Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Juryen for DOGA-merket vurderer de innsendte søknadenes design- og arkitekturfaglige kvalitet, og i hvor stort grad prosjektet tilfører verdi til samfunnet, miljøet og økonomien.

Kriteriene

DOGA-merket vurderes med utgangspunkt i tre fagkriterier: form, funksjon/kontekst og nyskaping; og tre verdikriterier: samfunnsmessig verdi, miljømessig verdi og økonomisk verdi. 

Form

Styrker utformingen løsningen? Juryen ser etter godt design- og arkitekturfaglig håndverk der formmessige og estetiske kvaliteter styrker løsningen. Juryen vurderer hvordan prosjektet tar i bruk visuelle og sanselige virkemidler, materialbruk, detaljering og finish med mer.

Funksjon

Svarer løsningen til behovet? Juryen ser etter løsninger som er funksjonelle, begrunnet i dyp innsikt i problemstillingen, setter brukerbehov i sentrum og er passende for den aktuelle konteksten.

Nyskaping

Tilfører prosjektet noe nytt? Juryen ser etter nye tilnærminger og særpreg som gjør at prosjektet skiller seg ut fra dagens løsninger og rådende praksis, og som kan fungere som forbilder for andre.

Samfunnsmessig verdi

Har prosjektet positive ringvirkninger for samfunnet? Juryen ser etter prosjekter som skaper/kan skape positive ringvirkninger for samfunnet og enkeltindividet, for eksempel ved å være inkluderende og bidra til økt livskvalitet for dem som blir berørt.

Miljømessig verdi

Hvordan påvirker prosjektet miljøet? Juryen ser etter løsninger som skaper/kan skape positive ringvirkninger for miljøet, for eksempel gjennom smart ressursbruk, måtehold, reduserte klimagassutslipp, vern og gjenopprettelse av naturen, eller lignende.

Økonomisk verdi

Er prosjektet lønnsomt? Juryen ser etter prosjekter som skaper/kan skape positive ringvirkninger for økonomien til en virksomhet eller samfunnet som helhet, for eksempel gjennom økt omsetning, besparelser, ved å nå nye markeder, utvikle nye forretningsmodeller, eller lignende.

Merk om søknader til DOGA-merket nykommer:

Prosjekter som vurderes i kategorien DOGA-merket nykommer trenger ikke å være realisert. I denne kategorien vurderer juryen prosjektets potensielle ringvirkninger, dersom det var realisert, og i hvor stor grad prosjektet kan utfordre og inspirere etablerte miljøer i positiv retning.

Hvordan vurderer juryen prosjektet opp mot verdikriteriene?

Som beskrevet over, vurderer juryen søknader til DOGA-merket opp mot kriteriene form, funksjon, nyskaping, samfunnsmessig verdi, miljømessig verdi og økonomisk verdi. De tre siste omtaler vi som «verdikriterier».

Søknadene blir vurdert med utgangspunkt i prosjektetenes egen kontekst og forutsetninger. For eksempel kan det å utfordre en norm innenfor egen bransje veie tungt, dersom det setter et godt eksempel til etterfølgelse for resten av bransjen.

Juryen vil se etter umiddelbare og dokumenterbare effekter av prosjektet i søknaden – men de vil også se etter positive ringvirkninger prosjektet kan ha på lengre sikt.

DOGA Hedersmerket

Blant mottakerne av DOGA-merket for design og arkitektur kan juryen velge å nominere søknader til DOGA Hedersmerket.

DOGA Hedersmerket er en utmerkelse som gis til prosjekter som demonstrerer spesielt fremragende design- og arkitekturfaglig kvalitet, og som i særlig stor grad bidrar til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi.

Kandidater til DOGA Hedersmerket velges ut blant mottakere av DOGA-merket. Mottakere av DOGA Hedersmerket er ledestjerner til inspirasjon for norsk næringsliv og offentlig sektor.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.