Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Prosjekt: Utenforskap

Oppdragsgiver: Bydel Nordre Aker

Prosjektet tar for seg temaet utenforskap i vid forstand, og dette er et område som bydelen allerede har jobbet med over tid. Alle lederne i bydelen vært med på et innovasjonsløp, der de har jobbet i grupper, tverrfaglig, med å velge ut problemstillinger knyttet til utenforskap. De har endt opp med 12 innovasjonsspørsmål, og de ønsker å jobbe videre med et utvalg av disse i et StimuLab-prosjekt. Eksempler på spørsmål kan være

  • Hva skal til for at Jakob fullfører videregående skole?
  • Hva er de mest virkningsfulle grepene vi kan gjøre for å motvirke ensomhet blant eldre?
  • Hvordan kan bydelen legge til rette for at småskolebarn deltar i sosiale settinger?
  • De er også åpne for at det kan dukke opp andre spørsmål.

Bydel Nordre Aker har 50 000 innbyggere, tilsvarende størrelse som en middels stor kommune. Bydelen kjennetegnes blant annet ved en svært ressurssterk befolkning med høy levealder, høy gjennomsnittsinntekt, høy utdanning og tilfredshet. Færre er definert som fattige, men utenforskapet som fattig i en rik bydel oppleves sterkt for dem det gjelder. Utenforskap er derfor mer usynlig og skambelagt her enn i andre mer «problematiske» bydeler, fordi det blir ekstra synlig når man er den som faller utenfor pga. f.eks. økonomiske utfordringer. Dette er noe bydelen ønsker å ta tak i.

Prosjektet har solid lederforankring i hele organisasjonen, blant annet gjennom det pågående innovasjonsarbeidet som er gjort med lederne, og er forankret helt til topps hos bydelsdirektøren. StimuLab mener at dette prosjektet er modent og klar for StimuLab, og at en god diagnosefase her vil hjelpe dem til ytterligere innsikt og problemforståelse og ikke minst identifisere aktører som må være med i et arbeid. Bydelen er åpen og ønsker å utforske dette, og er klare for å gjøre de endringer som må til etter en Stimulab-prosess.

Tematikken og utfordringen er nasjonal og veldig aktuell, blant annet gjennom den nasjonale inkluderingsdugnaden som er på den politiske dagsorden. Bydelen er også med i læringsnettverket knyttet til KS’ arbeid med utenforregnskapet, og det vil være naturlig å se på hvordan dette arbeidet kan henge sammen med de nasjonale satsingene.

En annen styrke ved prosjektet er at bydelen har et helhetsperspektiv på tematikken utenforskap. De ser bredt på tematikken og de viktigste utfordringene innenfor utenforskap, og knytter det ikke til spesielle målgrupper. StimuLab mener vi her kan få til en reell forandring, som kan få stor betydning og overføringsverdi til andre bydeler og kommuner.