Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Prosjekt: Brukermedvirkning og samhandling i byggeprosjekter

Oppdragsgiver: Bærum kommune, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling

Utfordring

Byggeprosesser er komplekse og skal forholde seg til norske regler og krav, og samtidig skal god brukermedvirkning bidra til et godt, varig og funksjonelt bygg med rett kvalitet, og til at både indre og ytre miljø ivaretas. Mange aktører og store pengesummer er involvert. Samtidig forventes det at byggeprosjektene leveres innenfor budsjett og til avtalt tid.  

Hvordan kan man lykkes med å gjennomføre komplekse byggeprosjekter med god brukermedvirkning og involvering av relevante aktører uten at det går ut over forutsetninger som tid, kostnad og ønsket kvalitet? Som også svarer på de faktiske behovene når de står ferdige, og når behovene endres gjennom byggets livsløp? Dette prosjektet ønsker å utforske hvordan man ved hjelp av tjenestedesign og systemorientert design i samarbeid med andre fagfelt som arkitektur, planleggings- og byggfag, kan utvikle en bedre og mer pedagogisk prosess, som kan

  • styrke samhandlingen mellom utviklerne av byggeprosjekter og de ulike interessentene knyttet til et prosjekt, på rett tidspunkt i prosessen (profesjonelle og ikke-profesjonelle, offentlig og privat sektor).
  • sikre reell brukermedvirkning gjennom hele planleggings- og byggeprosessen og med det finne frem til gode løsninger for alle brukere innenfor prosjektets rammer.
  • bidra til at det som bygges har tilstrekkelig generalitet og fleksibilitet til å møte fremtidige endringer (endrede brukerbehov, demografiske endringer, teknologisk utvikling osv.).
  • unngå at man bygger gårsdagens løsninger. Dvs. sikre at valg av teknologiske løsninger gjøres på det mest hensiktsmessige tidspunkt i byggeprosessen, og unngå å stenge for nyvinninger som kan oppstå underveis i prosjektet, før byggestart.

Prosjektet er organisert i et samarbeid mellom enhetene for Eiendom (prosjekteier) og Pleie/omsorg i kommunen og er forankret i Eiendomsrådet.  

Bærum kommune er en stor kommune med mange pågående og planlagte byggeprosjekter, som dette prosjektet kan hente innsikt fra og bruke til å teste og prototype ideer og konsepter. Kommunen har et helhetlig perspektiv, og vil se på hele «økosystemet» rundt byggeprosessene, helt fra starten av prosjektet (innmeldte behov, valg av tomt) til byggene står ferdige. Bærum kommune har også fokus på de kommunale byggenes helhetlige funksjon og rolle i lokalsamfunnet. Dette er innovative og nye måter å tenke og planlegge kommunale byggeprosjekter på. StimuLab mener innovasjonspotensialet dermed er stort.  

Fokuset ligger på prosessinnovasjon, og prosjektet kan dermed også teste ut hvor endringsvillige slike «økosystem» er. På bakgrunn av dette vil StimuLab sikre at prosjektet også nedfeller seg i en metodikk/prosessbeskrivelse som egner seg for videreformidling og spredning. Kr. 500 000 av summen skal derfor øremerkes til en generalisert «metodebeskrivelse» som kan spres til andre kommuner og andre byggeprosjekter.

Prosjektet samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), og deres erfaring og nettverk styrker prosjektet og vil blant annet være viktig med tanke på forankring og spredning. Dette prosjektet vil også innebære offentlig-privat samarbeid, og vil kunne bidra til å utvikle både markedet og bestillerkompetansen hos offentlige aktører. Det pågår for tiden mange initiativer på ulike områder innenfor byggebransjen, og det vil være naturlig at dette prosjektet ser til og høster erfaring fra initiativer som DigiBygg, Opptrinn, arbeidet med digitale tvillinger og det tidligere StimuLab-prosjektet som Statsbygg har gjennomført.