Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av innovasjonprisen for inkluderende design
  • Kategorivinner Tjenestedesign
  • Oppdragsgiver: Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten
  • Design: Designit
  • Samarbeidspartner: Menon Economics

Her kan du lese mer om Innovasjonsprisen for inkluderende design og alle årets vinnere

Meld deg på frokosteminar om inkluderende design praksis: Justify og Overgangstjenesten 8. mai 2024

Utfordring: Hvordan støtte ungdommen og forebygge frafall? 

Frafall i skolen har lenge vært et komplisert problem for skolene, og har med tiden utviklet seg til å bli et samfunnsproblem. Det er fordi elever som faller ut av skolen, ofte mister nettverket sitt.

Problemet øker ytterligere når elevene som ikke fullfører videregående, blir sittende å vente i flere måneder på at andre instanser griper inn for å hjelpe.  

Politikere har kranglet om frafall i årevis, men foreløpig har ingen klart å løse problemet.

Og det er ikke rent lite som står på spill. Uten fullført videregående opplæring blir det også vanskeligere å komme seg inn på arbeidsmarkedet, noe som kan føre til et vedvarende utenforskap.

Utenforskap som følge av frafall i videregående opplæring koster samfunnet 73 mrd. kroner per år.

Meld. St. 14 (2022–2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Bydel Grünerløkka er Oslos mest folkerike bydel med 62 500 innbyggere, og det er også bydelen der forskjellene innad i befolkningen kanskje er størst. De har erfaring med utfordringene rundt frafall og elever som bekymrer seg over fremtiden sin i skolen.

De siste ti årene har bydelen hatt et bekymringsfullt høyt frafall ved overgangen til videregående.

De satte i gang mange gode tiltak og initiativ for å ta tak i frafallsproblemet, men forsto raskt at det ikke hadde én enkelt rotårsak. Årsakene er mange og sammensatte.

De måtte tenke nytt om hvordan de skulle hjelpe elevene å få en bedre skolehverdag og ønsket å komme frem til en tjeneste som var sentrert rundt elevene på en ny måte.  

Tilnærming: Dedikert ressurs i overgangen 

Sammen med Utdanningsetaten i Oslo inngikk bydelen et samarbeid med designere i Designit og samfunnsøkonomer i Menon Economics.

Dette fikk de støtte til gjennom Stimulab, en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign som støtter og stimulerer til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

Med bakgrunn i utfordringen knyttet til frafall i videregående skole gikk teamet gjennom tidligere rapporter og tiltak, og gjennomførte supplerende innsikt med ansatte i bydelen og Utdanningsetaten.

Dette resulterte i et prioritert mulighetsrom for prosjektet: Hvordan kan Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten sikre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole?  

Gjennom arbeidet kom det frem at 80 prosent av elevene som fullfører første skoleår på videregående, også fullfører utdanningen sin.

Tallene fortalte dem altså at det var mye å hente, for både elevene og skolene, på å styrke tjenestene rundt overgangen til videregående slik at de fullfører det første året.

Innsikten viste at veldig mange elever faller mellom to stoler i denne overgangen: De fases ut av et trygt miljø på ungdomsskolen og inn i en fremtid på videregående som oppleves som uklar.

Og selv om det finnes mange gode tjenester og rådgivere rundt elevene, var selve overgangen fra ungdomsskolen til videregående en glippsone. Dette var en viktig aha-opplevelse.  

For å trygge eleven og skape en bedre informasjonsflyt i denne perioden, designet teamet i samarbeid med bydelen og samarbeidspartnere en ny tjeneste: Overgangstjenesten.

Den besto av en ny rolle kalt «overgangsguide», som jobber fleksibelt på tvers av bydelen og skolene. vergangsguider skulle gi elevene oppfølgingen og støtten de trengte, fra siste året på ungdomsskolen til og med første året på videregående. 

Å fylle rollen med innhold 

Det var viktig for aktørene bak Overgangstjenesten ikke å gå opp gamle stier. Det første de gjorde da de startet samarbeidet, var å få oversikt over alle tiltakene som hadde vært gjort tidligere. Hva hadde fungert godt, og hva hadde ikke fungert?

Det som ble tydelig, var at mange av ressursene og tjenestene elevene etterspurte, allerede fantes. Likevel manglet elevene en person, en overgangsguide, som hadde den fulle oversikten over alle tjenestene og kapasiteten til å følge dem hele veien gjennom systemet.  

