Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: NAV Skedsmo sammen med Skedsmo kommune og Brønnøysundregistrene

Om prosjektet

Økonomiske problemer rammer voksne i alle aldre og samfunnslag, med potensielt store sosiale kostnader også for barn og andre nærstående. Virkemiddelapparatet med manuelle verktøy og prosesser samsvarer ikke med forventningene til effektive digitale tjenester, og terskelen for å søke om hjelp er høy. Ventetiden er i tillegg ofte lang og kravene til egeninnsats er mange ganger uoverkommelige for brukerne. I tillegg er selve saksbehandlingstiden uforsvarlig lang, med den følge at mange brukere "faller fra" før de har fått hjelp og oversikt. Enklere tilgang til økonomisk informasjon kan bidra til at flere unngår økonomisk uføre.

Nav Skedsmo vil sammen med Brønnøysundregistrene og Skedsmo kommune utvikle en digital løsning/design som gir brukerne enkel oversikt og tilgang til egen økonomisk informasjon, hjelp til å få rask økonomisk oversikt og mulighet til å dele informasjonen med rådgivere. Prosjektet ønsker også å se på mulighetene for å koble ulike hjelpetiltak opp mot en ny digital løsning.

Prosjektet representerer en kompleks digital utfordring med sterkt brukerfokus. Innovasjonshøyden er både knyttet til det som kan bli en ny, skalerbar digital tjeneste og selve prosessen knyttet til samarbeidet om å utvikle den. I tillegg involverer det mange aktører fra flere sektorer, forvaltningsnivåer og privat sektor gjennom finansnæringens sentrale rolle. Dette er i dag en papirbasert prosess, men informasjonen finnes digitalt så prosessen kan derfor digitaliseres hvis aktørene som besitter dataene samarbeider og tar tak i problemstillingen i fellesskap.

Det er gjort foreløpige og konservative beregninger av gevinstene av prosjektet som viser en estimert samfunnsøkonomisk lønnsomhet (netto nåverdi) på ca. kr. 1. mrd. i perioden 2018 – 2027. De største gevinstene ligger likevel hos sluttbruker selv i form av økt livskvalitet og redusert utenforskap.

Prosjektet tar tak i en sosial utfordring som i dag er både tabubelagt og stigmatiserende. Dersom det er mulig å få resultater som reduserer problemet og hjelper familier i en vanskelig økonomisk situasjon, kan det gi positive følgeeffekter på flere andre utfordringer innenfor sosiale problemstillinger som kommunene jobber med.