Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Hverdagsreisen er et prosjekt i regi av DOGA og Sunne kommuner som studerer innbyggeres hverdagsreiser, og hvordan folk bruker nærmiljøet sitt i hverdagens gjøremål. Sammen med tre pilotkommuner og det tverrfaglige designbyrået Comte Bureau utforsker prosjektet en medvirkningsprosess basert på kjente metoder fra design- og arkitekturfagene.

Innsikten fra prosessen skal kunne brukes av kommuner som ønsker å fremme gode sosiale møteplasser og økt fysisk aktivitet i sine nærområder.

Se opptak fra frokostmøtte om Hverdagsreisen >>

Asker, Austevoll og Gjøvik er valgt ut til å delta i prosjektet. Alle tre er medlemmer av Sunne kommuner-nettverket. Sammen med egne innbyggere og Comte Bureau prøver de denne høsten ut «hverdagsreiseprosessen». 

Asker: Møteplasser for barn og unge 

Første kommune ut er Asker, som ønsker å finne ut mer om hvordan de kan få til flere gode møteplasser som stimulerer til økt fysisk aktivitet og sosial tilhørighet, hele året.

– Vi jobber med å utvikle fremtidsrettede og aktive møteplasser i hele kommunen. Undersøkelser viser at barn og unge sør i kommunen er mindre fornøyd med tilgang på idrettsanlegg og møteplasser enn barn og unge nord i kommunen. Sør i kommunen er også frafallet fra organisasjoner og lag størst, forteller Kristine Slåtten, folkehelsekoordinator i Asker.   

Kristine Slåtten, Asker
– Vi jobber med å utvikle fremtidsrettede og aktive møteplasser i hele kommunen, forteller Kristine Slåtten, folkehelsekoordinator i Asker. 

Asker valgte derfor å gjøre feltarbeidet på Tofte, kommunens sørligste tettsted og et prioritert vekstområde med flere interesserte aktører.

– Gjennom Hverdagsreisen ønsker vi å tilegne oss mer kunnskap om hvordan barn og unge på Tofte opplever nærmiljøet sitt. Vi deler prosjektets tankegang om at god folkehelse og aktive lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid og samskaping – løsningene må ta utgangspunkt i brukerne.

Kristine og prosjektgruppa i Asker har nå avsluttet tre dager med feltarbeid på Tofte sammen med Comte Bureau. Det ga mersmak. 

– Det var så fint å gjennomføre det praktiske arbeidet av Hverdagsreisen sammen med innbyggerne på Tofte, og det var spennende å lære av Comtes arbeidsmetoder. Vi håper å kunne bruke det vi har lært til å gjennomføre lignende prosesser også i andre deler av kommunen, sier Slåtten.

Austevoll: Liv i sentrum hele året 

Austevoll deltar i Hverdagsreisen med tettstedet Storebø. Som mange andre tettsteder i Norge blomstrer Storebø sommerstid, men sliter med å være en levende møteplass resten av året. 

– Det er viktig å utvikle tettsteder og bygder med gode kvaliteter i nærmiljøet som bidrar til en inkluderende, trygg, og attraktiv hverdag. I dag har vi lite kunnskap om innbyggernes hverdagsreiser, og tror for eksempel at mange bruker bil til jobb og fritidsaktivitet, sier Ingrid Danielsen Henriques, folkehelsekoordinator i øykommunen Austevoll.  

Ingrid Danielsen Henriques, Austevoll
– Gode kvaliteter i nærmiljøet bidrar til en inkluderende, trygg, og attraktiv hverdag, sier Ingrid Danielsen Henriques, folkehelsekoordinator i Austevoll. 

Hun ser et behov for mer oppmerksomhet om utforming, arkitektur og design i kommunen, som sikrer at innbyggerne bruker nærmiljøet sitt på en mer aktiv og sosial måte.   

– For å lykkes med dette trenger vi nye verktøy, som hjelper oss med å utføre vårt samfunnsmandat på en måte som sikrer god stedsutvikling og folkehelse. I Hverdagsreisen ser vi derfor særlig frem til å tilegne oss kunnskap som kan underbygge vårt arbeid med økt samskaping og engasjement i lokalsamfunnet.  

Gjøvik: Uteplasser der jenter trives

Gjennom Hverdagsreisen ønsker Gjøvik kommune å få innsikt i hvordan områdene rundt den nye ungdomsskolen i Hunndalen kan bli et inkluderende nærmiljø som inspirerer til fysisk aktivitet og sosiale møter.

– Vi søker hele tiden etter å tilegne oss ny kompetanse og bidra til innovasjon i arbeidet med å skape gode nærmiljøer, sier Anders Lien, rådgiver for idrett i Gjøvik kommune. 

Kommunen er særlig opptatt av hvordan uteområdene i større grad kan legges til rette for jenter. 

– Tendensen er at mange uteanlegg appellerer mer til gutter enn jenter. Det ønsker vi å bidra til å motvirke. Jenter er mer opptatt av det sosiale samspillet, og ønsker seg simpelthen et hyggelig sted å møtes og være sammen utendørs. For at det skal være sosialt interessant spiller beliggenhet og plassering en stor rolle for hvor mye anleggene blir brukt og hvem som bruker dem.  

Lien er fornøyd med feltarbeidet som avsluttes denne uken.

– Det var en ny måte for oss å arbeide med medvirkning på, som var både spennende og interessant. Vi var blant annet med på observasjon av dagens bruk av skoleområdet, og hverdagsreisen til noen av ungdommene. 

Anders Lien Gjøvik
– Vi ønsker å tilegne oss ny kompetanse og bidra til innovasjon i arbeidet med å skape gode nærmiljøer, sier Anders Lien, rådgiver for idrett i Gjøvik kommune. 

Viktig innsikt i tidlig fase

Hensikten med prosjektet er å finne nyttige verktøy for kommuner i deres arbeid med skape helsefremmende nærmiljøer. Hypotesen er at kvalitativ informasjon om hvordan folk bruker nærområdene sine er nyttig både for kommuner, stedsutviklere, arkitekter og andre som jobber med arealplanlegging og -utvikling.

Vi gleder oss veldig tilå jobbe med pilotkommunene fremmot jul, og se om hypotesen vår stemmer. Vi håper og tror at de tre pilotkommunene får nyttig innsikt, både i innbyggernes bevegelser og i hvordan de bygde omgivelsene hemmer eller fremmer fysisk aktivitet og sosiale møter, spesielt i den kaldeste og våteste tiden av året, sierMarte Marstrand, DOGAs prosjektleder for Hverdagsreisen. 

Vil gjøre det enkelt for kommunene

ComteBureaueransvarlige for feltarbeidet i prosjektet. For å få grep om innbyggernes hverdagsreiser tester de ulike metoder fra arkitektur- og designfeltet i tett samarbeid med de tre pilotkommunene.

Målet er å utvikle en medvirkningsprosess som flere kommuner kan ta i bruki arbeidet med å skape helsefremmende nærmiljøer. 

–  Vi håper å ende opp med en prosess som flere kommuner enkelt kan ta i bruk for å forstå mer om hvordan de bygde omgivelsene påvirker innbyggernes hverdagsreiser, sier Lene Haus, arkitekt og prosjektleder i Comte Bureau.

Med seg i arbeidet har hun et tverrfaglig team, bestående av både designere og sosialantropologer.   

– Dette hjelper oss å se på områdeutvikling, bygde omgivelser og nærmiljø med mer enn ett sett briller, konstaterer Lene,

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.