Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram
Sverre Chr. Jarild
Foto: Sverre Chr. Jarild

Logg inn på Min side 

Gå til Min side, logg inn eller opprett ny bruker og start registreringen. Du kan velge å fullføre registreringer på et senere tidspunkt, men husk at det må gjøres innen fristen.  

Fyll ut skjemaet 

I søknadsskjemaet skal du fylle ut to hoveddeler, en omhandler informasjon om søker, den andre delen handler om prosjektet dere søker støtte til. Under finner du en oversikt over de punktene i søknadsskjemaet som må besvares og som det kan være lurt å forberede seg på før man starter søknaden. I søknadsskjema har du også mulighet for å laste opp relevante dokumenter og bilder, og legge inn aktuelle lenker for prosjektet og søknaden. 

For å fullføre innsendelsen må alle de obligatoriske feltene være fylt ut.  

Del søknaden med teamet ditt underveis 

Du kan når som helst dele søknaden du jobber med, til andre. De vil da motta en pdf av søknaden slik den ser ut når du deler den. Eventuelle endringer i søknaden vil ikke reflekteres i pdf'en, du må da dele søknaden på nytt. 

Vi hjelper deg 

Vi hjelper deg gjerne hvis du trenger support i forbindelse med søknaden. Send oss en epost eller ring oss, ingen spørsmål er dumme spørsmål! 

Send inn 

Siste steg i registreringen er en sjekk av at opplysninger er korrekte og søknad er komplett. Vær oppmerksom på at det kun er de innsendte søknadene som blir vurdert, påbegynte utkast regnes ikke som en søknad. Når søknaden er sendt inn, vil den ikke kunne redigeres.

Følgende informasjon skal fylles ut i søknadsskjemaet:

Om søker

+ Om foretaket 

 • Gi en kort beskrivelse av hva dere driver med; hva slags produkter eller tjenester dere leverer og til hvilke brukere eller marked. 
 • Gi en kort beskrivelse av bedriftens erfaring med bruk av design og hvordan design benyttes i bedriften i dag. 

+ Økonomiske nøkkeltall 

Her skal du oppgi nøkkeltall som viser et bilde av virksomhetens økonomiske situasjon. Vennligst forklar nøkkeltallene. Dette gjelder spesielt hvis resultat og egenkapitalsituasjon er svak. Søkers, og eventuell samarbeidspartners økonomiske situasjon, tillegges stor vekt i vurderingen av søknaden. 

+ Samarbeidspartnere 

 • Her skal du gi opplysninger om eventuelt samarbeid med andre foretak hvor dere deler risiko og utbytte av prosjekt, uten innbyrdes fakturering. Designbyrå og andre innleide ressurser regnes ikke som samarbeidspartner, men underleverandør.
 • Samarbeider dere med andre foretak om prosjektet? 

Om prosjektet

+ Bakgrunn, problemstilling og mål 

 • Beskriv kort bakgrunnen for prosjektet og sett det i en kontekst. Gi en god beskrivelse av problemstillingen/utfordringen prosjektet skal forsøke å løse.
 • Hva er målet med prosjektet? 

+ Innhold og forløp i prosjektet? 

 • Beskriv en overordnet prosjektplan
 • hovedaktiviteter og eventuelle viktige støtteaktiviteter 
 • rekkefølgen av aktiviteter 
 • metodikk som benyttes i ulike aktiviteter og faser 
 • roller og ansvar for alle involverte i de ulike hovedaktivitetene 

Tips: Samarbeid gjerne med et designmiljø om dette oppsettet. 

Lær mer om metoden som benyttes i et DIP-prosjekt >> 

Visualisering av prosjektplaner, tidslinjer etc. kan i tillegg lastes opp. 

+ Viktige kriterier 

I denne seksjonen skal du beskrive hvordan prosjektet møter spesifikke tildelingskriterier. Disse kriteriene er svært viktige i helhetsvurderingen av søknaden. 

Les mer om kriteriene >> 

 1. Bruk av designkompetanse

Beskriv hvordan designkompetanse skal benyttes i prosjektgjennomføringen. 

Beskriv: 

 • hvilken rolle designerne eller designbyrået skal ha i prosjektet 
 • hvilke oppgaver de skal løse 
 • hvilke interne og eksterne kompetansemiljøer designerne skal samarbeide med
 • Hhvordan skal designkompetanse benyttes i prosjektet? 
 1. Brukernes behov

Beskriv hvordan prosjektet utvikler og bruker metoder for å avdekke brukernes erkjente og ikke-erkjente behov. 

Beskriv: 

 • hvilke brukergrupper som skal involveres i prosjektet 
 • hvordan de skal involveres 
 • hvilke metoder som skal benyttes for å avdekke brukernes behov
 • hvordan har dere planlagt å involvere brukerne i prosjektet? 
 1. Innovasjonsgrad

Beskriv hva som gjør prosjektet nyskapende. 

Med nyskapende mener blant annet: 

 • prosjektets metoder eller innfallsvinkler skiller seg fra alminnelig praksis 
 • et vellykket sluttresultat vil oppfattes –og være – nytt og annerledes forbrukerne, samt aktuelle bransjer i inn og utland. Støtt gjerne dine argumenter og begrunnelser med objektive data. 
 • Hvordan er prosjektet nyskapende? 
 1. Sosial, miljømessig og/eller økonomisk bærekraft

Beskriv kort hvordan prosjektet kan anses som bærekraftig.  

Med sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft mener vi: 

 • Sosial bærekraft
  Prosjektet har positiv ringvirkninger for samfunnet. Løsningen vil være inkluderende og bidrar til økt livskvalitet for dem som blir berørt. 
 • Miljømessig bærekraft
  Prosjektet har positiv påvirkning på miljøet, er ansvarlig produsert og kan vise til smart ressursbruk. 
 • Økonomisk bærekraft
  Prosjektet er lønnsomt og bidra til økonomisk verdiskaping gjennom f.eks. nye forretningsmodeller, nye markeder, innsparing, økt eksport osv. 
 1. Målbar effekt og lønnsomhet

Beskriv det endelige kommersielle målet med totalprosjektet, og hvordan resultater skal måles. 

 • målet for totalprosjektet 
 • målekriteriene for suksess etter fullført løp, og så langt det er mulig kvantifisering/kvalifisering av disse.

Eksempler på mål/målekriterier kan være økt omsetning, økt eksportandel, økt kompetanse, styrket innovasjonsevne, mer klimavennlige løsninger, bedre ressursutnyttelse, mer inkluderende løsninger, større kundetilfredshet, økte markedsandeler eller ny markedsadgang. 

 • Hva er prosjektets sluttmål og hvordan skal resultatet måles? 
 1. Videreformidling av resultater

Her skal du angi i hvilken grad resultater fra prosjektet, det vil si kunnskap om metoder og prosesser knyttet til designdrevet innovasjonsarbeid, kan gjøres tilgjengelig for DOGA og næringslivet generelt. 

 • I hvor stor grad kan kunnskap og resultater gjøres tilgjengelig for næringslivet, gjennom DOGA, i etterkant av prosjektet? 
 1. Addisjonalitet

Beskriv hvordan prosjektet vil påvirkes dersom det ikke mottar støtte fra DIP: 

 • Er DIP-midlene utløsende for prosjektets gjennomføring?  

+ Tidsramme 

Prosjektet skal ikke være igangsatt, men kan startes opp så snart eventuell støtte er innvilget - innen utgangen av september 2022. Prosjektet må være avsluttet innen utgangen av 2023  

+ Involverte i prosjektet 

Beskriv ressurser og miljø er som deltar aktivt i prosjektet. 

 • Har dere engasjert designbyrå/designere?
 • Skal andre kompetansemiljøer involveres? (valgfritt) 

+ Forankring i ledelsen 

Beskriv hvor og hvordan prosjektet er forankret i ledelsen. Med forankring mener vi at ledelsen har godkjent prosjektet, ser verdien av det og legger til rette for videre oppfølging av resultatet. 

 • Hvor i ledelsen er prosjektet forankret? 

+ Plan for videreutvikling 

Når prosjektet er ferdig - hva skjer videre? Beskriv hvordan resultatene skal benyttes i videre arbeid. Beskriv hvilke forutsetninger dere har for å videreutvikle og lansere løsningskonseptene i markedet f.eks. finansiering, organisering, kunnskap, partnere.

 • Når DIP prosjektet er ferdig, hvordan skal resultatene videreutvikles til lansering? 

+ Bilder og filer 

Det er ikke et krav å legge ved bilder eller ekstra informasjon, men vi anbefaler å gjøre dette. Du kan laste opp inntil fem bilder (JPEG, PNG eller GIF i RGB), maks 1 MB per bilde. Har du store filer kan du bruke tinypng.com for å redusere filstørrelsen. Opplever du problemer med opplastingen kan du også sende filene på e-post til Eva Cecilie Finstad. Husk å merke e-posten med navnet på søknaden. Ved opplasting av bilder gis DOGA rett til å bruke bildene i presentasjoner, websider og annen kommunikasjon dersom ikke annet er informert ved opplasting. 

+ Lenker 

Her kan du oppgi relevante lenker for arbeidet som sendes inn. Alle lenker må være aktive ut september 2022. Du kan lenke til f.eks. nettsider, Vimeo eller YouTube. Lim inn lenke(r) i feltet under separert med komma.

+ Budsjett og søknadsbeløp 

Det er viktig for vurderingen av søknaden at budsjettene er fullstendig utfylt, og de enkelte postene godt og tydelig begrunnet. Alle tall oppgis i 1000 NOK. 

Kostnadsbudsjett 

Det er obligatorisk å legge inn en kommentar til budsjettet. Denne må dekke alle kostnadspostene, og bør begrunne hvert punkt godt.  

 • Hvis dere har fått tilbud fra eksterne konsulenter, som designbyrå er eller andre tjenesteleverandører, skriver du hvem dere har fått tilbud fra og hva budsjettet for dette er.
 • Hvis dere ikke har innhentet tilbud, forklar hvilke eksterne tjenester dere skal kjøpe og hvor mye dere budsjetterer dette til.
 • Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men begrenset til kr 700 pr time. Det godkjennes inntil 1 850 timer pr år. Timesatsene inkluderer sjablongmessige overheadkostnader. Dette er de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap, som sosiale kostnader,leie/avskrivningskostnader knyttet til instrumenter, maskiner, verktøy, utstyrog lokaler, finanskostnader, IKT kostnader, pensjonskostnader, forsikringer og kontorkostnader/-rekvisita. 

Les mer og se eksempel på budsjett >>

Finanseringsbudsjett 

Det er obligatorisk å legge inn en kommentar til budsjettet. Denne må dekke alle budsjettpostene, og bør begrunne hvert punkt godt. 

 • Før opp deres egen finansiering av prosjektet, eventuell annen offentlig finansiering og hvor mye dere søker om fra DIP. Summen av samlet offentlig støtte, inkludert støtte fra DIP, kan ikke overstige 50% av prosjektets totale kostnader.
 • Finansieringen fordeles på prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere. Hvis du ikke har med samarbeidspartnere, lar du det stå 0 i feltene. 

Les mer og se eksempel på budsjett >>

Bagatellmessig støtte 

Her skal du opplyse om dere i løpet av de siste tre årene har mottatt såkalt bagatellmessig støtte, og eventuelt omfanget av dette.

Hva er bagatellmessig støtte?

Bagatellmessig støtte er offentlige tilskudd som er gitt i henhold til reglene for bagatellmessig støtte/statsstøtte, jamfør Kommisjonsforordning (EF) nummer 1407/2013 av 18. desember 2013. Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200.000 EUR over et tidsrom på 3 regnskapsår.

Mottaker har opplysningsplikt om eventuell slik støtte. Det er derfor ditt ansvar å påse at eventuell støtte fra DIP ikke går ut over beløpsgrensene som til enhver tid gjelder.

Dersom dere har mottatt støtte skal det stå i tilsagnsbrev om bevilgningen regnes som bagatellmessig støtte. (SkatteFUNN regnes eksempelvis ikke som bagatellmessig støtte).

 • Har prosjektansvarlig foretak mottatt annen bagatellmessig støtte fra offentlig institusjon de siste tre år?

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.