Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Designassistert anskaffelse av Oslos nye trikk, SL18

Hvem

Sporveien AS
Ruter AS
Designit Oslo AS

Hvor

Oslo

Fagdisipliner

Designledelse
Industridesign
Tjenestedesign
Interaksjonsdesign

Oslo har lenge hatt behov for nye trikker og bedre holdeplasser, skinner, strømforsyning og annen infrastruktur. Samtidig har befolkningen og antall reisende økt raskt. 

Allerede i 2009 startet forberedelsene til en omfattende oppgradering. Da hadde byen 40 trikker fra 1970-tallet og 32 fra 1990-tallet, og de begynte å bli modne for utskifting. Trikkene var delvis utilgjengelige for flere av byens innbyggere, og de var umoderne og krevende å drifte. 

I 2015 vedtok Oslo kommune å kjøpe 87 nye trikker til en kostnadsramme på 4,1 milliarder kroner.  

Satsingen Trikkeprogrammet 2020 omfattet både trikker og infrastruktur og hadde som mål å 

  • løfte trikkens rolle i kollektivtrafikken 
  • forbedre brukeropplevelsen 
  • legge grunnlaget for fremtidens reiser i byen 

Sporveien AS (tidligere Oslo Sporveier) har vært ansvarlig for anskaffelsen i tett samarbeid med Ruter, Bymiljøetaten, Oslo Vognselskap. Designbyrået Designit var en sentral partner på designmetodikk i anskaffelsen.

En blå trikk som svinger oppover en gate.
Trikken er integrert i bybildet med et vennlig og tydelig design som viderefører uttrykket fra den folkekjære, gamle blåtrikken.
Foto: Sporveien

Designassistert anskaffelse 

For å finne de gode løsningene ble partene tidlig enige om å basere seg på designdrevet innovasjonsmetodikk og brukermedvirkning i alle ledd. Det ble starten på en formidabel oppgave og et prosjekt i fem faser over sju år. Innspill underveis fra et mangfold av stemmer var viktig for å få et best mulig resultat.  

For å sikre en helhetlig tilnærming til trikkeanskaffelsen, har flere fagdisipliner innen design vært strategisk involvert gjennom hele prosjektet. Designit har bidratt med en rekke designmetoder for å sikre universell utforming, brukermedvirkning, ekspertinvolvering, forankring, prototyping, testing og gode estetiske valg på eksteriør og interiør. 

Et mål med anskaffelsen var å kjøpe en standard trikk som kunne tilpasses Oslo. Designprosessen og brukermedvirkningen hadde som formål å avdekke brukerbehov som så ble omgjort til designtilpasninger. Resultatet ble en trikk skreddersydd for Oslo. 

Midtgang på trikken med passasjerer på hver side.
God flyt og tilgjengelighet i trikken, gjør at kapasiteten på trikken er nå doblet, uten å doble antallet trikker. Tiden som går med til av- og påstigning er også redusert.
Foto: Sporveien

Engasjerende designguide 

I anbudsfasen ledet industridesignere fra Designit den strategiske jobben med å utarbeide en visuell visjon og en designguide for trikkens eksteriør og interiør. Designguiden engasjerte og inspirerte både de ulike aktørene i prosjektet og eksterne tilbydere til å levere en trikk skreddersydd for Oslo, gjennom en tydelig visjon, designprinsipper og visualiseringer. 

Industridesignerne var også involvert i den omfattende evalueringsfasen hvor alle tilbudene ble nøye gjennomgått og vurdert opp mot krav for tekniske løsninger, vedlikehold, økonomi, ergonomi, brukervennlighet og estetikk. 

Testet med fullskalamodeller 

I designfasen deltok designere fra disiplinene brukeropplevelse, tjeneste- og industridesign. I denne fasen var brukermedvirkning, prototyping og testing avgjørende for å avdekke mulige forbedringer. 

I Sporveiens, Ruters og Designit sine lokaler ble det bygget flere fullskala demonstrasjonsmodeller av deler av trikkens interiør og eksteriør. Disse modellene ble testet av et mangfold av brukere, deriblant mange reisende med ulike behov for tilrettelegging. 

Det ble også arrangert en studietur til leverandøren CAF i Spania. Også der ble det gjennomført omfattende utprøving med fullskala vognmodeller. Et stort utvalg brukere med ulike behov og ansatte fra ulike fagfelt deltok i testene. Alle erfarte at det var nyttig å kjenne på kroppen hvordan de opplevde de ulike løsningsalternativene. Denne opplevelsen var ikke bare nyttig, men også avgjørende for trikkens nye design. 

Fullscala modell av trikkens førerhus med fire mennesker inni. Foto
Leverandøren CAF i Spania bygget fullskala modell av trikken, der det ble gjennomført omfattende utprøving. Et stort utvalg brukere med ulike behov og ansatte fra ulike fagfelt deltok i testene.
Foto: Christian Nordstrøm
Interiør med trikkegulv med beina til to rengjøringspersonell med bøtte og vann. Foto
Under testene fikk alle kjenne på kroppen hvordan de opplevde de ulike løsningsalternativene.
Foto: Christian Nordstrøm

Interesseorganisasjoner fikk sentral plass 

Prosjektet hadde alt i startfasen involvert Norges handikapforbund, Blindeforbundet, Hørselshemmedes landsforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og flere andre interesseorganisasjoner. De ble en naturlig og nødvendig del av anskaffelses- og designprosessen. Deres innspill underveis i designfasen var viktige for å sikre løsningsforslagene og slik kunne ta raske og gode avgjørelser.  