Egne overgangsguider kunne dermed tette hullet. De kan bevege seg utenfor de klassiske rammene og har mandat til å følge elevene mellom de ulike arenaene Ved å jobbe på tvers skulle overgangsguidene trygge elevene med gode svar og løsninger på veien inn til videregående, og samtidig avlaste rådgiverne og lærerne. 

Overgangsguidene skulle først og fremst være en dedikert ressurs for å hjelpe elever som har behov for støtte men også være tilgjengelige støttespillere for alle elevene i skolen som trengte råd. 

Gymsal med ungdommer
Foto: Willy Nikkers
Ungdom
Overgangsguidene skulle først og fremst være en dedikert ressurs for å hjelpe elever som har behov for støtte, men også være tilgjengelige støttespillere for alle elevene i skolen som trengte råd.
Foto: Willy Nikkers

Resultat: Hjelper dem som faller mellom to stoler  

Overgangstjenesten ble satt i gang som en pilot ved Sofienberg ungdomsskole for skoleåret 2022 og 2023. Over 75 ungdommer mottok veiledning fra overgangsguider som jobbet på skolen.

Guidene var med elevene i klasserommene, og de var med dem etter skoletid når elevene trengte det.

Da elevene begynte på videregående – og mistet støtteapparatet fra ungdomsskolen – fulgte overgangsguidene dem videre inn i sommerferien og til første skoledag på den nye skolen og gjennom det første halvåret.  

For å trygge elevene i denne hektiske perioden måtte noen gripe inn tidlig og hjelpe når de møtte på problemer. Overgangsguidene kunne være der for ungdommene på kort tid siden de allerede var synlige på skolen.

De fungerte som et lavterskeltilbud, og de hadde allerede bygd opp en god relasjon til ungdommene. De kunne også følge opp ungdom og bistå dem frem til andre instanser, som barnevernet eller NAV, eventuelt kom inn i bildet. 

Aktørene bak Overgangstjenesten erfarte tidlig at ikke alle elever nødvendigvis skulle fullføre videregående skole.

De elevene som faller fra, skal derfor også bli prioritert og få oppfølging fra overgangsguidene. De kobler på Oppfølgingstjenesten i NAV (eller andre tjenester) raskt ved behov, for å forhindre lediggang hos ungdommen.

Andre tjenester og tilbud som kobles på sikrer videre at ungdommene har meningsfull aktivitet i hverdagen  og får hjelp tl å planlegge videre fremover. 

Overgangstjenesten er en nytenkende, innovativ og effektfull tjeneste som er enormt verdifull for elevene og samfunnet. Den avlaster en presset skole og gir elevene dedikerte personer som følger dem opp til andre instanser eventuelt kommer inn.

Marie Hartmann og Miriam E. Nes Begnum

Kategorijury tjenestedesign, Innovsjonsprisen for inkluderende design

Et mer fleksibelt tilbud 

Lærere tar sommerferie. Miljøarbeidere og rådgivere avslutter arbeidsdagen sin før solen går ned. Men overgangsguidene hadde mulighet til å være til stede og tilgjengelige der elevene var: etter skoletid, i helgene og, kanskje viktigst, i sommerferien før de startet på videregående. 

Det er nettopp i sommerferien elevene får vite om de kom inn på skolen og studieretningen de søkte på. Tiden før og etter at de får svar på opptaket er det spesielt viktig å være tett på dem.

Tidligere har det ikke vært en dedikert tjeneste som kan fange opp elevene i denne usikre perioden og det gjør dem veldig sårbare. Overgangsguidene var der for elevene da svaret på opptaket kom, og de trøstet, feiret og planla høsten sammen med elevene. 

Det er her Overgangstjenesten viser sin kvalitet. Den tydeliggjør hull i tjenestene som finnes, og den lager nye løsninger som alltid tar utgangspunkt i elevenes konkrete behov. 

Ungdom som går som samlet gjeng i asfaltert skolegård.
Det er nettopp i sommerferien elevene får vite om de kom inn på skolen og studieretningen de søkte på. Tiden før og etter at de får svar på opptaket er det spesielt viktig å være tett på dem. Tidligere har det ikke vært en dedikert tjeneste som kan fange opp elevene i denne usikre perioden og det gjør dem veldig sårbare.
Foto: Willy Nikkers

Gevinst: Har skapt stor læringsverdi 

Resultatene med tjenesten har gått over all forventning. Overgangsguidene har i prøveperioden over de siste to årene aktivt fulgt opp 75 ungdommer gjennom 10. klasse og første halvår på videregående. Per desember 2023 er 73 av ungdommene fortsatt ivaretatt og i et utdanningsløp.

