Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

StimuLab skal i 2019 dele ut inntil 20 millioner kroner for å stimulere til innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi søker samarbeid med virksomheter og kommuner som våger å tenke nytt om roller, tjenester og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. StimuLab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

Her kan du laste ned søknadsskjema

StimuLab er ikke en tradisjonell tilskuddsordning med tildeling av midler kun etter søknad. Les mer om hvordan søknadsprosessen foregår

 

Prioritering i 2019: Forebygge, fremfor å reparere

Mange av kostnadene og utfordringene i dagens samfunn, både for den enkelte innbygger og for samfunnet som helhet, handler om «reparasjon» av ting som har «gått galt». I mange tilfeller kunne flere av dagens samfunnsutfordringer vært unngått, eller redusert, om man hadde lagt opp tjenester annerledes og hatt mulighet til å komme inn tidligere, før en utfordring blir til et problem.

I 2019 vil derfor StimuLab prioritere en del av midlene til prosjekter og problemstillinger som tar opp temaet forebygge, fremfor å reparere. Dette innebærer at vi ønsker å støtte flere prosjekter som på ulike måter griper tak i sammensatte problemstillinger, og hvor fokuset dreies fra å forbedre dagens enkelttjenester med fokus på å reparere, til utvikling av mer sammenhengende tjenester med vekt på forebygging.

Vi vil være spesielt opptatt av utfordringer som krever samarbeid på tvers av sektorer og/eller virksomhetsgrenser og forvaltningsnivå.

Fra brukerens perspektiv

Gjennom å støtte flere prosjekter innenfor denne prioriteringen ønsker StimuLab utforskning av problemstillinger som har til felles at de kan bidra til forebygging fra brukerens perspektiv. Slike utfordringer kan være knyttet til ulike livsfaser innenfor eksempel velferd, oppvekst, fritid, og kosthold, men også til «harde» områder som bygg og anlegg, vann og avløp, klima/miljø, etc.

Sirkulærøkonomi og gjenbruk kan også være aktuell tematikk innenfor denne prioriteringen. Målet er utvikling av bedre og mer helhetlige tjenester for innbyggerne, en mer effektiv forvaltning og høsting av gevinster knyttet til forebygging i et langsiktig perspektiv.

Hvor stor andel av den totale budsjettpotten som går til prosjekter med dette formålet er ikke fastsatt på forhånd. Alle prosjekter som svarer på våre kriterier, inviteres til å søke.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: