Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Om oss

Som en del av det offentlige virkemiddelapparatet for økt innovasjon jobber DOGA for fornyelse og verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vårt mål er at Norge skal ta i bruk design- og arkitekturkompetanse for å skape økonomiske, sosiale og miljømessige verdier, og ruste næringsliv og offentlig sektor for omstilling.

Design- og arkitekturfagenes styrke er den menneskesentrerte og holistiske tilnærmingen til oppgavene som skal løses. Designere og arkitekter har en kompetanse som er helt nødvendig dersom vi skal klare å løse de stadig mer komplekse utfordringene vi står overfor. Uavhengig av bransje og sektor, kan design og arkitektur utløse et uutnyttet potensial for innovasjon og verdiskaping.

Mandat og mål

Hvert år mottar Design og arkitektur Norge et tilskuddsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet som fastsetter mål, prioriteringer og resultatkrav for tilskuddet som DOGA mottar over statsbudsjett.

I tilskuddsbrevet for 2020 heter det at DOGA skal bidra til omstillingen av norsk økonomi, og til å nå Nærings- og fiskeridepartementets mål om å øke samlet verdiskaping i Norge, innenfor bærekraftige rammer.

Departementet har satt hovedmål og delmål for DOGAs arbeid. 

Hovedmål:

Design- og arkitekturdrevet nyskaping i næringslivet og offentlig sektor

Delmål:

  1. Økt konkurranseevne i næringslivet
  2. Fornye offentlig sektor
  3. Gode design- og arkitekturpolitiske råd

Prioriteringer for 2020  

Design og arkitektur Norge skal videreutvikle sin portefølje slik at de mest virksomhetsfulle aktivitetene prioriteres og fortsette arbeidet med å dokumentere effekter av arbeidet. I 2020 ber departementet om at DOGA spesielt prioritere følgende aktiviteter:

Samarbeid for måloppnåelse 
DOGAs kompetanse og aktivitet er sektorovergripende. For å nå målene er det viktig at organisasjonen i større grad jobber tverrsektorielt for å løse samfunnsoppdraget. DOGA skal prioritere samarbeid og aktiviteter som gir måloppnåelse, også i samarbeid med andre virkemiddelaktører der dette er relevant.

Styrke sin nasjonale rolle 
I 2020 skal DOGA tydeliggjøre og styrke sin nasjonale rolle og fremme bruk av design og arkitektur i hele landet, og involvere regionale miljøer i dette arbeidet.

Styrke Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) 
DOGA skal fortsatt prioritere DIP og arbeide med å videreutvikle programmet slik at det får størst mulig effekt.

Videreføre eksportprogram for design- og ferdigvareindustrien
Design og arkitektur Norge skal fortsette samarbeidet med Innovasjon Norge om eksportrettede tiltak og virkemidler for design- og ferdigvareindustrien (jf. gjennomført pilotprosjekt, hvor 10 bedrifter har deltatt i et eksportprogram rettet mot det tyske markedet). Samarbeidet skal innrettes ut i fra erfaringer fra pilotprosjektet, og overføringsverdi til arbeid med andre næringer skal vurderes.

Innovasjon Norge har fått et likelydende oppdrag i sitt oppdragsbrevet for 2020. Les mer om samarbeidet >>

Gjennomgang av virkemiddelapparatet
Regjeringen er i gang med en omfattende gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet. DOGA skal bidra inn i arbeidet med virkemiddelgjennomgangen der det er relevant.

Hvordan jobber DOGA? 

Vi har en rekke aktiviteter som styrker design- og arkitekturfeltet og kobler dette fagområdet sammen med andre typer virksomheter. Se oversikt over våre prosjekter, programmer og aktiviteter.

I tillegg til egne aktiviteter samarbeider DOGA med andre aktører. Dette kan være andre aktører i virkemiddelapparatet og andre departementer, utdanningsinstitusjoner, bransjeorganisasjoner, nasjonale næringsklynger, forskningsprogrammer og kompetanseprogrammer.

Gjennom egne prosjekter og samarbeid har DOGA har en omfattende nasjonal tilstedeværelse.

Samle, eksperimentere, lære

DOGA jobber for å samle, eksperimentere og lære.

Vi skal samle egne fagfelt og koble dem med offentlige og private virksomheter. Vi involverer og mobiliserer aktører slik at design- og arkitekturfeltet styrkes og videreutvikles.

Vi skal eksperimentere gjennom å være en arena for utvikling, nytenkning og testing av nye løsninger – og vi skal utfordre og skape debatt.

Vi skal lære selv og bidra til kompetanseheving på feltet og i andre bransjer og sektorer. DOGA skal øke kunnskapen om og bruken av design og arkitektur som verktøy for omstilling og verdiskaping. Vi skal fremskaffe og tilby kunnskap og råd til beslutningstakere.

Ledelse og styre

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør ved DOGA.

En oversikt over alle ansatte finner du her.

DOGAs styre består av:

  • Toril Bariusdotter Ressem, styreleder
  • Øyvind Tørlen, nestleder
  • Beate Bomann-Larsen, styremedlem
  • Kamilla Sharma, styremedlem
  • Yashar Hanstad, styremedlem
  • Tarald Trønnes, styremedlem
  • Ingerid Helsing Almaas, ansattrepresentant

Historie

I 2013 vedtok regjeringen å slå sammen Norsk Designråd og Norsk Form. Resultatet var opprettelsen av Norsk design- og arkitektursenter i 2014. I 2017 skiftet stiftelsen navn til Design og arkitektur Norge, fortsatt med kortnavnet DOGA.

Huset vårt

DOGA holder til i gamle industrilokaler ved Akerselva i Oslo med historie tilbake til 1898. Vi tilbyr fleksible lokaler for store og små design- og arkitekturfaglige aktiviteter. 

Les mer om huset og utleie her

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: