Stimulab-dagen 2022

Velkommen til dette seminaret der DOGA og Digitaliseringsdirektoratet vil presentere rykende ferske resultater fra de nyeste Stimulab-prosjektene og de viktigste erfaringer fra ordningen.

Lyspære med mennesker rundt

Vi presenterer rykende ferske resultater fra StimuLab! Velkommen til seminar 4. februar 2022. 

Foto: Viktor Sakshaug
Hvor

Digitalt | Streaming

Dato
4. februar 2022
Tid
Kl. 9.00 - 11.30
Pris
Gratis
Det er ikke lenger mulig å melde seg på dette arrangementet

Se opptak av arrangementet

Still spørsmål via Slido

Velkommen til dette digitale arrangementet der DOGA og Digitaliseringsdirektoratet vil presentere rykende ferske resultater fra de nyeste StimuLab-prosjektene og de viktigste erfaringer fra ordningen. 

Målene for offentlig sektor er klinkende klare – vi skal sette brukerne i sentrum, vi skal samarbeide på tvers og vi skal gi tillit, tid og mer innflytelse til dem som er i førstelinja og utgjør ryggraden i velferdsstaten. Dette er gode og ambisiøse mål, men også noe som krever nytenkning. Samtidig starter vi ikke med blanke ark. Stimulab har siden 2016 bidratt til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Det har gitt erfaringer, kompetanse og en rekke gode tiltak og prosjekter som illustrerer noe av den innovasjonen og kulturendringen vi må gjennom.

Målgruppen for seminaret er først og fremst innovasjonsagenter og ledere i offentlige virksomheter som selv ønsker å utvikle egen kultur, kompetanse og forbedre sine tjenester til innbyggerne.
På seminaret vil dere få møte blant andre Politiet, Bydel Grünerløkka, Helse Bergen og livshendelsene "Alvorlig sykt barn” og “Starte og drive en frivillig organisasjon”.

Søknadsfrist for nye Stimulab-prosjekter er 28. februar 2022. 

Program

  • Velkommen: StimuLab deler sine erfaringer ved Benedicte Wildhagen, Doga, og Ellen Strålberg, Digitaliseringsdirektoratet
  • Hvordan gjøre politiet mer tilgjengelig for innbyggerne? Ved Håkon Skulstad, ass. politidirektør og Anne-Catherine Gustafson, politiinspektør, Politidirektoratet

Undersøkelser viser at befolkningen oppfatter at politiet er lite tilgjengelig. Gjennom StimuLab-prosjektet Innbyggerstemmen har politiet sett på hvordan man kan bedre situasjonen. Man har fokusert på tre ulike situasjoner hvor politiet kan involvere innbyggerne. For det første kan politiet involvere innbyggerne som en «medvirker» når vi lager planer, tar beslutninger, utvikler strategier og prioriterer satsninger i politiet. For det andre kan politiet involvere innbyggerne som en «medutvikler» når vi forbedrer tjenestene våre, utvikler nye løsninger og jobber med nyskaping i politiet. Og sist, men ikke minst kan politiet involvere innbyggerne som en «medprodusent» når vi jobber med forebygging, etterforskning, saksbehandling og alt vi gjør til daglig i politiet.

  • Pasientens helsetjeneste i et helsefelleskap. Ved Trude Senneseth, prosjektleder/psykolog, Helse Bergen HF

Helsefellesskap handler om å skape mer sammenhengende og bærekraftige tjenester for brukere som trenger bistand fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det utfordrer virksomhetene som må samarbeide på nye måter. I dette prosjektet har ett helseforetak, to kommuner og én NAV-region samarbeidet og funnet fram til en modell for samskapende innovasjon samt et helhetlig konsept for gode oppstarter i bruker- og pasientforløpet. Blant viktige prinsipper er brukerorientering, samskaping og likeverdig partnerskap. Det handler om å gi brukerne trygge og sømløse overganger, og det handler om å vise tillit og gi medarbeiderne handlingsrom og mulighet til å jobbe på en utforskende måte.

  • PAUSE
  • Hvordan kan bydel og skole samarbeide for å begrense frafall fra videregående opplæring? Ved Shivani Sharma, prosjektleder, Bydel Grunerløkka 

Høyt frafall fra videregående skole er en stor utfordring for Bydel Grünerløkka. Til tross for flere gode tiltak og initiativ har bydelen hatt en frafallsprosent på nærmere 50% fra videregående opplæring de siste ti årene. Med dette StimuLab-prosjektet ønsket Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten å tenke nytt rundt hvordan de samarbeider på tvers av tjenester og sektorer – det være seg rundt organisering, roller, systemer eller konkrete verktøy. Prosjektets mål har vært å systematisere “lagene” rundt eleven, slik at ungdommen i bydelen ikke opplever å være kasteballer i systemet. Målet er at ungdom skal motta koordinert, sømløs og effektiv hjelp og fanges opp tidligere enn i dag slik at de er motiverte og rustet til å fullføre sin skolegang.

  • Livshendelsen “Alvorlig sykt barn”. Ved Bente Steinnes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Hvordan kan barn og unge med sammensatte behov få bedre og mer koordinerte tjenester? Dette spørsmålet var utgangspunktet for et tverrsektorielt samarbeid mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Statped, KS og Flekkefjord kommune. Les mer her >>

Prosjektet har utforsket, utfordret, eksperimentert og satt startskuddet for et langsiktig arbeid med denne gjenstridige utfordringen, som har som mål at barn og unge med sammensatte behov og deres familier skal få et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og økt livskvalitet.

  • Livshendelsen “Starte og drive en frivillig organisasjon” v/ Unn Hestvik, co-prosjektleder, Brønnøysundregistrene

Sivilsamfunnet og frivilligheten har historisk vært, og er fremdeles, en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet Norge. Frivilligheten er mangfoldig. Likevel utfordres sektoren av en rekke faktorer som blant annet skyldes liten samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og statlig nivå. Prosjektet har i samarbeid med aktører fra frivillig- og offentligsektor utforsket nye måter å samarbeide på for å tenke nytt og skape forenklinger. Prosjektet har gitt et godt grunnlag for videre samarbeid om brukervennlige sammenhengende tjenester for frivillig sektor.

  • Hvordan jobbe på nye måter med systemiske utfordringer?

Samtale med Bente Steinnes, Astrid Twenebowa Larssen Helsedirektoratet, Unn Hestvik,Brønnøysundregisteret og Adrian Paulsen, Halogen. Ordstyrer Benedicte Wildhagen, DOGA.

  • StimuLab og denne arbeidsmåtens betydning for tillitsreformen. Refleksjoner fra Hilde Nagell, Tankesmien Agenda

  • Avslutning: ved Ellen Strålberg

Det blir en kort avrudning hvor vi forteller litt om hva som venter for StimuLab i 2022.

Les mer om hvordan søke Stimulab

Dette er Stimulab

Stimulab stimulerer til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne.

Stimulab er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) og DOGA.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.