Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

En viktig del av DOGAs oppgave er å gjøre norske bedrifter og offentlige virksomheter bedre til å skape nye produkter, tjenester og systemer – det som gjerne kalles innovasjon. Nærings- og fiskeridepartementet har flere ordninger som skal bidra til dette. Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, Patentstyret og DOGA er alle deler av det vi kaller virkemiddelapparatet for økt innovasjon. DOGA skiller seg fra de andre aktørene gjennom at vi tar utgangspunkt i metoder fra design og arkitektur i møte med utfordringer og muligheter.

DOGA har følgende virkemidler for private og offentlige virksomheter:

 • Designdrevet innovasjonsprogram er en ordning hvor bedrifter kan søke om økonomisk støtte til prosjekter som er i tidlig fase, og som er i samarbeid med et designbyrå
 • Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle bidrar med kompetanseoverføring og verktøy til virksomheter som ønsker å ta i bruk inkluderende design som metode
 • DOGAs priser med DOGA-merket for god design og arkitektur i spissen fremhever det beste av norsk design og arkitektur
 • DOGAs øvrige prosjekter gir økt kompetanse og innovasjonsevne for virksomheter, organisasjoner, akademia og myndigheter
 • I tillegg arrangerer vi en rekke kurs, seminarer og konferanser hvert år, som er relevante for private og offentlige virksomheter, design- og arkitekturbransjen, akademia, politikere og andre interessenter

Veien gjennom virkemiddelapparatet

Bedrifter som får støtte fra DOGA til et innovasjonsprosjekt, kan søke om støtte til veien videre mot realisering og lansering i markedet i andre deler av virkemiddelapparatet.

Hos Innovasjon Norge kan du blant annet søke om Generell bedrifts- og prosjektfinansiering, Tilskudd til markedsnære løsninger og Tilskudd til gründere. Les mer på Innovasjon Norges hjemmesider.

Hos Forskningrådet kan du blant annet søke om midler fra SkatteFUNN og en rekke andre programmer og ordninger for mange typer utviklingsprosjekter. Les mer på Forskningsrådets hjemmesider.

Patentstyret kan hjelpe deg å beskytte din merkevare, ditt design eller patent, i tillegg til å bidra med veiledning og kunnskapsøkning.

SIVA tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

Bortsett fra Designdrevet innovasjonsprogram, har ikke DOGA finansielle støtteordninger for virksomheter. Nærings- og fiskeridepartementet har plassert DOGA under kompetansetiltak i virkemiddelkartet. Det betyr at vi, sammen med de andre virkemiddelaktørene, skal drive rådgivning for å fremme verdiskapende innovasjons- og forskningsaktiviteter. Vi skal produsere kompetanse som bidrar til økt forretningsforståelse (Innovasjon Norge), økt forståelse for designmetodikk (DOGA), utvikling av forskningsprosjekter (Forskningsrådet) og veiledning i forvaltning av immaterielle rettigheter (Patentstyret). Du kan lese mer i Nærings- og fiskeridepartementets proposisjon til Statsbudsjettet for 2017.

Modell over virkemiddelapparatet, hentet fra Statsbudsjettet 2017. Kapital: Innovasjon Norge, Fondsordninger. Forskning: Norges forskningsråd, forskningsinstitusjoner, Havforskningsinstituttet, Nifes, Veterinærinstituttet. Infrastruktur: Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SIVA, Norsk Romsenter, Patentstyret, IFE, Havforskningsinstituttet, Nifes, Nofima, Veterinærinstituttet. Kompetansetiltak: Innovasjon Norge, Patentstyret, Norges forskningsråd, DOGA.
Fra NFDs proposisjon til Stortinget Prop. 1 S (2016–2017) for budsjettåret 2017

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Tor Inge Hjemdal
  Administrerende direktør
  (+47) 971 83 747
  tih@doga.no