dersom søknaden bygger på et samarbeidsprosjekt mellom flere foretak, skal prosjektansvarlig og prosjektets samarbeidspartnere legge frem hvordan prosjektutgiftene skal fordeles mellom partnerne. 

En samarbeidsavtale må omfatte minst to organisasjoner som

  • samarbeider om prosjektets utforming
  • bidrar til gjennomføringen uten innbyrdes fakturering
  • deler risiko og utbytte av prosjektet.

Utenlandske samarbeidspartnere, for eksempel kompetansesentre, designbyråer og liknende kan gjerne inngå i prosjektet.

Hva kan vi få tilskudd til?

Det gis støtte til idéfasen i en innovasjonsprosess, hvor det endelige målet er å komme frem til helt nye løsninger for produkter eller tjenester.

DIP-programmet støtter prosjekter som

  • involverer brukerne
  • benytter seg av designmetodikk og at designkompetanse benyttes aktivt i prosjektet

DIP støtter altså kun den delen av prosjektet som går fra problem til innsikt og til løsningskonsept – ikke selve løsningen med produkt- eller tjenesteutvikling.

Hvor mye penger kan vi søke om?

Virksomheter kan oppnå inntil 50 % av prosjektets totalkostnad i støtte fra DOGA.

Gjennomsnittlig støttebeløp de siste årene har vært rundt 500 000 kroner per prosjekt.

Søknadsbeløpet må være over 100 000 kroner for at prosjektet skal bli vurdert.

Eksempel: Hvis ditt prosjekt har totalbudsjett på 400 000 kroner og mottar 50% støtte, vil du motta 200 000 kroner i støtte.

Hvor høy egenfinansiering kreves?

DOGA ønsker at bedriften deltar aktivt i prosjektet og står for minst 50 % av totalbudsjettet.

For de mange søkere er lønnskostnadene for egne ansatte den største andelen av egenfinansieringen.

Les mer om finansierings- og kostnadsbudsjett >>

Hvordan evalueres søknadene?

En jury som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet velger årlig ut de beste prosjektene etter en grundig prosess med flere faser.

Juryprosessen følger forhåndsdefinerte kriterier. Vær oppmerksom på at søknadene sjeldent fyller alle tildelingskriterier.

Les mer om tildelingskriteriene >>

Hvor lang er behandlingstiden?

Behandlingstiden avhenger av antallet søknader, men alle søkere får beskjed om resultatet innen utgangen av september samme år.

Vi behandler ingen søknader før søknadsfristen har gått ut.

Når blir pengene utbetalt?

To tredjedeler av bevilgningen utbetales forskuddsvis, og en tredjedel utbetales etter at sluttrapporter er levert og godkjent.

Bedriftene som får tilbud om DIP-støtte mottar et bevilgningsbrev. Brevet inneholder

  • opplysninger om beløp
  • bevilgingsperiode
  • betingelser for utbetaling
  • krav til rapporter og revisjon

Pengene blir utbetalt ca. en uke etter signeringsansvarlige har signert og returnert bevilgningsbrevet til DOGA.

Når kan prosjektet starte?

Prosjektet kan startes opp så snart eventuell støtte er innvilget, i løpet av september 2024.

Prosjektet skal ikke være igangsatt når søknaden sendes inn.

Når må prosjektet være avsluttet?

Prosjektet må avsluttes innen utgangen av det påfølgende året støtten ble innvilget.

Man har altså i overkant av ett år på å gjennomføre idéfasen for innovasjonsprosjektet.

Hva kreves etter avsluttet prosjekt?

Posjektansvarlig må sende inn sluttrapport, regnskapsrapport og en rapport fra revisor. Disse må leveres senest en måned etter at prosjektet er ferdig.

Det gis mer informasjon om rapportering og frister i bevilgningsbrevet dere mottar dersom prosjektet blir innvilget DIP-midler.

Hvem eier rettighetene til prosjektet vårt?

Det er dere som søker som eier de immaterielle rettighetene til resultatene av prosjektet.

Dersom prosjektet består av flere samarbeidspartnere, bør dere tidlig avklare hvem som har rettighetene til det som lages, og eventuelt hvordan det skal fordeles dersom de immaterielle verdiene fra prosjektet utnyttes kommersielt.

Under og etter prosjektet beskyttes immaterielle rettigheter på vanlige vis, avhengig av bedriftens strategi og resultatene som skapes.

Les mer om rettigheter og patent (patentstyret.no) >>

Hvilke andre støtteordninger finnes?

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.