Innovasjon med omtanke – er det mulig?

Kan vi designe for sosial og miljømessig fremgang, samtidig som vi skaper økonomisk verdi? Ja, mener både leder for couture i Vivienne Westwood og grunnlegger av Tribal Design Forum i India. På denne konferansen vil disse, og andre tankeledere, fortelle om omtenksom innovasjon i praksis. Please scroll down for English program.

Hvor

DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo

Dato
28. september 2023
Tid
Kl. 9.30 - 16.00
Pris
Kr 750,- inkl. MVA (studenter kr 375,- inkl. MVA))

Meld deg på her! 

Sammen med Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) og Medinge Group inviterer vi til en dag med inspirasjon og diskusjon om  «Omtenksom innovasjon». Vi skal få det siste fra internasjonal forskning og eksempler på beste praksis fra virksomheter som har en omtenksom tilnærming til innovasjon, og som praktiserer et «do no harm» tankesett.

Konferansen foregår på engelsk, og alle foredragsholderne stiller opp pro bono. For å sikre at arrangementet ikke har en negativ miljøpåvirkning, har vi valgt å utligne karbonavtrykket gjennom klimaselskapet CHOOOSE. Bidraget skal finansiere prosjekter som reduserer karbonutslipp på en verifisert måte. 

Program

09.30 Åpning ved konferansier Ted Matthews, AHO

09.40–10.00 Introduksjonsforedrag: Med god samvittighet (In Good Conscience)

Nicholas Ind vil presentere noen av funnene i sin bok med samme navn. Dette vil sette scenen for konferansen.

10.00–11.15 Bygget for å vare
Hvordan designer vi produkter, prosesser, forretningsmodeller og arkitektur som er bygget for å vare? Tre presentasjoner med påfølgende diskusjon.

1) Brigitte Stepputtis fra Vivienne Westwood vil forklare hvordan motemerker tilpasser måten de lager klær og tilbehør på for å gjenspeile det økende behovet for å endre hvordan moteindustrien opererer.

2) Christian Lodgaard fra Flokk vil beskrive hvordan de integrerer bærekraft i sin forretningsvirksomhet ved å designe møbler som, gjennom materialvalg og tidløst design, sikrer at produktene deres virkelig er bygget for å vare.

Joana Sá Lima fra Comte Bureau vil diskutere hvordan hun som arkitekt har tatt et bevisst valg om å ikke bygge i det hele tatt.  Comte samarbeider med byggebransjen for å introdusere nye verktøy og beslutningsprosesser som fokuserer på bærekraft og er opptatt av å stille de riktige spørsmålene før man haster inn i byggeprosessen.

11.15–11.30 PAUSE

11.30–12.45 Å gjøre det bedre for mennesker
Hvordan sikrer vi at innovasjon setter mennesker i sentrum? 3  presentasjoner med diskusjon.

1) Horo Sudhir, grunnlegger av Tribal Design Forum, India skal snakke om hvordan den iboende bærekraften til stamme- og urfolkskulturer beriker deres liv og sikrer regenerering av naturen. Ikke bare oppfyller dette de nåværende og fremtidige behovene til urfolkssamfunn, det er også en kraftig påminnelse til oss alle om å ta vare på vår «hjemplanet».

2) Heidi Dolven, fra NAV og Tetiana Dubovenko fra AHO vil vise hvordan det å sette mennesker i hjertet av innovasjonsprosessen kan drive frem nytenkning. De vil fortelle hva denne tilnærmingen har betydd for ukrainske og andre flyktninger i Norge.

3) Mads Brunn Høy fra Æra vil beskrive hvordan de, gjennom prosjektet Floke, jobber med sosial bærekraft og for å løse komplekse samfunnsproblemer og gjøre folks liv bedre.

12.45–13.30 LUNSJ

13.30–14.45 What goes around comes around

Å skape en sirkulær økonomi er viktig for sosial og miljømessig bærekraft. Likevel er den tradisjonelle tilnærmingen til bedrifter: ta, bruk, kast. Hvordan kan vi fremme en annen tilnærming, der vi heller reparerer, gjenbruker og resirkulerer? 3 presentasjoner med diskusjon.

1) Nederland har finans- og skattesystemer som fremmer sirkularitet og en befolkning som engasjerer seg med innovative tilnærminger til forbruk. Sandra Horlings fra Innoboost, vil dele innsikt og suksesshistorier (Mud Jeans, Auping). 

2) Camilla Gramstad, Bærekraftssjef i Elkjøp Nordic vil snakke om hvordan Elkjøp prøver å endre våre holdninger til forbruk av elektronikk og problemet med elektronisk avfall.

3) Marie Harbo Dahle, partner i SoCentral skal snakke om en bransje som har store miljøpåvirkninger – nemlig byggebransjen. Hun vil dele samarbeidsprosessen som førte til ny tankegang og større gjenbruk av materialer.

14.45–15.00 PAUSE

15.00–15:45 Den store debatten. Ledet av Peter Fischer Brown.

Huset brenner og det finnes ikke brannvesen!

