Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Innovasjon i offentlig sektor

Overganstjenesten startet som et Stimulab-prosjekt. Stimulab stimulerer til innovasjon i offentlig sektor fra brukernes perspektiv.

Samarbeid på tvers av etater

Overgangstjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten.

Frafall er kostbart

Utenforskap som følge av frafall i videregående opplæring koster samfunnet 73 mrd. kr i året.

Gode resultater

97 prosent av ungdommene som har deltatt i Overgangstjenesten har klart den sårbare overgangen fra ungdomsskole til videregående.

En forkortet versjon av denne kronikken ble først publisert i Aftenposten. Kaja Misvær Kistorp er leder for tjenestedesign og Raoul Koreman er tjenestedesigner i Designit, som har bistått i Overgangstjenesten-prosjektet. Meningene står for forfatternes regning.

Overgangstjenesten i Bydel Grünerløkka, som i de siste to årene har gjort en stor forskjell for ungdommene som skal starte i videregående skole, skal nå avvikles. Ikke fordi det ikke fungerte, eller fordi ungdommene ikke fikk det de trengte, men fordi vårt offentlige system ikke er rigget til å styrke samfunnet.

Ungt utenforskap er en av de store flokene i samfunnet i dag. I en stortingsmelding fra mars 2023 står det at «utenforskap som følge av frafall i videregående opplæring koster samfunnet 73 mrd. kroner per år» [1]. Problematikken har selvfølgelig ikke gått hen ubemerket, og nye tiltak som «Ungdomsgarantien» [2] og «Fullføringsreformen» [3] er allerede på plass eller på vei for å sette kurs i riktig retning.

Utenforskap som følge av frafall i videregående opplæring koster samfunnet 73 mrd. kroner per år.

Meld. St. 14 (2022–2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge

På KS sin konferanse «En scene for radikal innovasjon – når det løsner i møte med de store samfunnsutfordringene» 14. september 2023 [4] ble offentlige aktører oppfordret til å tenke nytt sammen. «Hvis nye løsninger utvikles på tvers med fokus på brukernes behov, da får vi det til!» sa de fra scenen.

Nettopp dette har vi forsøkt og lykkes med sammen med Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten. Med støtte fra Stimulab [5] har vi i Designit sammen med Menon Economics sett på hvordan vi kan forebygge frafall i videregående skole [6].

Gjennom en innovativ prosess med bred involvering på tvers av aktører ble Overgangstjenesten til. I november 2021 startet to overgangsguider oppfølgingen av ungdommer i 10.klasse ved en skole på Grünerløkka. I sin nye rolle har de veiledet, støttet og heiet på de som trenger det i en viktig overgang i livet.

Da de ikke visste hvilken skole de skulle søke på, da de fikk vite midt i sommerferien om ikke de kom inn på den skolen eller linja de ønsket seg, eller var nervøse for første skoledag, så var overgangsguidene der. Tjenesten er utviklet med utgangspunkt i hva ungdommene trenger. «Det er som dere har lest tankene mine med det der,» uttalte en ungdom som var med på tidlig testing av tjenesten. Målet var å gi gode forutsetninger for at alle kan fullføre videregående, og unngå lediggang ved å fange opp utfordringer tidlig. 

Resultatene av denne tjenesten har gått over all forventning. Overgangsguidene har i prøveperioden over de siste to årene aktivt fulgt opp 75 ungdommer gjennom 10. klasse og første halvår på videregående. Per dags dato (sep 2023) er 73 av ungdommene fortsatt ivaretatt og i et utdanningsløp. Det betyr at 97 % av ungdommene med behov for støtte har klart denne kritiske overgangen og unngått lediggang så langt. Av erfaring vet vi at de som gjennomfører første halve året på videregående skole, har større sannsynligheten for å fullføre. 

På landsbasis ligger frafallet fra videregående skole på omtrent 30 % [7]. I Bydel Grünerløkka har denne prosenten vært høyere historisk sett med en av de høyeste frafallsratene i Oslo [8]. Gjennom erfaringene fra Overgangstjenesten har vi grunn til å tro at bydelen vil kunne snu trenden og bli et eksempel å følge for god ivaretakelse av ungdom. 

Løsningen er en suksess! Skolen er fornøyd med samarbeidet, Overgangstjenesten er en integrert del av skolemiljøet og ungdommene har stor nytte av tilbudet. Vår oppfattelse er at Oppfølgningstjenesten får færre saker enn før om ungdom som har falt ut av utdanningsløp og mangler tilbud. Blant ungdommen som er i overgangen til videregående skole kan lediggang unngås ved at utfordringer nå raskere fanges opp av hjelpeapparatet. Kostnaden for tjenesten er de to årsverkene til overgangsguidene, som i prøveperioden har vært delt mellom Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten.

Men som sagt, Overgangstjenesten kommer ikke til å støtte flere ungdommer. Til tross for lav kostnad, godt samarbeid, gode resultater og riktig kompetanse på rett sted blir tjenesten avviklet om få uker. Det er ikke budsjett for å videreføre den.

«Mennesket er den skapning som makter alt» innledet skuespiller Gjertrud Jynge med referanse til en gresk filosof på konferansen til KS. «Si ja til kortsiktig investeringer for langsiktig gevinst!» sa Arvinn Gadgil, Direktør ved UNDP Oslo Governance center.

Vi burde blitt inspirert, men vi var fortvilet. Erfaringen fra prosjektet med Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten har lært oss dette: Mennesket makter ikke alt – vi kan ikke bli enige om hvor den kortsiktige investeringen for den langsiktige gevinsten vi alle vil ha skal komme fra. Det hjelper ikke at vi har vært innovative, samarbeidet og laget en løsning som gir gode resultater. Systemet vårt har ikke insentivene til å sikre at gode løsninger kommer folket til nytte.

Vi er ikke glade for at vi har vært med på å utvikle noe som kan sikre kursen for mange ungdommer og potensielt ha enorm effekt for samfunnet vårt. Hjertene våre er knust fordi det ikke kommer til å skje. Vi har behov for å rope om hjelp, men vet ikke hvem vi skal rope til.