Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Landets kommuner og fylkeskommuner må takle mange utfordringer. Nå kommer korona-krisen på toppen av alt, og forventingene til offentlig sektor på å opprettholde aktiviteten for å holde hjulene i gang er store.

Vi vet at det i Norge allerede eksisterer mange gode prosjekter som kan tjene til inspirasjon og læring for andre kommuner og fylkeskommuner. DOGA ønsker å bidra til kunnskapsspredning, og fremme gode løsninger som kan skape bedre byer og steder å bo og arbeide i. Vi er ute etter innovative prosjekter fra hele landet som fremmer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling. Det kan være f.eks. innen mobilitet, konstruksjon, byplanlegging, IKT, miljø/klima, energi, sirkulær økonomi, innovative forretningsmodeller eller innbyggerinvolvering.

Nasjonalt veikart

Formålet med kartleggingen er også å finne prosjekter som kan være med til å illustrere prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn – og hvordan det kan se ut når disse blir realisert i praksis.

16 prosjekter skal plukkes ut i første omgang. Det kan være alt fra konkrete løsninger til prosesser, og de kan være ferdig utviklet/gjennomført, under gjennomføring eller vedtatt/finansiert. De utvalgte prosjektene blir vedlegg til det nasjonale smartby-veikartet, og vist frem på både nasjonale og internasjonale smartby-arenaer.

Hvordan gi innspill

Norconsult gjennomfører kartleggingen på vegne av DOGA og det er enkelt å komme med innspill. Frist for å sende inn forslag til prosjekter er 19. april.

Her kan du laste ned malen som skal benyttes til å fylle ut prosjektinformasjon. Utfylt mal skal sendes til prosjektleder Janne Walker Ørka, markedssjef Bærekraftige byer.

Last ned mal (PDF) >>
Last ned mal (Word) >>

Har du spørsmål, kontakt en av medarbeiderne i prosjektteamet: Maria Hatling eller Anja Standal.

Om Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGA har, sammen med 150 aktører fra privat og offentlig sektor, utarbeidet Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Fundamentet i veikartet er åtte prinsipper og seks målbilder som fungerer som et rammeverk for smartby-arbeid i norske kommuner og fylkeskommuner. Ambisjonen er at veikartet skal bygge opp om «den norske smartby-modellen», og fremme en bærekraftig samfunnsutvikling både gjennom grønn næringsutvikling og gode tjenester og bomiljøer for innbyggerne. Veikartet er forankret i FNs bærekraftmål, med tyngde på målene 9, 11 og 17.

Følgende definisjon av «smartby» ligger til grunn for veikartet:

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.