Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjon
Til toppen

Hva er designdrevet innovasjon?

Designere løser problemer og skaper nye løsninger ved å orientere seg rundt mennesket. Designdrevet innovasjon er en menneskeorientert måte å jobbe med innovasjon og utvikling på. Den kobler en analytisk tilnærming med intuisjon og kreativitet. Det er bevist at denne måten å tenke og jobbe på kan gi store gevinster.

Designdrevet innovasjon bygger på designerens verktøykasse. Resultatet er løsninger som kombinerer brukerens behov, utnytter teknologiske muligheter og er lønnsomme.

Designdrevet innovasjon illustrasjon

Designdrevet innovasjon kan fungere som et samlebegrep for metoder og prosesser som gjør det mulig å skape noe nytt sammen. Særtrekkene ved tilnærmingen kan summeres i noen punkter:

  • Bygger på dyp forståelse av brukerens behov
  • Foredler løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting og forbedring
  • Sikrer helhetlige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid

Bygger på dyp forståelse av brukerens behov

Å være designdrevet betyr å plassere brukere og deres behov i sentrum for all nyskaping. Designdrevet innovasjon omfatter metode og tankesett som til sammen bidrar til innovative løsninger som møter brukerbehov, er teknologisk mulige og kommersielt levedyktige.   

Designdrevet tilnærming handler om å løse virkelige problemer for virkelige brukere. Det gjør vi ved å involvere brukere i prosessen, for eksempel gjennom intervjuer, observasjoner, tester og medskaping. Det er viktig å forstå brukernes kontekst, fortsette å involvere brukere gjennom hele prosessen, og passe på at våre egne forutinntatte oppfatninger ikke kommer i veien for ekte innsikt.

Empati er evnen til å sette seg i annens sted eller gå i den andres sko. Du viser empati gjennom å forstå brukernes motiver og behov, og ta dem med i designprosessen.

CASE

Innen helsesektoren har den brukersentrerte tilnærmingen bygget læring og skapt verdi i tre ulike «tidstyv»-prosjekter. Ved å la brukerens stemme være toneangivende, er det utviklet gode og effektive løsninger for Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Rokilde sykehjem i Kristiansund. Disse vil gi brukerne både raskere og bedre hjelp.

Noe av styrken er den metodiske tilnærmingen til det kulturelle, sosiale, emosjonelle og sanselige. Slike menneskelige faktorer får som oftest for liten oppmerksomhet i utviklingsprosesser.

Foredler løsningen kontinuerlig gjennom brukertesting og forbedring

Ved gjentagende forbedringer lager vi de beste løsningene. Å arbeide i etapper med å teste ideer eller forslag til løsninger gjør at vi får jevnlige tilbakemeldinger fra de menneskene vi designer for. Etter hver etappe kan vi evaluere og lære slik at vi blir mer presise for hver runde.

Med kontinuerlig læring blir løsningene mer gjennomarbeidet, risikoen blir redusert, og resultatet blir bedre. Vi lærer gjennom å forstå, utforske, forme og prøve.

designdrevet innovasjon illustrasjon

Se mer

Å være nysgjerrig og stille spørsmål stimulerer læring, Å komme seg ut av kontoret og snakke med brukerne der de befinner seg, er helt sentralt for å forstå hvilke behov de forsøker å løse.

Arbeid med innsikt og testing bør ses på som to sider av samme sak. Testing er derfor en integrert del av innsiktsarbeidet. Ved å spørre, observere og forbedre vil vi få flere ideer, prøve ulike tilnærminger, stimulere kreativitet og raskere komme opp med gode løsninger.

Å feile er et kraftig verktøy for læring. Eksperimentering og testing er kjernen i design. Ikke alle forsøk kommer til å fungere eller lykkes. Når vi prøver å løse store problemer, må vi samtidig akseptere å mislykkes underveis. Kostnadene for endringer tidlig i prosessen er lav, mens endringer senere har en høyere kostnad.

Det å lansere en foreløpig løsning for så å bruke den til å fortsette å lære, fortsette å spørre og fortsette å teste, er viktig i designdrevet innovasjon.

Sikrer helhetlige løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid

For å løse kompliserte oppgaver kreves det ulike innfallsvinkler og forskjellig kompetanse. Designdrevet innovasjon forutsetter og fremmer teamarbeid på tvers av fag og erfaring.

Med ulik bakgrunn kommer ulike perspektiver fram. Mangfold i prosjektet bidrar til å se problemstillingen fra flere sider. Gjennom utdannings- og arbeidserfaring tilegner vi oss ofte en bestemt måte å tenke på. Ved å kombinere ulike fag og perspektiver kan vante vinklinger utfordres og forbedres.

Ved å jobbe tett sammen med designere utenfor virksomheten, tilfører man et utenfra og inn-perspektiv som vil være nyttig når nye løsninger og ny arbeidsmåte skal implementeres.

Team med ulike personligheter, kompetanse og erfaring utforsker oppgaven fra ulike perspektiver, og finner bedre løsninger sammen.

four people around a table illustration

Å jobbe på denne måten er mer effektivt fordi det:         

  • Utvikler raskere reelle løsningsforslag brukerne kan teste
  • Øker sannsynligheten for at løsningene vi utvikler er basert på reelle brukerbehov
  • Reduserer risiko og øker treffsikkheten fordi løsningen justeres underveis.
  • Reduserer kostnader fordi endringene gjøres tidligere i utviklingsarbeidet
  • Øker fleksibiliteten i utviklingsarbeidet

Flere ulike designdisipliner

Det finnes ulike designdisipliner med egne verktøykasser og metoder. Designdrevet innovasjon kan gjerne benytte metoder og prosesser fra flere av disiplinene, som interaksjonsdesign, grafisk design og tjenestedesign.

Designdrevet innovasjon handler om tilnærmingen designerne har til problemløsning, uavhengig av designdisiplin. Eksempler på designdisipliner er interaksjonsdesign, produktdesign, grafisk design og tjenestedesign.

designdrevet innovasjon illustrasjon

Tilnærmingen designere har til problemløsning, innovasjon og endring har verdi utenfor det som tradisjonelt betraktes som designbransjen. Designernes tenkemåte og tilnærming er i dag sentral i mange organisasjoners strategi-, organisasjon- og forretningsutvikling.

Les alle artiklene om designdrevet innovasjon

Hva krever en designprosess av virksomheten din?

Designdrevet innovasjon øker lønnsomheten

Se andre som har lykkes med designdrevet innovasjon

Gå til guide for designdrevet innovasjon