Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

I sitt forslag til statsbudsjett ber regjeringen DOGA om å prioritere aktiviteter som gir mest effekt, deriblant Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Regjeringen foreslår å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Tilskuddet går til DIP for å stimulere norske bedrifter til økt bruk av designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester – som reduserer risiko og øker treffsikkerheten. 

Se regjeringens forslag til statsbudsjett her >>

Grønn omstilling gjennom design og arkitektur

I budsjettforslaget står det at bærekraftsmålene fortsatt skal ligge til grunn for DOGAs arbeid. I tillegg nevnes disse prioriteringene:  

Det skal være et hovedprinsipp at prosjekter som mottar støtte gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet, skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050.   

DOGA skal mobilisere gode prosjekter som bidrar til grønn omstilling eller svarer til andre viktige formål, blant annet relatert til områdene som er pekt ut i regjeringens veikart for et grønt industriløft.  

Tor-Inge-Hjemdal_adm_dir-DOGA_foto_Sverre-Chr-Jarild.
– I krevende tider er det avgjørende å tenke nytt, noe design- og arkitekturfagene er spesielt egnet til. Skal vi skape grønn omstilling og løse de store samfunnsutfordringene, så vil design og arkitektur spille en avgjørende rolle. Den fornyede tilliten fra regjeringen viser at de deler vår oppfatning, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Samarbeid om attraktive lokalsamfunn 

I forslaget til statsbudsjett skriver regjeringen at tilskuddet til DOGA skal legge til rette for nyskaping og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Videre nevner den disse prioriteringene:  

DOGA skal videreføre arbeidet med å fremme bærekraftige og attraktive byer, tettsteder og lokalsamfunn i hele landet gjennom bruk av innovativ arkitektur og designmetodikk. Samarbeid mellom offentlige og private aktører skal vektlegges.   

Det skal legges vekt på å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunene og kommunene og bidra til å styrke deres innovasjonsevne og kompetanse i bruk av arkitektur og design for å fremme viktige samfunnsmål.  

Designdrevet utviklingsarbeid i departementene 

I budsjettforslaget skriver regjeringen at DOGA skal fortsette å bidra til å̊ utvikle det næringsrettede virkemiddelapparatet i samarbeid med de andre virkemiddelaktørene.  

– Design- og arkitekturfagene og DOGAs kompetanse vil være avgjørende i regjeringens arbeid med å styrke det næringsrettede virkemiddelapparatet. Hvis vi skal skape grønn omstilling og løse de store samfunnsutfordringene så har design- og arkitekturfagene akkurat de verktøyene som trengs for å tenke nytt og samarbeide på tvers av siloer, sier Hjemdal.  

Oppdrag fra flere departementer  

Som i fjor vil DOGA rapportere til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). DOGA mottar også oppdrag fra flere departementer, som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Utenriksdepartementet (UD) og Kulturdepartementet (KUD). 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.