Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innsikt og effekt

Medvirkning er lovpålagt, men hvordan man gjennomfører medvirkningen, sier loven ingenting om. DOGA har jobbet med temaet i mange år med særlig fokus på barn i by. I 2014 lanserte vi en ny digital versjon av verktøyet Barnetråkk.

Erfaringer fra kommunens bruk av Barnetråkk, viser at verktøyet gir viktig lokalkunnskap som ellers ikke fanges opp av planleggere eller andre aktører i by- og stedsutvikling.  Barnas beskrivelse av opplevelser og bruk av nærmiljøet sier noe om bokvaliteten for alle i et område. Der barn trives, trives alle.

Medvirkning har verdi i seg selv

Innsikt som innbyggerne selv bidrar med, gir planleggere og utførere viktig kunnskap om hvilke fysiske og sosiale kvaliteter folk verdsetter i sine omgivelser. Men medvirkning har også verdi i seg selv. Å få mulighet til å delta med meninger om stedet der vi bor, gjør at vi føler oss som viktige deltakere i samfunnet. Det bidrar til å styrke folks identitetsfølelse og engasjement i nærmiljøet som igjen skaper bedre bokvalitet og god folkehelse.

Skaper forventninger

Medvirkningsprosesser kan være krevende og mange kommuner har ikke ressurser eller kompetanse til å fasilitere dem. Metoder og verktøy finnes og brukes, men det er også viktig at kommunen vet hvem de involverer, hvorfor de gjør det og hva det kan brukes til. Medvirkning skaper forventninger og kommunen må være bevisst hvordan de møter disse forventningene slik at folk fortsetter å ville bidra med innspill. Noen ganger kan det være nok bare å informere. Andre ganger må man aktivt oppsøke målgrupper som ellers er vanskelig å nå, for eksempel ungdom, og gjennomføre omfattende medvirkningsprosesser.

Skaper forståelse

Samspillet mellom kommune, arkitekt, utbygger og politiker har også betydning for god medvirkning. Her ser vi et stort potensial for mer dialog og samarbeid. Medvirkningsprosesser kan også skape mer forståelse mellom ulike interessegrupper og eksperter. Prosjektet Folketråkk handler om en ny digital tjeneste som skal bidra til å gjøre medvirkning enklere for alle, sammen med relevant faktakunnskap som allerede finnes. 

Les mer om medvirkning

Lovdata: Krav til medvirkning i Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsetaten: Medvirkning – nødvendig når byen bygges!

Norsk institutt for by- og regionforskning: Publikasjoner om medvirkning

KMDs medvirkningsveileder: Medvirkningsveileder

PMedvirkning i lovverket: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)