Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Igangsatte Stimulab-prosjekter

Involverte aktører: Direktoratet for økonomistyring (DFØ), sammen med Nasjonalbiblioteket og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Om prosjektet

Det offentlige bruker store beløp på å kjøpe inn, produsere, lagre og tilgjengeliggjøre kunnskapsdokumenter, som evalueringer, rapporter, NOU-er etc. ​Kunnskapsdokumentene har ulike formål, blant annet til bruk i politikkutvikling, styring, demokratiutvikling og åpenhet. Men denne kunnskapen blir i varierende grad samlet, gjort tilgjengelig, delt og brukt videre internt i forvaltningen og med samfunnet ellers. Det er mange manuelle prosesser, lite enighet om samkjøring av for eksempel formater og metadata, og det er mange aktører som er involvert.

Dette prosjektet vil se på hvordan digitalisering, automatisering og andre teknologiske muligheter kan effektivisere de manuelle prosessene og samle alle kunnskapsdokumentene, til nytte for ansatte, media, innbyggerne og for forskningsformål.
Prosjektets utfordring representerer et uutforsket område i forvaltningen. Her ligger blant annet muligheter til å utvikle og definere standardisering av format for utrednings- og rapportleveranser til det offentlige. Samtidig er dette langt mer enn et rent digitaliseringsprosjekt, fordi det også handler om hvordan den samlete kunnskapen mer effektivt kan lagres, gjøres tilgjengelig og brukes, med utgangspunkt i et sammensatt brukerbehov.

Demokratiperspektivet ved å samle all kunnskap på samme sted, og gjenbruke eksisterende kunnskap, er en stor gevinst i dette arbeidet. Prosjektet kan også teste ut om tilgang til mer samlet kunnskap kan støtte og supplere eksisterende praktisering av utredningsinstruksen. Prosjektet representerer en kompleksitet som kan ha overførings- og læringsverdi for andre digitaliseringsprosjekter, blant annet gjennom arbeidet med standarder, formater og åpne data.

StimuLab mener prosjektet har et stort innovasjons- og gevinstpotensial. Samordning, standardisering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av kunnskapsdokumentasjon i forvaltningen vil gi store gevinster for så vel ansatte i forvaltningen som forskere, media og innbyggere.

Samarbeidet mellom de tre aktørene er også i seg selv innovativt. De er sentralt plasserte i forvaltningen og har lang erfaring med samarbeid. De viser god forståelse for sine individuelle roller med ansvar for hver sin del av helheten, samtidig som de tar ansvar for helheten i fellesskap. Prosjektet representerer en kompleksitet som kan ha overførings- og læringsverdi for andre digitaliseringsprosjekter.