Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA-merket tildeles prosjekter som demonstrerer fremragende bruk av design og arkitektur som gir positive ringvirkninger for samfunnet, miljøet og økomomien. 

Søknader til DOGA-merket for design og arkitektur vurderes av en jury bestående av ledende fagpersoner på tvers av det norske design- og arkitekturfeltet. 

Juryeringen av foregår gjennom tre steg:

Søknader til DOGA-merket vurderes individuelt, i faggrupper og til sist i en utvidet tverrfaglig jury med representanter fra næringsliv og offentlig sektor og ressurspersoner med ekspertise på miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft.

Steg 1: Individuell vurdering

I første runde vurderes prosjektenes helhetsinntrykk i henhold til kriteriene for DOGA-merket.Søknadene vurderes individuelt med hjelp av et digitalt vektøy for vekting av kriteriene.

Jurymedlemmene har anledning til å diskutere seg imellom, og kan i noen tilfeller be om å vurdere fysiske eksemplarer/befare prosjekter.

Søknadene som vurderes høyest, går videre til neste runde av juryeringen (omkring 20–30 prosent).

Steg 2: Tverrfaglig jury

I den andre runden vurderes og kvalitetssikres prosjektet opp mot fagkriteriene (form, funksjon, nyskaping) av en tverrfaglig jury besåtende av 14 fagpersoner med kompetanse som dekker bredden av design- og arkitekturfeltene. 

Prosjektene som får grønt lys av den tverrfaglige juryen går videre til juryeringens siste runde.

Steg 3: Hovedjury

I hovedjuryen vurderes de gjenværende prosjektene opp mot verdikriteriene (samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft). Hovedjuryen diskuterer også kandidater til DOGA Hedersmerket. 

Hovedjuryen består av fagansvarlige fra den tverrfaglige juryen, representanter for privat næringsliv og offentlig sektor, og eksperter på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft. 

Søknader til DOGA-merket vurderes ut fra seks kriterier: Form, funksjon, nyskaping, mijlømessig, samfunnsmessig og økonomisk verdi.

Kriteriene

DOGA-merket vurderes med utgangspunkt i tre fagkriterier: form, funksjon/kontekst og nyskaping; og tre verdikriterier: samfunnsmessig verdi, miljømessig verdi og økonomisk verdi. 

Form

Styrker utformingen løsningen? Juryen ser etter godt design- og arkitekturfaglig håndverk der formmessige og estetiske kvaliteter styrker løsningen. Juryen vurderer hvordan prosjektet tar i bruk visuelle og sanselige virkemidler, materialbruk, detaljering og finish med mer.

Funksjon

Svarer løsningen til behovet? Juryen ser etter løsninger som er funksjonelle, begrunnet i dyp innsikt i problemstillingen, setter brukerbehov i sentrum og er passende for den aktuelle konteksten.

Nyskaping

Tilfører prosjektet noe nytt? Juryen ser etter nye tilnærminger og særpreg som gjør at prosjektet skiller seg ut fra dagens løsninger og rådende praksis, og som kan fungere som forbilder for andre.

Samfunnsmessig verdi

Har prosjektet positive ringvirkninger for samfunnet? Juryen ser etter prosjekter som skaper/kan skape positive ringvirkninger for samfunnet og enkeltindividet, for eksempel ved å være inkluderende og bidra til økt livskvalitet for dem som blir berørt.

Miljømessig verdi

Hvordan påvirker prosjektet miljøet? Juryen ser etter løsninger som skaper/kan skape positive ringvirkninger for miljøet, for eksempel gjennom smart ressursbruk, måtehold, reduserte klimagassutslipp, vern og gjenopprettelse av naturen, eller lignende.

Økonomisk verdi

Er prosjektet lønnsomt? Juryen ser etter prosjekter som skaper/kan skape positive ringvirkninger for økonomien til en virksomhet eller samfunnet som helhet, for eksempel gjennom økt omsetning, besparelser, ved å nå nye markeder, utvikle nye forretningsmodeller, eller lignende.

Merk om søknader til DOGA-merket nykommer:

Prosjekter som vurderes i kategorien DOGA-merket nykommer trenger ikke å være realisert. I denne kategorien vurderer juryen prosjektets potensielle ringvirkninger, dersom det var realisert, og i hvor stor grad prosjektet kan utfordre og inspirere etablerte miljøer i positiv retning.

Hvem sitter i juryen?

Juryen for DOGA-merket består av

  • 14 toneangivende fagutøvere som representerer et bredt spekter av design- og arkitekturfaglige disipliner, med samlet bred erfaring fra offentlige og private virksomheter
  • to representanter fra hhv privat næringsliv og offentlig sektor
  • tre ressurspersoner med spesialkompetanse på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft
  • én ressursperson med spisskompertanse på designledelse

Her finner du en oversikt over juryens medlemmer >>

Jurymedlemmene blir valgt på bakgrunn av innspill fra fagorganisasjonene for design og arkitektur, og andre relevante aktører. Jurymedlemmene rekrutteres fra hele landet og skal representere bredden av design- og arkitekturfeltet.

Et jurymedlem kan være med i juryen i tre år, pluss to år som juryleder.

Habilitetsregler

Juryen skal være så nøytral som mulig og gi en objektiv vurdering fundert i prisens kriterier.

Jurymedlemmer regnes som inhabile dersom de har:

  • deltatt i prosjektet,
  • jobbet med konkurrerende prosjekter,
  • på noen måte deltatt i prosjektet,
  • vært på oppdragsgiversiden,
  • vært på leverandørsiden og/eller
  • har nære relasjoner til eller i virksomheten. 

Inhabile jurymedlemmer erstattes av en vara.

Taushetsplikt

Alle søknader behandles konfidensielt, og alle som har innsyn i søknadene og juryeringsprosessen har taushetsplikt. Mottakerne av DOGA-merket for design og arkitektur blir offentliggjort under  prisutdelingen i februar/ mars. Det er kun Design og arkitektur Norge som har anledning til å offentliggjøre resultatet av juryeringen.

Hvert jurymedlem undertegner en taushetserklæring før de får tilgang til søknadene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.