Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
To uniformerte politi går langs kaia. Foto.

I et av de fire Stimulab-prosjektene i år så ønsker Politiet å bruke KI til å løse utfordringen med språkbarrierer mellom politiet og innbyggere som ikke snakker norsk eller engelsk.

Foto: Willy NIkkers

– Designmetodikk og brukerinvolvering er helt sentralt som verktøy i møte med vår tids samfunnsutfordringer. Gjennom Stimulab får nettopp offentlige virksomheter mulighet til å prøve ut nye verktøy for innovasjon i trygge rammer. Det gir bedre løsninger, og styrker virksomhetenes innovasjonsevne, sier Tor Inge Hjemdal, direktør i DOGA.

– Stimulab gir offentlige virksomheter mulighet til å prøve ut nye verktøy for innovasjon i trygge rammer, sier Tor Inge Hjemdal, direktør i DOGA.
Foto: Sverre Chr, Jarild

Dette er årets Stimulab-prosjekter

De fire prosjektene ble valgt fra totalt 19 søkere. Årets prosjekter tar på ulike måter tak i tverrgående utfordringer som krever samarbeid på tvers og støtter opp under målet med regjeringens tillitsreform. Alle bidrar med egne midler. Det er første gang dette er et krav for å få delta i ordningen.

  • Agder fylkeskommune skal sammen med kommuner i Listerregionen og Statsforvalteren finne løsninger på flokete arealplan-samarbeid.
  • Finnmark fylkeskommune vil utforske digitaliseringens rolle i et fylke med store avstander og mange utfordringer sammen med kommuner, næringsliv og frivilligheten.
  • Stavanger kommune ønsker som del av sin områdesatsing i Hillevåg å utforske hvordan det kan bli enklere å samarbeide om nærmiljøutvikling i planlegging og etablering av kommunale boliger. Ønsket er at de som bor i og bruker området opplever at det er et trygt og inkluderende nabolag.
  • Politiet ønsker ved bruk av KI og språkmodeller, å løse utfordringen med språkbarrierer i kommunikasjonen mellom politiet og innbyggere som ikke snakker norsk eller engelsk.

Dialogmøte med leverandørmarkedet

Prosjektene vil blir presentert for leverandørmarkedet 14. juni 2024. Her er det mulighet for å melde sin interesse for å være med, få informasjon og stille spørsmål til prosjekteierne. Alle prosjektene stiller med egne midler, og samlet kostnadsramme er 8,7 millioner kroner pluss opsjoner.

Meld deg på dialogmøte om Stimulab

Stimulab-teamet veileder prosjektene gjennom anskaffelsesprosessen fram til valg av leverandør i løpet av høsten 2024. Formalitetene omkring selve anskaffelsen håndteres av Digitaliseringsdirektoratet. Prosedyren som benyttes er «Konkurranse med forhandlinger». Selve anskaffelsesprosessen tar ca. tre måneder fra utlysning til kontraktsinngåelse.

Med lisens til å eksperimentere

Stimulab-prosjektene er utforskende og har lisens til å eksperimentere utover det som ellers er vanlig. Slik skaper ordningen trygge rammer for samarbeid med ansatte og førstelinje, på tvers av virksomheter, sektorer og forvaltningsnivå. Det tar ned risiko og øker innovasjonshøyden.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) framhever at ordningen bidrar til bedre løsninger for innbyggerne.

– Utvikling av nye løsninger gjennom bruk av KI, digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, er helt avgjørende for fornying og forbedring av offentlig sektor fremover. Vi trenger ordninger som Stimulab som bidrar til nettopp det, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung
– Vi trenger ordninger som Stimulab som bidrar til fornying og forbedring av offentlig sektor, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
Foto: Foto: Trond A. Isaksen

Dette er Stimulab

Stimulab er et samarbeid mellom DOGA og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), og har siden 2016 stimulert til innovasjon i offentlig forvaltning fra brukernes perspektiv.

Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. Gjennom tilskudd og faglig veiledning til enkeltprosjekter øker Stimulab innovasjonskapasitet og -kompetanse i de offentlige virksomhetene. Et viktig mål for Stimulab er bidra til at hele forvaltningen får økt kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.

Dette skjer med Stimulab-prosjektene fremover

Umiddelbart etter valg av årets nye prosjekter starter Stimulab-teamet samarbeid med hvert av prosjektene for å lage en oppdragsbeskrivelse som danner grunnlaget for den innovative anskaffelsen.

Alle økonomiske midler går i sin helhet til å anskaffe tverrfaglig kompetanse i markedet. Denne kompetansen består i hovedsak av designkompetanse ettersom Stimulab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess, men også annen kompetanse som forvaltningskompetanse, teknologi og gevinstidentifisering etterspørres, avhengig av prosjektets behov. Sammen med valgte leverandører skal prosjektene gjennomføre en trippel-diamant prosess. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.