Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

StimuLab er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) og DOGA.

StimuLab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Vi tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Midlene vi tildeler, skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet, og prosjektene vi støtter, skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Hvorfor innovasjon?

Strammere økonomiske rammer og endrede behov hos både innbyggere og ansatte i offentlig forvaltning, krever at offentlig sektor klarer å levere bedre tjenester for færre kroner i framtiden.

Innovativ tjenesteutvikling kan generere nye ideer, bidra til å effektivisere og forbedre prosesser, å gi bedre tjenester for brukerne. Men innovative prosesser er sjelden lineære. De kan oppleves kaotisk og risikable, og virksomheten må tåle risiko og akseptere at ting kan feile. Til gjengjeld kan vi få tydeligere bilder av sluttbrukeres og egne ansattes behov, og hva som skal til for at tjenester fungerer og kan driftes på en hensiktsmessig måte.

Brukeren i sentrum

Å sette brukeren i sentrum er et sentralt prinsipp i både forvaltningspolitikken og IKT-politikken (se Digital agenda for Norge). Med brukeren menes innbyggere, ansatte, offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor.

StimuLab skal stimulere til innovasjon fra brukernes perspektiv, blant annet ved bruk av tjenestedesign. Bruk av tjenestedesign handler nettopp om å få virksomheter til å sette brukeren i sentrum både for innovasjonsarbeid og tjenesteutvikling.

Det er også et viktig prinsipp at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Sektorene må derfor samarbeide om å lage helhetlige brukerrettede løsninger der enkelttjenester settes sammen i tjenestekjeder tilpasset brukernes behov og livssituasjoner.

Erfaringer fra tidligere StimuLab-prosjekter viser at design, forstått som en tenkemåte og et sett med verktøy og metoder, er en effektiv driver av tverrfaglig og brukersentrert innovasjons- og forbedringsarbeid.

Designdrevet prosess

StimuLab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess, og at midlene vi tildeler går til å kjøpe design- og annen kompetanse i markedet.

Prosjektene må ikke ha bestemt seg for en løsning, men må jobbe åpent og eksperimenterende ved hjelp av den innovative arbeidsmetoden vi kaller den triple diamanten. Dette er et rammeverk for tilnærming i alle StimuLab-prosjekter.

Siden prosjektene i StimuLab har en åpen og eksperimenterende tilnærming, er det derfor heller ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Prosjektene skal likevel resultere i en løsning som

 • enten er implementert eller skal implementeres, 
 • eller er en plattform for videreutvikling.

Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.

Prosjektene vi inngår samarbeid med, får

 • en unik anledning til å forbedre prosesser og tjeneste med utgangspunkt i innbyggerperspektivet, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og DOGA
 • erfaring med innovativ utviklingsmetodikk
 • midler til kjøp av kompetanse innen tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering, tilpasset prosjektets behov
 • hjelp til innovativ anskaffelse av riktig kompetanse
 • teste innovative utviklingsmetoder i offentlig forvaltning
 • kompetanseheving
 • bidra med å dele sine erfaringer fra arbeidet i forvaltningen
 • Deling av erfaringer og kunnskap

  StimuLabs portefølje består nå av 44 prosjekter, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres her.

  Har du spørsmål?

  Ta kontakt på telefon eller e-post.