Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Et tilbud som hjelper unge å fullføre videregående utdannelse.

Hvem

Bydel Grünerløkka
Utdanningsetaten
Designit
Menon Economics

Hvor

Oslo

Fagdisipliner

Tjenestedesign
Design research
Systemisk design

Frafall i skolen er et samfunnsproblem. Elever som faller ut av skolen, mister ofte nettverket sitt. Det er få eller ingen hjelpeinstanser for dem som ikke fullfører videregående. Og uten fullført skolegang blir det vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet. 

Bydel Grünerløkka i Oslo har de siste ti årene hatt bekymringsfullt høyt frafall ved overgangen fra ungdomsskole til videregående. Bydelen satte i gang flere gode tiltak for å bøte på problemet, men forsto raskt at årsakene er mange og sammensatte. Derfor ønsket de å utvikle en tjeneste som var sentrert rundt elevene på en ny og mer helhetlig måte.  

Tjenestedesign for endring 

Sammen med Utdanningsetaten i Oslo inngikk bydelen et samarbeid med designere i Designit og samfunnsøkonomer i Menon Economics. Prosjektet hadde støtte gjennom Stimulab, en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor. 

Teamet startet med å gå gjennom tidligere rapporter og tiltak. Ansatte i bydelen og Utdanningsetaten bidro med supplerende innsikt.  

Gjennom arbeidet lærte de at det er stor sannsynlighet for å fullføre opplæringsløpet dersom man fullfører første skoleår på videregående. Det var altså mye å hente på å legge innsatsen i overgangen og det første året på videregående  

Mange elever faller mellom to stoler i selve overgangen: De fases ut av et trygt miljø på ungdomsskolen og går inn i en uviss fremtid. Selv om det finnes gode tjenester og rådgivere, var selve overgangen en glippsone. Denne oppdagelsen ble et aha-øyeblikk for teamet.

Ungdom på Grunerløkka

Det er få eller ingen hjelpeinstanser for dem som ikke fullfører videregående. Og uten fullført skolegang blir det vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet. 

Foto: Willy Nikkers

Ny tjeneste, nye roller

Etter flere idémyldringer ble en samarbeidsmodell og noen nøkkelaktiviteter valgt ut for videre testing. I neste fase hadde aktørene mange gode innspill til hvordan elevene kunne trygges og oppleve bedre informasjonsflyt i den sårbare overgangen.  

På bakgrunn av dette designet prosjektteamet en ny tjeneste, kalt Overgangstjenesten. De laget en ny rolle med tilhørende stillingsbeskrivelse, og to personer ble ansatt som overgangsguider senhøsten 2021.  

De skulle gi elevene oppfølgingen og støtten de trengte, fra siste året på ungdomsskolen til og med første året på videregående. 

Dame står og peker på en tavle med notater. Foto
Sammen med Utdanningsetaten i Oslo inngikk bydelen et samarbeid med designere i Designit og samfunnsøkonomer i Menon Economics.
Foto: Pardis Shafafi, Designit
Veiskilt med valgmuligheter som elev. Illustrasjon
Mange elever faller mellom to stoler i selve overgangen: De fases ut av et trygt miljø på ungdomsskolen og går inn i en uviss fremtid. Selv om det finnes gode tjenester og rådgivere, var selve overgangen en glippsone.
Foto: Raoul Koreman, Designit

Både i klasserommet og utenfor

Overgangstjenesten ble startet som et pilotprosjekt ved Sofienberg ungdomsskole for skoleårene 2021–22 og 2022–23. Overgangsguidene fikk mandat til å være med elevene i klasserommet og også følge dem utenfor skolen, mellom ulike arenaer. Guidene skulle først og fremst være en dedikert ressurs for enkeltelever med behov, men de skulle også være tilgjengelige for alle på skolen som trengte råd og bistand. 

Da elevene sluttet på ungdomsskolen, fulgte guidene dem inn i sommerferien, til første skoledag på den nye skolen og gjennom det første halvåret.  

 Siden guidene hadde bygd opp en god relasjon til ungdommene, kunne de også bistå dem hos andre instanser, som barnevernet eller NAV. 

Også i sommerferien

Aktørene erfarte tidlig at ikke alle elever nødvendigvis skulle fullføre videregående skole. De elevene som falt fra, skulle derfor bli prioritert for oppfølging fra overgangsguidene. Slik kunne de bli koblet opp mot tjenester og tilbud i stedet for å drive dank.  