Er det for sent å forhindre katastrofale klimaendringer? Eller er det fortsatt en sjanse hvis vi handler raskt? Hvem skal ha ansvaret for å lede endringsarbeidet? Er det myndigheter og regulatorer, bedriftsledere og bedriftseiere, eller er det opp til innbyggere og forbrukere å handle og drive samvittighetsfull innovasjon?

Her får vi høre argumenter fra:

  • Mark Irvine, direktør for tankeledelse og innhold (DNV).
  • Sandra Horlings, Managing Partner, Innoboost (NL)
  • Barbara Santoro, bærekraftig, strategisk markedsføring og interkulturell konsulent (Italia)
  • Horo Sudhir, konvenor, Tribal Design Forum (India)

Du som deltaker vil få muligheten til å debattere og stille spørsmål, og deretter stemme på det mest overbevisende argumentet. Dette vil vi gå videre med.

Conscientious Innovation

At the moment we really can feel the world and our societies are at a tipping point; extreme weather patterns, huge gaps between the rich and poor, social and economic exclusion, polarized societies, migration from conflict, poverty and environmental degradation. For us working with innovation, do the fruits of our labour lead to positive change or are we just contributing further to the problem? This timely, one day conference will discuss and debate this theme and highlight the work of those committed to conscientious innovation and discuss how we can genuinely contribute to positive change.

Register here (in Norwegian)


Program:

09:30 Conference opens

09:40–10:00 Introduction lecture: In Good Conscience. 

Nicholas Ind will present some of the findings of his book of the same name that will set the scene for the conference.

10:00–11:15 Built to last: How do we design products, processes, business models and architecture that are built to last? 3 presentations with mediated discussion

In this session Brigitte Stepputtis of Vivienne Westwood will explain how the fashion brand is adapting the way it makes its clothes and accessories to reflect the growing urgency to change how the fashion industry operates. Christian Lodgaard from Flokk will describe how they embed sustainability into their approach to business by designing furniture that through material selection and timeless design ensures their products are truly built to last. Joana Sá Lima from Comte Bureau will discuss how, as an architect, she has made a conscious choice to not build at all. She'll explain how Comte works with the construction industry to introduce new tools and decision-making approaches that focus on sustainability and emphasize the importance of asking the right questions before rushing into building.

11:30–12:45 Making people lives better: How do we ensure that innovation puts people at the core? 3 presentations with mediated discussion

In this session Horo Sudhir,Convenor of the Tribal Design Forum, India will explain how the inherent sustainability of tribal and indigenous cultures, drives an approach that enriches people’s lives and ensures the regeneration of the environment. Not only does this meet the current and future needs of indigenous communities, it is also a powerful reminder to people everywhere to care for our ‘home planet’. Heidi Dolven, from NAV and Tetiana Dubovenko from AHO will show how putting people at the heart of the innovation process can drive a rethink on how government can deliver human-centric services that focus on their needs rather than on existing structures and processes. They will narrate how this joined-up approach will benefit Ukrainian and other refugees. Mads Brunn Høy from Æra will describe how their project Floke is working with social sustainability and exclusion to address wickedsocietal problems and to make people’s lives better.

13:30–14:45 What goes around comes around. 

Building a circular economy is a key element in reducing social and environmental impacts. Yet, the traditional approach of businesses is extractive: take, use, discard.  The challenge we face is how to develop an approach that reduces impacts and promotes repair, reuse and recycling. 3 presentations with mediated discussion

A global leader in the circular economy is the Netherlands – it has finance and taxation systems that promote circularity and a population that engages with innovative approaches to consumption.  Sandra Horlings of the Utrecht based circular economy consultancy Innoboost, will share her insights into the Dutch experience, its success stories (Mud Jeans, Auping) but also its ongoing challenges.  Having set the scene we will hear from Camilla Gramstad, Head of Sustainability at Elkjøp Nordic about how Eljkøp is trying to change our attitudes to consuming electronics and the problem of electronic waste.  Finally, taking us into another area that has huge environmental impacts – construction – Marie Harbo Dahle, a Partner at SoCentral, will share the collaborative process that is leading to a different mindset and a greater reuse of materials.

15:00–15:45 The Big Debate

Chaired by Peter Fischer Brown.

This house is on fire, and there’s no fire brigade! 

Is it too late to prevent catastrophic climate change? Or is there still a chance if we act with urgency? Who should be responsible for leading efforts to change? Is it governments and regulators, business leaders and business owners or is it down to citizens and consumers to act and drive conscientious innovation.

Here we will hear arguments from:

  • Mark Irvine, Director of Thought Leadership and Content (DNV).
  • Sandra Horlings, Managing Partner, Innoboost (NL)
  • Barbara Santoro, Sustainability, Strategic marketing and Intercultural Consultant (Italy)
  • Horo Sudhir, Convenor, Tribal Design Forum (India)

You will get to debate and ask questions and then vote which is the most compelling argument for us to move forward.

Conferencier: Ted Matthews, PhD, Chair of Service Design, The Oslo School of Architecture and Design (AHO) 

This event is a collaboration between DOGA, AHO and the Medinge Group

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.