Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert nyskaping i offentlig forvaltning gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal bidra til bedre tjenester for brukerne, og styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor.

Årets tildeling er på til sammen 19,3 millioner kroner som skal fordeles på syv prosjekter (mer om disse nedenfor).

Skal kjøpe inn designkompetanse

Prosjektene som får støtte fra StimuLab forplikter seg til å bruke pengene til å kjøpe inn designkompetanse og annen relevant kompetanse. Oppdragene vil bli utlyst i løpet av mai/juni i en offentlig anbudskonkurranse. I forbindelse med utlysningen vil det bli arrangert en dialogkonferanse der interesserte leverandører kan få mer informasjon og anledning til å stille spørsmål.

Mer informasjon om dialogkonferansen og utlysningen kommer. Følg med på doga.no og Digitaliseringsdirektoratets sider.  

Dette er de syv prosjektene

Brønnøysundregistrene og Skatteetaten får mange henvendelser fra folk som har startet et enkeltpersonforetak, men som sliter med å navigere mellom ulike etater. Dette prosjektet skal styrke samhandlingen mellom etatene, og gjøre det enklere for brukerne.

I Kristiansand kommune er det flere utenfor arbeid og utdanning enn ellers i landet. Tiltakene for å få flere tilbake i jobb og skole er fragmentert, og gir liten effekt. Kommunen ser at de ikke kan løse problemet alene, og har tatt initiativet til en bred satsing på å få flere tilbake i arbeid og utdanning.

Sammen med NAV og Kirkens Bymisjon skal Trondheim kommune utforske hvordan menns psykiske helse og livsvansker kan tas på alvor. De ønsker å tenke annerledes rundt hva det vil si å være mann i sårbare livsfaser. Kommunen vil samarbeide på tvers av etater, og også med frivillige organisasjoner og innbyggerne for å finne gode løsninger.

Prosjektet Digitale Helgeland vil ta for seg innkreving og gjeldsforvaltning. Målet er å gjøre hverdagen enklere for brukere med betalingsproblemer til kommunen, og forhindre at de belastes med krav om å oppgi samme informasjon til ulike etater som heller burde være samkjørte.

Skatteetaten, NAV og Brønnøysundregistrene. Skatteetaten har gjennom konseptvalgutredningen «Fremtidens innkreving» adressert behovet for modernisering av innkrevingsområdet i Norge. Prosjektet vil utforske hvordan de kan lykkes med tverretatlig utviklingsarbeid, når etatene har hver sine avgrensende samfunnsoppdrag, styringslinjer, målsetninger og budsjetter.

Vestre Viken helseforetak bygger nytt sykehus i Drammen med innflytting i 2025. Dette er en god anledning til å tenke nytt og jobbe på nye måter, og to prosjekter herfra får StimuLab-midler.

  • Det ene prosjektet handler om hvordan kontortjenestene kan koordineres når flere enheter skal samles under ett tak.  Innflytting i nytt sykehus gir gode muligheter til å tenke nytt om organisering og bedre utnyttelse av ressursene.
  • Det andre handler om klinikken for psykisk helse og rus, i dag lokalisert til sykehuset på Blakstad i Asker. De ønsker nå å re-designe sine tjenester for å møte pasientenes og de pårørendes behov på en bedre måte.

Dette er StimuLab

Gjennom StimuLab skal Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. StimuLabs portefølje består nå av 44 prosjekter. Flere av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres .

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.