Lærere tar sommerferie. Miljøarbeidere og rådgivere avslutter arbeidsdagen. Overgangsguidene hadde mulighet til å være der elevene var: etter skoletid, i helgene og, kanskje viktigst, i sommerferien før de startet på videregående. 

Nettopp i sommerferien får elevene vite om de kom inn på skolen og studieretningen de søkte på. Tiden før og etter at de får svar på opptaket viste seg å være en spesielt sårbar periode – med stort behov for guidenes bistand. De var der for elevene da svaret på opptaket kom, og de trøstet, feiret og planla høsten sammen med dem. 

75 elever ivaretatt 

Tjenesten har fungert over all forventning. Guidene har i prøveperioden over to år fulgt opp 75 elever gjennom 10. klasse og første halvår på videregående. Per desember 2023 er 73 av disse ungdommene fortsatt i et utdanningsløp. Og de to overgangsguidene har blitt en viktig og integrert del av skolemiljøet.  

På landsbasis ligger frafallet fra videregående skole på omtrent 30 prosent, i bydel Grünerløkka er tallet nærmere 50 prosent. Med erfaringene fra Overgangstjenesten var det grunn til å tro at bydelen kunne snu trenden og bli et foregangseksempel. 

Ungdom som går som samlet gjeng i asfaltert skolegård.

Overgangsguidene fikk mandat til å være med elevene i klasserommet og også følge dem utenfor skolen, mellom ulike arenaer.

Foto: Willy Nikkers

Videreføres andre steder?

Men til tross for de gode resultatene, har ikke Oslo kommune videreført tjenesten. Overgangstjenesten avvikles i 2024. 

Takket være det grundige arbeidet som bydelen og Utdanningsetaten i Oslo har gjort i samarbeid med Designit og Menon Economics, ligger det likevel mye læring for andre bydeler og kommuner. Menon Economics har gjennomført undersøkelser som gir et godt grunnlag både for å evaluere innsatsen og hvordan erfaringene kan komme nye prosjekter og tjenester til gode. 

Juryens begrunnelse

Skolefrafall og utenforskap er et stort og voksende problem i det norske samfunnet. Overgangstjenesten er et forbildeprosjekt som viser hvilken rolle designfaget kan spille for å løse slike komplekse problemer.  

Juryen er imponert over hvordan de involverte har jobbet sammen for å skaffe innsikt, avdekke behov og skape samhandling for å støtte utsatte ungdommer i overgangen mellom ungdomsskole og videregående. Det er befriende å se en løsning som er noe annet enn en app. Her har prosjektgruppen tatt for seg systemet, og koblet mennesker sammen for å finne nye veien.  

Overgangstjenesten tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et prosjekt som viser hvordan tjenestedesign kan bidra til konkrete løsninger rundt ungt utenforskap, et viktig område samfunnet i dag svikter.   

Med denne tildelingen ønsker vi å rette fokus på et lovende tiltak på et område som trenger umiddelbar handling. Overgangstjenesten vil ikke løse hele floken alene, men gjennom piloten har prosjektet demonstrert at det er mulig å forbedre situasjonen for ungdom nå. Nå er spørsmålet hvordan enda flere unge kan få oppleve slik støtte fremover. 

Design og arkitektur gir verdi   

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

Redusert frafall fra videregående skole

Overgangstjenesten har vist seg å være et effektivt tiltak for å redusere frafall fra videregående i bydel Grünerløkka. Av de 75 elevene som har fått veiledning, er 73 fortsatt i et utdanningsløp. Dette tilsvarer 97 prosent i en bydel hvor nesten halvparten faller fra.

Ungdommen er ikke problemet

Prosjektet har identifisert hvor det egentlige problemet med frafall ligger. Nemlig i systemet, og ikke hos ungdommen selv. Dette understreker verdien av design for å utvikle treffsikre og menneskeorienterte offentlige tjenester.

Til læring og inspirasjon for norske kommuner

Til tross for at prosjektet avvikles i 2024, vil innsikten om årsakene til frafall, og dokumentert effektive tiltak være mulig å overføre til andre kommuner. Slik kan forhåpentligvis flere unge få den støtten de trenger for å fullføre videregående skole.