Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Norske kommuner står overfor store og komplekse utfordringer i årene framover, som for eksempel transport, boligmangel, luftforurensning, klimaforandringer, segregering og en aldrende befolkning.

Den smarte byen (smart city) blir ofte nevnt som en del av løsningen, hvor teknologi og digitalisering spiller en sentral rolle. Mange kommuner er derfor nå i ferd med å lage sine egne smartby-strategier. Men hva er egentlig den smarte byen? Og hvem er den til for? I dag finnes det ingen felles begrepsforståelse eller retningslinjer som norske kommuner kan jobbe etter.

Der er et stort behov for å samle krefter på tvers av sektorer og fag, både for å samarbeide og dele erfaringer.

Smartby-utvikling er en driver for innovasjon og økt verdiskaping.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister

Om prosjektet 

DOGA har derfor tatt initiativet til prosjektet: Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. Målet med prosjektet er å: 

  • Lage felles begrepsforståelse og retningslinjer for smart og bærekraftig byutvikling med innbyggernes livskvalitet i fokus.
  • Stimulere innovasjonsarbeid som går på tvers av aktører og nivåer.
  • Bidra til å løse konkrete utfordringer i norske kommuner ved hjelp av design og arkitektur.
  • Oppnå statlig anerkjennelse for at smarte byer er viktig for samfunnsutviklingen og verdiskapingen i Norge.

Prosjektet er oppdelt i to faser, og strekker seg fra desember 2018 til juni 2020.

Disse statlige aktørerene deltar i prosjektets referansegruppe: 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, KS, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Difi.

En gruppe mennesker
Prosjektets arbeidsgruppe fra venstre: Marianne Thomassen (Narvik kommune), Bjarne Uldal (prosessleder fra Nordic Edge), Malin Kock Hansen (DOGA, leder prosjektet), Gunnar Edwin Crawford (Stavanger kommune), Øyvind Tanum (Trondheim kommune), Helge Veum (Ålesund kommune), Marianne Bahr Simonsen (Bodø kommune), Gard Jenssen (Fredrikstad kommune), Chris McCormick (DOGA).
Foto: DOGA

Lansere felles veikart for smarte byer

I prosjektets første fase er målet å definere hva den smarte byen er i norsk sammenheng. Resultatet lanseres som et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn under Arendalsuka i august. 

Hva slags byer og steder vil vi ha?
Spørsmålet er sentralt for å definere et sett med verdier som skal ligge til grunn for veikartet. Både i internasjonal og nasjonal sammenheng knyttes den smarte byen i hovedsak til begreper som effektivisering og digitalisering, der de teknologiske mulighetene vektlegges. Men den smarte byen må handle om mennesker, livskvalitet og hvilke behov innbyggerne har. Veikartet er derfor forankret i: 

  • FNs bærekraftmål. Hvor det er viktig å ivareta alle delene av bærekraftprinsippet: både samfunn, økonomi og miljø.
  • Kjerneverdiene i «den norske smartby-modellen» som åpenhet, tillit og inkludering.

Her kan du lese en artikkel fra  workshop #2 i Trondheim den 25. mars 2019. 

Hvilken funksjon skal veikartet ha?
Veikartet skal være et kunnskapsgrunnlag for en felles forståelse av de viktigste utfordringene og satsingsområdene i et norsk smartby-perspektiv. I tillegg skal det forklare sammenhengen mellom Smartby-arbeid, omstilling og nytenkning i kommunene. Veikartet skal fungere som en veiviser og ikke være en detaljert oppskrift. Hver kommune har til dels svært ulike forutsetninger og løsningene må derfor være lokalt tilpasset.

Helt konkret er målet med veikartet å bedre kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, øke intern effektivitet og produktivitet, samt å bidra til næringsutvikling og verdiskaping. Videre skal veikartet hjelpe kommunene å håndtere klima- og miljøutfordringer, og vise hvordan digitalisering og ny teknologi kan bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Koble kommunenes utfordringer med næringslivets løsninger

I prosjektets andre fase skal veikartet testes ut i praksis. Dette vil skje i to etapper. Først vil DOGA søke etter kommuner som ønsker å være piloter. Målet er å identifisere utfordringer i kommunene hvor design- og arkitekturmetodikk skal bidra til å fremme tverrfaglige og innovative løsninger. Deretter vil vi søke etter næringsaktører og andre relevante aktører som kan bidra til å utvikle løsninger på kommunenes utfordringer.

Det er sentralt for DOGA å stimulere til økt innovasjonstakt, og få kommuner til å teste ut nye metoder og å finne gode løsninger i samarbeid med næringslivet.

Fase to lanseres på Nordic Edge Expo i Stavanger i september 2019. Nærmere informasjon om utlysningene kommer.

Dele ny innsikt og kunnskap

Gjennom hele prosjektperioden har vi det som mål å samordne smart by-aktiviteter som foregår både i kommunene og i det statlige virkemiddelapparatet, samt dele ny innsikt og kunnskap fra prosjektets to faser.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.