Hopp til hovedinnhold
Meny

Inkluderende design lønner seg

En av næringslivets største utfordringer i dag er å jobbe strategisk for å designe mer brukerfokuserte produkter og tjenester. Det er ikke lenger nok å designe produkter som er vakre, funksjonelle eller dekker følelsesmessige behov.

En menneskesentrert strategi for innovasjon

EN VOKSENDE BEVISSTHET

Design kan også være viktig for å fremme bærekraftig utvikling, menneskerettigheter og sosial inkludering. Det er velkjent at man kan tjene penger på design. Virksomheter som klarer å designe for vanlige folk, forstår forbrukerne bedre og vil lettere kunne svare på fremvoksende trender og skape nye og bedre løsninger. Inkluderende design, som er brukerfokusert, kan gi økt lønnsomhet og konkurranseevne.

Inkluderende design er en teoretisk tilnærming, men fungerer best i praktisk bruk. Det hjelper virksomheten med å se forbrukerne med et mer realistisk blikk og utvide målgruppen.

Siden inkluderende design retter seg mot mangfold, sosial inkludering og likestilling, vil det gå hjem hos mange i dagens politiske klima, der stadig flere er opptatte av menneskerettigheter og ekskludering og behovet for vidtfavnende løsninger er større enn noen gang. Strategier for inkluderende design kan hjelpe virksomheten til å ta samfunnsansvar ved å legge til rette for større mangfold og tilby like muligheter for kunder, partnere og kolleger.

Dette kan bli en viktig del av virksomhetens sosiale profil og dermed også renommé. I tillegg viser rapporter fra konsulentfirmaet McKinsey at virksomheter med ansatte av alle kjønn og etnisiteter er mer lønnsomme.

En virksomhet kan oppnå samme effekt ved å bruke 0,3 prosent av omsetningen på design som den ville ha oppnådd ved å bruke 3 prosent på teknologi.

NY LOVGIVNING – NYE MULIGHETER

Inkluderende design er nå i ferd med å bli en del av lover og standarder, både her hjemme og ellers i verden. Det vedtas stadig flere lover som skal hindre diskriminering og ekskludering. Både FN, Europarådet og Nordisk ministerråd har lagt frem direktiver om prinsippene bak inkluderende design.

I 2006 samlet landene i FN seg om en konvensjon for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det var dette århundrets første avtaletekst om menneskerettigheter, og målet er å styrke og ivareta rettighetene til de om lag én milliard menneskene som lever med funksjonsnedsettelser i verden i dag.

I Norge krever loven om offentlige anskaffelser at produkter og tjenester som det offentlige kjøper, skal oppfylle kriteriene for inkluderende design. Leverandører som oppfyller kriteriene, vil bli foretrukket.

Denne lovgivningen har stor effekt, siden alle nye offentlige bygg, miljøer og tjenestetilbud i Norge må oppfylle kravene til inkluderende design. Offentlig transport og offentlige, digitale informasjonstjenester må også kunne brukes av mennesker med ulike behov og evner. «Sosiale næringer er de nye næringene».

Ny lovgivning kan være utfordrende, men virksomheter som tar i bruk inkluderende design kan snu utfordringen til en forretningsmulighet og skaffe seg et konkurransefortrinn. Leverandører som tilpasser virksomheten sin til disse endringene i lover og regler, vil bli foretrukket av kunder og brukere i fremtiden.

I 2018 var over halvparten av den norske befolkningen 55 år eller eldre. Innen 2050 vil det være dobbelt så mange personer over 67 år som i dag.

FNs bærekraftsmål

EN KREATIV STRATEGI

Designere og arkitekter har en viktig rolle i det å vise kunder, ledere og kolleger verdien av inkluderende design. Siden de er så tett på innovasjonsprosessen, har de gode muligheter til å gå i bresjen for eller ta til orde for å ta i bruk inkluderende design i en virksomhet. Designere og arkitekter som har skaffet seg ekspertkompetanse på inkluderende design kan skille seg ut fra resten av kollegene og regnes ofte som mer attraktive i dagens konkurransepregede arbeidsmarked.

Inkluderende design er tett knyttet til bærekraft, og designerne bør ta hensyn til både sosiale, økonomiske og miljøfaktorer når de utvikler løsninger. Innovasjonsarbeidet må ha et helhetlig perspektiv der både mennesker, miljø og lønnsomhet tas med. FNs 17 bærekraftmål er en god rettesnor for fremtidens design og kan skape merverdi i alle typer prosjekter.

Motsetningen mellom menneskenes behov og planetens tålegrenser, samt økonomiske begrensninger kan stimulere designerne til å skape innovative løsninger som tilfredsstiller alle krav. Som diagrammet viser, er dette overlappet mellom kommersielle, sosiale og miljøinteresser noe av det som påvirker nyskapingspotensialet i et prosjekt aller mest. I det følgende skal vi se på sosiale og kommersielle interesser.

Markedspotensiale
Etnisk

EN HELHETLIG TILNÆRMING

En inkluderende designstrategi kan omfatte mer enn bare selve designprosessen, og fungere som et fundament for hele virksomhetens forretningsfilosofi. Et inkluderende tankesett kan påvirke hvordan virksomheten rekrutterer og behandler ansatte og kunder og hvilke kommunikasjons- og markedsføringsstrategier den velger.

Et slikt tankesett innebærer at designere og andre eksperter må samarbeide om en helhetlig tilnærming som bygger på bedriftskulturen og på virksomhetens regler og praksis. Det er viktig at denne tilnærmingen implementeres i hele organisasjonen, også på ledernivå.

Det å praktisere inkluderende design og gjøre brukerfokuserte undersøkelser krever mye mindre ressurser enn teknologiske undersøkelser og produktutvikling. Derfor er det en lavteknologisk, enkel og kostnadsbesparende måte å drive innovasjon på som er lett å ta i bruk for alle virksomheter, både på kort og lang sikt.