Det betyr at 97 prosent av ungdommene med behov for støtte har klart denne kritiske overgangen og unngått lediggang så langt.

Av erfaring vet vi at de som gjennomfører første halve året på videregående skole, har større sannsynligheten for å fullføre.   

På landsbasis ligger frafallet fra videregående skole på omtrent 30 prosent. I Bydel Grünerløkka har denne prosenten vært høyere historisk sett med en av de høyeste frafallsratene i Oslo.

Gjennom erfaringene fra Overgangstjenesten er det grunn til å tro at bydelen vil kunne snu trenden og bli et eksempel å følge for god ivaretakelse av ungdom. De to ansatte overgangsguidene har blitt en viktig og integrert del av skolemiljøet.  

Tross svært gode resultater av piloten på Sofienberg ungdomsskole har dessverre ikke kommunen og Utdanningsetaten mulighet for å videreføre tjenesten.

Overgangstjenesten avvikles i 2024 selv om målet med å gi en god overgang til videregående skole er nådd. 23 av de 25 elevene som ble fulgt opp av en overgangsguide i pilotens første år har fullført første skoleår på videregående.

For de av elevene som valgte å ikke fortsette på videregående, har overgangsguidene hjulpet dem å finne meningsfylte aktiviteter og alternative utdanningsløp.  

Men heldigvis, på grunn av det grundige arbeidet som bydelen og Utdanningsetaten i Oslo har gjort i samarbeid med Designit ligger det mye læring for andre bydeler, byer, kommuner og andre på hvordan man kan organisere en forebyggende tjeneste rundt elevens behov.

Menon Economics gjennomførte også en nullpunktsmåling før tjenesten ble satt i gang og lagde en gevinstrealiseringsplan som legger grunnlaget for å vurdere videre resultat. Suksessen er mye takket være et fantastisk samarbeid mellom Sofienberg ungdomsskole og overgangsguidene, som har sørget for å bli en integrert del av skolemiljøet. 

Det er mange som vil lære av det viktige innsiktsarbeidet og de strålende resultatene de oppnådde.

Overgangstjenesten er et stjerneeksempel på tjenesteinnovasjon og inkluderende design i praksis. Forhåpentligvis kan nye elever bli løftet fram og ivaretatt av sin egen overgangsguide også i fremtiden

 

Personer og virksomheter som har vært med i prosessen

Oppdragsgiver:  
Bydel Grünerløkka 
Shivani Sharma 
Anita Lisbakken 
Joakim Fuglerud  
Utdanningsetaten 
Trond Lien  

Design: 
Designit Oslo AS 
Pardis Shafafi 
Eirik Murvold 
Raoul Koreman 
Kaja Misvær Kistorp 

Overgangstjenesten: 
Overgangsguider
Philip Sacro 
Malin Forsmo 
Sofienberg skole 
Nina Røneid  
Linda Angelina Marugg 

Samarbeidspartner gevinstrealisering: 
Menon Economics 
Nina Bruvik Westberg 
Kaja Høiseth-Gilje 
Maria Køber Guldvik 

Juryens begrunnelse

Et stjerneeksempel på god tjenestedesign utviklet for og i samarbeid med Bydel Grünerløkka og Utdanningsetaten.

Forskning viser at en god overgang fra ungdomsskolen til videregående er avgjørende for at elevene fullfører utdanningen sin.

Juryen er henrykt over hvordan Overgangstjenesten møter utfordringen: ved å følge alle elever gjennom deres første semester på videregående og tilby overgangsguider til ungdommene som trenger ekstra rådgiving.

Overgangstjenesten er en nytenkende, innovativ og effektfull tjeneste som er enormt verdifull for elevene og samfunnet. Den avlaster en presset skole og gir elevene dedikerte personer som følger dem opp til andre instanser eventuelt kommer inn.

Vi vil spesielt berømme Overgangstjenesten for å fortsette å følge opp elevene som ikke fullfører videregående. Ingen skal oppleve å falle mellom to stoler.

Overgangstjenesten vinner Innovasjonsprisen for inkluderende design 2023 i kategorien Tjenestedesign for å ha skapt en ny rolle som spiller eksemplarisk på lag med elevene og eksisterende tjenester.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.