Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Grafisk illustrasjon av ei bydg.

Gnist vil ha kontakt med deg som vil se på en stor utfordring i lokalsamfunnet ditt.

Foto: Viktor Sakshaug

Opptil fem kommuner vil bli valgt ut som Gnist-kommune i 2023. Hver av disse får en tilrettelagt innovasjonsprosess, hvor DOGA bistår med å koble på design- og arkitekturkompetanse og annen nødvendig kompetanse. Tett samarbeid med innbyggere, kommune, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører er en viktig del av prosessen. 

Søknadsfristen er 31. mars 2023.

Søk om å delta i Gnist

Hva er Gnist?

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner i hele landet som er ute etter nyskapende metoder og konsepter for bærekraftig steds- og næringsutvikling, med utgangspunkt i lokale utfordringer og muligheter.

Fylkeskommunene er viktige støttespillere og bidrar med finansiering. Oslo Metropolitan University (OsloMet) og innovasjonsprogrammet FutureBuilt er samarbeidspartnere og bidrar med kompetanse. 

Oslo bysykkel credit HEYDAYS & URBAN SHARING
I 2023 lanserer DOGA fjerde runde av Gnist-programmet. Nytt av året er at også storbykommuner kan søke om å bli Gnist-kommune.
Foto: Heydays & Urban Sharing

Hvem kan søke?

Alle norske kommuner, uansett størrelse og beliggenhet, kan søke om å bli Gnist-kommune. Vi oppfordrer kommuner til å søke sammen med andre aktører, slik at det etableres et samarbeid helt fra starten av. En kommune kan være medsøker med en annen aktør som hovedsøker. Det er også mulig å søke sammen med en eller flere andre kommuner. 

Dersom kommunen deltar i andre samarbeid på tvers av kommune- eller fylkesgrenser, anbefaler vi at Gnist-prosessen samordnes med disse. For distriktskommuner kan det for eksempel være aktuelt å se på mulige synergier mellom Gnist-programmet og Bygdevekstordningen, som har ny utlysning våren 2023.

Bilde av Sogndal
I 2022 gikk kommunene Sogndal, Luster og Aurland sammen om å delta i Gnist-programmet for å løse sin felles utfordring med å utvikle bærekraftig bygdeturisme.
Foto: Sogndal kommune

Hvordan blir kommunene valgt ut?

Etter søknadsfristen 31. mars, vil DOGA i dialog med fylkeskommunene velge ut opptil ti kommuner i første omgang. Utvelgelsen gjøres ut fra kriterier som endringsvilje, innovasjonspotensial, forankring, bærekraftsambisjoner og overføringsverdi.

Etter en  «modningsfase» vil de utvalgte kommunene bli bedt om å sende en revidert søknad. Disse vil bli vurdert av en ekstern jury, som til slutt skal plukke ut opptil Gnist-kommune. Kommunene som står igjen, vil bli invitert til å følge prosessen tett

Hva slags utfordringer er relevante?

Konseptene som utvikles gjennom Gnist-programmet skal bygge på lokale ressurser og fortrinn og møte både nåtidens og framtidens ønsker og behov. Utfordringene må derfor være reelle og konkrete. De må handle om en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Det er en stor fordel hvis utfordringen er forankret i eksisterende planer og ambisjoner i kommunen. Det må også ligge et innovasjonspotensial der, og overføringsverdi til andre kommuner.

Digitale løsninger for utflyttere som en ressurs
Lebesby var Gnist-kommune i 2021. Utfordringen var fraflytting, men Gnist-prosessen ga dem muligheten til å se på utflytterne som en ressurs som kunne gi muligheter og verdifulle innspill til planleggingen av fremtidens Lebesby.
Foto: Christoffer Jensen

Hva koster det å delta?

Gnist-kommunene betaler 200 000 kroner for å delta. Reiseutgifter kommer i tillegg. Følgekommunene deltar gratis, men må selv stå for reisekostnader. Beløpet dekker hele innovasjonsprosessen i perioden mai 2023–mai 2024.

Det er ønskelig, men ikke et krav, at fylkeskommunen bidrar med midler. Vi oppfordrer til at det etableres et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og eventuelle andre aktører.

Gnist-kommunene må allokere en intern eller ekstern prosjektressurs på ca. 30 prosent i perioden mai 2023–mai 2024. Denne vil være vår faste kontaktperson gjennom prosessen.

Hva vil det si at Gnist er innovasjon i tidlig fase?

I den tidlige fasen av en innovasjonssprosess har vi ikke et klart bilde av hvilken utfordring det egentlig er verdt å løse, heller ikke av hvordan vi bør gå frem for å løse den. Hvilke metoder skal vi velge? Hvem skal vi samarbeide med? Hvilke ideer skal vi ta med videre?

Gnist-prosessen handler mer om veien frem mot målet, og hvordan vi rigger oss for å nå det, enn om målet i seg selv.

Hvordan ser prosessen ut?

Gnist-prosessen finner sted fra mai 2023 til mai 2024 og inkluderer fasene forankring, utforskning og utvikling. Nytt av året er at vi også legger til rette for prototyping, utprøving og validering av utvalgte konseptforslag. På den måten ønsker vi å skape et mer solid grunnlag for videreutvikling og realisering av resultatene fra prosessen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.