Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DIP-mottakere

Siden oppstarten i 2009 er det blitt delt ut 69,6 millioner kroner til totalt 164 prosjekter innen alle typer bransjer og samfunnssektorer. I år skal 17 nyskapingsprosjekter dele på 8,5 millioner kroner fra DIP. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat.

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

Grønn cruiseturisme skåner sårbar natur

Maritime CleanTech vil med prosjektet «Grønn cruisefart» rette fokus på hvordan eksisterende og nye cruiseskip kan operere i både norske fjorder og andre sårbare områder med minimale utslipp.

Ved bruk av designmetodikk i analyse- og idéfasene, skal Maritime CleanTech sammen med Eker Design utvikle et helt nytt cruisekonsept. Cruise er en av de raskest voksende turistformene i innen reiseliv. Det er en økende oppmerksomhet rundt det store miljøavtrykket skipene etterlater seg i havnene, fjordene og langs kysten vår. Prosjektet har fått tilslag på 580 000 kroner.

Smarte sensorer i landbruket

7Sense Products AS leverer trådløse sensorer og systemer til landbruket som overvåker vanningsprosesser om sommeren og langtidslagring om vinteren. På denne måten hjelper de bønder med å få kontroll, sikre avling og frigjøre tid til andre oppgaver.

Sammen med K8 vil 7Sense kartlegge de områdene innenfor tradisjonelt landbruk som har størst behov og nytte av sensorikk og smarte løsninger. De ønsker å se på hvordan dette kan samles i en felles plattform for brukerne. Prosjektet mottar 590 000 i innovasjonsmidler gjennom DIP.

Tjenestedesign for bedre endringskultur

Mange ulike verktøy benyttes for utvikling av bedriftskultur, men måten resultatene bearbeides og brukes på viser at endringseffekten ikke er tilstrekkelig. Selv om alle er enige om hvor man skal og hva som må til, svikter organisasjonen på gjennomføringen.

Nå ønsker Alfa & Omega sammen med Kåre Ulsrud å utvikle metodikk og verktøy for å skape en organisasjonskultur som stimulerer til endring og utvikling. Målet er en kultur som utvikler seg i takt med kunde- og brukerbehov og en organisasjon som raskt kommer fra ord til handling. Prosjektet mottar 480 000 kroner i DIP-støtte.

Lokalavisene vil ha yngre brukere

Landslaget for lokalaviser, med sine 110 medlemsaviser, ønsker å sikre fremtiden til norske lokalaviser og gjøre avisens tilbud mer attraktivt for leserne, uavhengig av plattform.

De skal sammen med Ogle Noor og Brandgarden se på muligheter for å forstå yngre lesere, slik at innhold og løsninger bedre kan tilpasses deres behov. Målet er å øke lokalavisenes inntekter, som igjen sikrer godt journalistisk håndverk og et levende lokaldemokrati. Prosjektet mottar 560 000 kroner i DIP-støtte.

Kaffe latte uten dårlig samvittighet

Mange nyter kaffe på farten, men engangskoppen og dagens løsninger gir en gedigen avfalls- og forsøplingshodepine. Umoe Restaurants AS, Skandinavias ledende serveringskjede, har sett seg lei på at mat- og drikkeemballasje forsøpler nærmiljøet.

Selskapet skal nå bruke design- og arkitekturkompetansen til Snøhetta og Naturvernforbundets miljøkompetanse, for å ta et oppgjør med unødvendig forbruk av engangsartikler og forsøpling av byrom. Take away-kaffen skal bli en avfallsfri tjeneste. De har nå mottatt 350 000 kroner i DIP-støtte for å lage en løsning som møter folks behov for å kjøpe produkt på farten uten å generere avfall, og samtidig som det reduserer bruken av engangsplast.

Skal løse parkeringsfloken

I 2050 er storparten av verdens befolkning byfolk. Den pågående urbaniseringen gjør at storbyens transportsystemer er i ferd med å nå sin kapasitet. Q-Free tror parkeringsutfordringene blant annet handler om informasjonsmangel, og at bedre informasjon vil optimalisere bruken av plassene som faktisk er til rådighet.

For å opprettholde flyt i trafikken vil Q-Free finne nye svar på parkeringsfloken. Sammen med Minoko Design vil de bruke en holistisk tilnærming og se på utfordringene fra utsiden. Flere ulike aktører skal involveres. Til dette mottar de nå 430 000 kroner innovasjonsstøtte gjennom DIP.

Bedre hjem i alle kanaler

IKEA ønsker å skape bedre hjem for flere mennesker. Kundene forteller at de verdsetter varehusets smarte løsninger, men at de har problemer med å bringe de til live i sine egne hjem.

IKEA skal sammen med EGGS design se på muligheter for å tilby innredningsrådgivning på tvers av kanalvalg. I prosjektet vil IKEA bruke designdrevet innovasjon for å undersøke ønsker og behov hos mennesker med en moderne livsstil. Til dette mottar de 600 000 kroner i DIP-støtte.

Bedre klinisk rapportering

Sjeldne genetiske sykdommer rammer 1 av 17 mennesker. Gensekvensering har gjort diagnostisering mulig, men metoden møter flere formidlings- og kompetansebarrierer.

Sammen med EGGS design ønsker DNV GL å se på nye og effektive måter å kommunisere klinisk rapportering på. De vil samarbeide med avdelinger for klinisk genetikk og klinkere på universitetssykehus i Norge, Sverige og Danmark. Målet med prosjektet er et system som effektivt kommuniserer resultater av en gensekvenseringstest. Dette vil gi en nøyaktig kunnskapsoverføring som hjelper klinikeren med å tolke testresultater. Prosjektet mottar 520 000 kroner i DIP-støtte

Grønne vitensentre

Vitensentre har en viktig samfunnsrolle og skal inspirere til kunnskapsbaserte løsninger innen teknologi og realfag. De skal også tilby interaktiv og leken læring som stimulerer rekrutteringen til fremtidens næringsliv.

For å imøtekomme utfordringene knyttet til klimaendringer og bærekraft, må vitensentrene omskapes som arenaer for kunnskapsbasert inspirasjon. Vitenparken Campus Ås mottar nå 490 000 kroner i DIP-støtte. Sammen med Ogle Noor skal de utforske mulighetene for økt verdiskaping i skjæringspunktet mellom to megatrender; det grønne skiftet og utvikling av digital læringsteknologi.

HMS på havet

Fiskere har høyere risiko for skade eller død enn andre yrkesutøvere. Både myndigheter og leverandører til sjarkflåten er enige om at sikkerheten på havet må bli bedre. Safepath vil bruke en tjenestedesignprosess for å opparbeide seg en unik innsikt i en stor og ulykkesutsatt bransje. 

Nå får de 200 000 kroner i støtte fra DIP for å utvikle en tjeneste som bidrar til økt sikkerhet på sjarken - og som fiskerne selv ønsker å ta i bruk.

 

Brukt stål som ressurs

Ombruk av skrapstål gir en betydelig miljøgevinst sammenlignet med omsmelting, som nå er standarden. Ved å ombruke stålet vil man oppnå en betraktelig reduksjon i CO2-utslipp. I Norsk Stålforbunds DIP-prosjekt fra 2015 ble det dokumentert at ombruk sparer penger – også om samfunnsregnskapet holdes utenfor.

Sammen med Widenoja Design skal Metallco bygge videre på dette. De mottar 410 000 kroner fra DIP for å designe en ny verdikjede som utnytter potensialet til ombrukt stål.

Bedre konseptfase ved skipsbygging

Prosessen med å utvikle, bygge og teste et skip er lang og kompleks, med mange aktører og mulighet for kostbare feil. Konseptutviklingsfasen før kontraktsignering er kritisk, og her ser Ulstein Design & Solutions et stort potensial for forbedring.

Sammen med EGGS design har de nå fått 630 000 kroner i DIP-støtte for å forbedre og skape nye tjenester som øker kvalitet, kundeopplevelse og effektivitet i denne fasen. Målet er å skape en tydelig ledestjerne for hvordan man bør jobbe sammen for å skape morgendagens løsninger på havet.

Digitalisering av strømnettet

Digitalisering er vår tids største «game changer», og når strømnettet digitaliseres åpner det seg en verden av nye løsninger; som smarte hjem, privat produksjon av kraft og batterier som lader når strømmen er billigst. Når alle norske strømkunder har installert en digital strømmåler (AMS) i løpet av 2018, blir det mulig å hente inn data om nettaktivitet og registrere energiflyt i begge retninger.

Istad Nett vil sammen med Inventas bruke en designdrevet innovasjonsprosess for å utfordre forretningsplattformen sin. Målet er å finne nye og smarte måter å jobbe på, og å utnytte mulighetene i det digitale nettet. Prosjektet får 420 000 kroner i bevilgning.

Droner i beredskap

På få år er droner gått fra å være en fremtidsvisjon til å bli brukt i kommersielle operasjoner som medisinleveranse, søk etter savnede og oversikt i kritiske situasjoner. 

Nordic Unmanned har nå mottatt 640 000 kroner i innovasjonsstøtte gjennom DIP. De skal bruke designkompetanse fra EGGS design til å utforske mulige løsninger for å gjøre droner tilgjengelig over hele landet, slik at viktige samfunnsaktører kan få kostnadseffektiv luftassistanse til rett tid, uansett lokasjon. Dyre droner skal gjøres tilgjengelige for flere aktører og bidra til å redde flere liv, og styrke både beredskap og evne til krisehåndtering.

Biokull for grønnere fabrikker

I fabrikker er det behov for store mengder energi, og i dag kommer noe av energien fra fossile energibærere. Nortura og Felleskjøpet Agri har ambisiøse planer om reduksjon av disse fossile energibærerne i sine respektive fabrikker.

Nortura og Felleskjøpet Agri har tilgang til ulike typer biomasse, og skal nå gjennomføre et designprosjekt med EGGS design knyttet til produksjon av biokull på avfall fra fabrikkene. De får 630 000 kroner i DIP-midler.

Hygienisk multiverktøy for dobesøk

I 2015 knakk Tord Are Meisterplass nakken i en skiulykke og ble lam fra brystet og ned. Han var ikke klar for å leve resten av livet med assisterte dobesøk hver dag, og derfor kom han opp med idéen som man i dag kaller Dignum.

Dignum ble skapt for å løse et konkret brukerbehov, men nå skal Independence Gear med designkompetanse fra Inventas ta et steg tilbake og utvikle et hygienisk multiverktøy som er relevant for en større brukergruppe. De får nå 370 000 kroner i innovasjonsmidler gjennom DIP for å jobbe mye tettere med brukerne under utviklingen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.