Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Formålet med innovasjonskonkurransen er å utforske nye og smarte måter å jobbe på for å løse utfordringer knyttet til by- og stedsutvikling og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling.

Konkurransen skal også bidra til at prinsippene og målbildene i det nasjonale smartby-veikartet blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling.

– Det at responsen var så god viser at det er en stor interesse for å eksperimentere og samarbeide på tvers. Vi trenger gode modeller for hvordan kommuner, næringsliv og andre aktører kan jobbe sammen for å løse utfordringer relatert til by- og stedsutvikling, sier prosjektleder Malin Kock Hansen i DOGA.

Juryen har valgt ut de tre kommunene blant annet fordi de mener at prosjektene har potensial for bærekraftig næringsutvikling og skalering. Les mer om om konkurransen og kriteriene her

En svært kompetent jury har nå valgt ut tre prosjekter som går videre i konkurransen.
Juryen har bestått av (fra venstre): Maja Nilssen/Nord Universitet, Joakim Skajaa/BAS, Tina Rebecca Hov-Gylthe/Forskningsrådet, Tarje Bjørgum/Abelia, Anne Romsaas/KS, Savis Gahari/NTNU, Anders Nohre-Walldèn/Grønn byggallianse, Aud Tennøy/TØI og Hege Tafjord/Difi.

Tre kommuner – tre utfordringer

Utsira, Norges minste kommune, er opptatt av fraflytting og lav næringsvirksomhet – noe man håper konkurransen kan være med på å løse.

– Vi er modne for innovasjoner som kan koble ny teknologi til de mange naturgitte forutsetningene vår beliggenhet gir oss. I konkurransen vil vi utforske hvordan vi kan skape arbeidsplasser av lys, salt, vind og hav på bærekraftig vis, sier ordfører Marte Klovning.

For Krødsherad kommune handler utfordringen om hvordan man kan lage miljøvennlige og sømløse transportløsninger som kommer både besøkende og fastboende til gode.

– Vi er ydmyke, takknemlige og begeistret for at Krødsherad får en sentral rolle i å være med på kunnskapsutvikling innenfor et område som gjelder en av verdens største utfordringer, sier kommunedirektør Stig Rune Kroken.

Asker kommune, giganten i denne sammenhengen, skal jobbe med effektive samhandlings- og medvirkningsprosesser som kan være med på å bryte ned siloer en gang for alle.

– Vi håper gjennom prosjektet på Risenga å skape nye og innovative metoder og modeller for smart og bærekraftig stedsutvikling til beste for innbyggerne, sier ordfører Lene Conradi.

Prosessen videre

De tre vinnerkommunene inviteres til en felles workshop i desember, hvor fokus kommer til å være å utdype og spisse utfordringene, slik at næringslivet, innbyggere og andre relevante aktører kan kobles på.

Neste fase i konkurransen handler om å utvikle gode og innovative løsninger basert på kommunenes spesifikke behov, muligheter og utfordringer, og lanseres i slutten av januar 2020.

Vinnerprosjekt 1:
Utsira kommune – det grønne og smarte øysamfunnet

  • Innbyggere: 211
  • Prosjektleder: Rune Solevåg

Prosjektbeskrivelse:
Utsira kommune er opptatt av aktivt å motvirke fraflytting og lavere næringsvirksomhet. Basert på naturgitte forutsetninger, er målet å gjøre Utsira til en attraktiv kommune som fokuserer på smarte og miljøvennlige løsninger.

Juryens begrunnelse:
Utsiras prosjekt har et stort innovasjonspotensial. Juryen ser gode muligheter for skalering – dette er et lite sted som kan bli et fyrtårnprosjekt for smart og innovativ stedsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Store muligheter for næringsutvikling med utgangspunkt i lokale styrkeposisjoner.

Kompasset Sirakompasset Utsira DOGA
Utsira ønsker å bli Norges første nullutslippskommune innen 2024. Sirakompasset er Utsiras nye kulturbygg.
Foto: Utsira Kommune

Vinnerprosjekt 2:
Krødsherad kommune – sømløs og miljøvennlig transport

  • Innbyggere: 2 265
  • Prosjektleder: Ellen Anne Bye

Prosjektbeskrivelse:
Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg rundt uten egen bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Juryens begrunnelse:
Krødsherad presenterer en mangefasettert problemstilling som næringslivet kan ta seg av på mange forskjellige måter. Det er store muligheter for innovasjon og næringsutvikling, i tillegg til store teknologiske muligheter. Selv om Krødsherad er en liten kommune, er det potensial for at effekten blir mye større enn kommunen selv, med høy overføringsverdi og mulighet for skalering nasjonalt og internasjonalt.

Krødsherad kommune – grønn og miljøvennlig transport
Krødsherad kommune vil satse på grønn og miljøvennlig transport for både turister og fastboende.
Foto: Petter Grimm

Vinnerprosjekt 3:
Asker kommune – effektive samhandlings- og medvirkningsprosesser

  • Innbyggere: 58 338
  • Prosjektleder: Henrik A. Pfeiffer

Prosjektbeskrivelse:
På Risenga i Asker har den største utfordringen vært at ulike prosesser skjer raskt og parallelt. Gjennom prosjektet ønsker Asker å utvikle gode metoder og løsninger gjennom effektive samskapings- og medvirkningsprosesser med bærekraftmålene som utgangspunkt.

Juryens begrunnelse:
Askers prosjekt er gjennomtenkt med en sterk forankring. Det er inspirerende med bærekraftsmålene som en plattform for samskapings- og forretningsprosesser. Prosjektet vil kunne bidra til å realisere eksisterende ambisjoner, og overføringsverdien til andre prosjekter – både internt og eksternt – er høy.

Asker kommune – effektive samhandlings- og medvirkningsprosesser
Asker kommune: Fremtidens Risenga skal være et møtested som inviterer til lek og læring, og inspirerer til aktivitet og god folkehelse.
Foto: Asker kommune

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.