Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Prosjekt: Utsiden inn – med tjenestedesign for mer helhetlige tjenester i Nav

Oppdragsgiver: NAV – Arbeids-og velferdsdirektoratet, sammen med Nav Lillestrøm og Lillestrøm kommune

Utfordring

Hvordan kan lederne og medarbeiderne i NAV-kontoret jobbe for å skape en menneskeorientert organisasjon som setter brukernes behov i sentrum for arbeidet de skal utføre? Dette prosjektet handler om hvordan Nav-kontorene kan endre sin organisering og sine tjenester, når nye, større og sammenslåtte Nav-kontor etableres, blant annet som en følge av kommunereformen. Målet er å utvikle ny organisering, nye måter å jobbe på og en mer lik arbeidsmetodikk. Nav Lillestrøm er valgt ut som spydspisskontor i forbindelse med reformen og er en samarbeidspart her, men prosjektet ønsker også involvere 3-5 andre NAV-kontorer i tillegg.

Prosjektet ledes av direktoratet og stiller med prosjektressurser både fra direktoratet og fra Nav Lillestrøm. Direktoratet stiller også med egne tjenestedesignere som vil samarbeide med leverandører i StimuLab-prosessen.

StimuLab mener dette prosjektet er svært solid og ligger til rette for å få til reell eksperimentering og nytenkning rundt hvordan de nye Nav-kontorene bør organiseres. HR-avdelingen i direktoratet er også involvert og prosjektet har en sentral medarbeiderdimensjon, f. eks. har det fokus på myndiggjøring av medarbeidere for at ny organisering og nye arbeidsmåter skal fungere.

Prosjektet tar virkelig brukeren på alvor, og det som foreløpig er testet ut hos Nav Lillestrøm viser at prosjektet er modent og klar for StimuLab-prosess og for å implementere endringer som kommer ut av StimuLab-prosessen. Prosjektet har stor overføringsverdi til andre Nav-kontorer, da det skal opprettes/slås sammen mange flere fremover, også etter kommunereformen. Dette handler både om kulturendring, arbeidsform og digitale systemer. Timingen er god, prosjektet er i god fart, og med med en skikkelig StimuLab-prosess og diagnosefase, vil de kunne treffe enda bedre på hvilke løsninger som utvikles. Innovasjonspotensialet er stort. Hvis man lykkes med dette, har Nav fått testet ut og etter hvert implementert en ny arbeidsform og metodikk som på alvor setter brukeren i sentrum når Nav skal tilby sine tjenester.