Denne måten å jobbe på førte til vesentlig forbedringer av det åpne området med plass for blant annet rullestoler og barnevogner. 

Også en rekke fageksperter i Sporveien og ansatte fra alle deler av trikkens drift medvirket i designfasen. Trikkeførere, renholdspersonell, serviceteknikere, billettkontrollører, verkstedpersonell og andre bidro med verdifull innsikt med tanke på fremtidig drift og vedlikehold. Det har gitt en trikk som er en god arbeidsplass, og mange føler eierskap til det nye trikkedesignet. 

Jente i elektrisk rullestol trillet inn i en pappmodell av Trikken. Foto

Prosjektet hadde alt i startfasen involvert interesseorganisasjoner, som også deltok i den omfattende testingen av løsningene.

Foto: Christian Nordstrøm

Nyskapende, men fortsatt «blåtrikken» 

Resultatet av den lange prosessen oppleves nå av trikkepassasjerene i Oslo. De nye trikkene, som har det tekniske navnet SL18 (Sporvogn Ledd bestilt 2018), byr på innovative og inkluderende løsninger som kommer passasjerer og ansatte til gode. Trikken er integrert i bybildet med et vennlig og tydelig design som viderefører uttrykket fra den folkekjære, gamle blåtrikken.  

De nye trikkene har flere og bredere dører på begge sider. Dørene er på nivå med plattformene, og det er ingen trinn som hindrer adkomsten. Dermed kan reisende med barnevogn og rullestol trille rett inn og også gjennom hele trikken, siden gulvet er uten høydeforskjeller.  

God oversikt gjennom vognen og store åpne områder i inngangspartiet gjør at passasjerflyten forbedres. Reisende kan enkelt komme av og på og lett forflytte seg inni vognen. Dette påvirker også reisens effektivitet, siden trikken får kortere oppholdstid på holdeplassene. På grunn av dette har kapasiteten også økt betraktelig. 

En trikkefører sittende i førersetet som snur seg bakover og smiler.
Brukermedvirkningen underveis i desgingprosessen, har resultert i en trikk som er en god arbeidsplass.
Foto: Sporveien
Far med vogn på vei ut av trikken.
Dørene er på nivå med plattformene, og det er ingen trinn som hindrer adkomsten. Dermed kan reisende med barnevogn og rullestol trille rett inn og også gjennom hele trikken, siden gulvet er uten høydeforskjeller.
Foto: Sporveien

Gjennomtenkte løsninger 

Samarbeidspartnerne har jobbet grundig med å synliggjøre viktige områder i trikken. Tydelige visuelle og auditive signaler, klare merkinger og ryddig interiørdesign gjør at alle lett får oversikt.  

Grepene som er gjort for å gjøre trikkene mer tilgjengelige har gitt flere positive ringvirkninger. Kapasiteten er doblet, uten å doble antallet trikker, og tiden som går med til av- og påstigning er redusert. 

Sammen har Ruter, Sporveien, Designit og CAF skapt en ikonisk ny trikk med innovative og universelt utformede løsninger. 

To kvinner sitter på hver sin side av midtgangen på trikken. Den ene sitter på et sete, den andre sitter i rullestol. De ser på hverandre og smiler.

God oversikt gjennom vognen og store åpne områder i inngangspartiet gjør at passasjerflyten forbedres. Reisende kan enkelt komme av og på og lett forflytte seg inni vognen.

Foto: Sporveien

Juryens begrunnelse

Trikkeanskaffelsen er et fremragende eksempel på hvordan designfagene kan bidra til vellykkede anskaffelser.   

Trikkeanskaffelsen Trikk for alle – Oslo SL18 3 – tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et nybrottsarbeid som synliggjør verdien av design på nye områder. Her har designfagene spilt en avgjørende rolle i alle faser av anbuds-, innkjøps- og utviklingsprosessen.   

En grundig prosess med omfattende brukermedvirkning, prototyping og testing har resultert i en moderne og effektiv trikk som virkelig tar universell utforming på alvor. Dette gir store samfunnsmessig gevinster. Vi setter også pris på trikkens appellerende designuttrykk som samtidig har en tydelig Oslo-identitet.    

Dette prosjektet viser hvordan designfagene kan være med på å sikre gode offentlige investeringer som gir brukervennlige tjenester. Vi håper det vil inspirere andre til å tenke nytt rundt anskaffelsesprosessen!   

Design og arkitektur skaper verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde: 

En designdrevet anskaffelse

Trikkeanskaffelsen er gjennomført med en nyskapende prosess hvor metoder og verktøy fra designfaget, slik som kontinuerlig brukermedvirkning, forankring gjennom samskaping, prototyping og testing, har stått sentralt. Denne tilnærmingen til offentlige anskaffelser kan være til inspirasjon for flere for å sikre god offentlig pengebruk og varige løsninger.

Inkluderende design

Bred brukerinvolvering gjennom hele anskaffelsesprosessen har sikret en universelt utformet trikk for alle. Medvirkning fra blant annet renholdere, teknikere og trikkeførere har samtidig resultert i smarte løsninger som gjør drift og vedlikehold enklere, og sikrer at trikken er en god arbeidsplass.

Gjør det enklere å velge kollektivt

Attraktive og tilgjengelige trikker med økt passasjerkapasitet forbedrer trikketilbudet i Oslo og bidrar til at flere velger å reise kollektivt.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.