Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist innovasjon
Tegnet llustrasjon av tre typer bærekraft, sosial, økonomisk og miljømessig.

Tett samarbeid mellom innbyggere, kommune, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører er en viktig del av innovasjonsprosessen.

Foto: Viktor Sakshaug

Hva er Gnist innovasjon?

DOGA og Nordic Edge har utviklet Gnist innovasjon for kommuner i hele landet som vil jobbe for bærekraftig lokalsamfunnsutvikling.

Gjennom Gnist tilegner norske kommuner seg kompetanse, metoder og praktiske verktøy for å løse sine utfordringer.

I innovasjonsprogrammet tas det utgangspunkt i innbyggernes behov og stedenes eksisterende fortrinn. Kommunene kobles med et innovasjonsteam for å finne kjernen av en lokal utfordring, og deretter en god løsning.

Innovasjonsteamene består av fagfolk med kompetanse innen designmetodikk, arkitektur og stedsutvikling og lokale ressurspersoner.

Hvorfor delta på Gnist innovasjon?

Bygde omgivelser har stor betydning for både verdiskaping og hverdagsliv, og hvordan klima- og miljøutfordringene utspiller seg. Attraktive byer og lokalsamfunn er viktige for å sikre bosetting og næringsutvikling, for folks livskvalitet og for den bærekraftige omstillingen.

De bygde omgivelsene omgir og påvirker alle, ofte i mange generasjoner, og må planlegges med omhu og langsiktighet.  

Mange lokalsamfunn opplever ulike utfordringer knyttet til utviklingen av sine bygde omgivelser. Det kan være fraflytting, sosialt utenforskap, ekstremvær og andre forhold der de bygde omgivelsene spiller en viktig rolle.

Disse utfordringene forsøkes gjerne løst isolert eller av enkeltaktører. Resultatet er at områder planlegges stykkevis og delt, mens det er behov for å jobbe mer helhetlig og innovativt med arkitektur og stedsutvikling. Nye utfordringer krever at ulike aktører jobber sammen på nye måter, mot felles mål.    

Gjennom Gnist innovasjon bistår DOGA kommuner med å koble ulike lokale aktører og innovasjonsmiljøer sammen for å ta tak i de vanskelige utfordringene. DOGA gir starthjelp og peker på innovasjonsmulighetene i de tidligste utviklingsfasene.

Gjennom bruk av metoder fra design og arkitektur kan offentlige og private virksomheter gå sammen om en helhetlig og inkluderende tilnærming til by- og stedsutvikling, og finne nye veier i gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter for framtiden.

Hvem kan søke på Gnist innovasjon?

Alle norske kommuner, uansett størrelse og beliggenhet, kan søke om å bli Gnist-kommune.

Utfordringene må være reelle og konkrete. Det er en stor fordel hvis utfordringen er forankret i eksisterende planer og ambisjoner i kommunen. Konseptene som utvikles gjennom Gnist-programmet skal bygges på lokale ressurser og fortrinn og ha ambisjon om å møte både nåtidens og framtidens ønsker og behov.

Fylkeskommunene er viktige støttespillere for kommunen og bidrar med finansiering. 

Hvordan søker man på Gnist innovasjon?

Vi åpner for nye søknader til Gnist innovasjon første kvartal 2025.

I mellomtiden anbefaler alle kommuner som er interessert i å søke om å følge Gnist kompetanse høsten 2024 og gjennomføre DOGAs dybdekurs i designdrevet innovasjon før søknadsfristen.

For å få mer informasjon om påmelding til Gnist kompetanse og Gnist innovasjon, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Meld deg på DOGAs nyhetsbrev for informasjon om Gnist >>

Hvordan blir kommunene valgt ut?

Etter søknadsfristen vil DOGA, i dialog med fylkeskommunene, velge kommuner til innovasjonsprogrammet.  

Utvelgelsen gjør vi ut fra disse kriteriene:

  • Bærekraftsambisjoner 
  • Forankring i lokalsamfunnet og internt i kommunen 
  • Endringsvilje og innovasjonspotensial 
  • Overføringsverdi til andre kommuner 

Hva koster det å delta?

Gnist-kommunene betaler 200 000 kroner for å delta. Reiseutgifter kommer i tillegg. Det er ønskelig, men ikke et krav, at fylkeskommunen bidrar med midler. Vi oppfordrer til at det etableres et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og eventuelle andre aktører. 

Gnist-kommunene må allokere en intern eller ekstern prosjektressurs på ca. 30 prosent i perioden. Denne personen vil være DOGAs faste kontaktperson gjennom prosessen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.