Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Stimulab

Ved hjelp av tjenestedesign har ventetiden for brystkreftdiagnose ved Oslo universitetssykehus blitt kuttet med hele 90 prosent. Dette er bare ett av eksemplene på at designmetodikk bidrar til å løse store og komplekse problemer i offentlig sektor. 

Hva er utfordringene?

Men fornyelse av offentlig sektor er enklere sagt enn gjort. Utfordringene ligger spesielt i måten offentlig sektor er strukturert på. Den er hierarkisk oppbygd med ulike forvaltningsnivåer og sektorer som har ansvaret for hvert sitt samfunnsoppdrag.

Hovedfokuset er som regel kjerneoppgavene i samfunnsoppdraget, og noe de fleste sektorer blir målt på. Jo strammere rammene er, jo tydeligere blir prioriteringene av kjerneoppgavene. Slik har det som gjerne kalles silotenkning utviklet seg. Selv om hver enkelt virksomhet løser sitt oppdrag og leverer på sine krav og forventninger på en god måte, er det ingen som har ansvar for helheten. Men stadig flere viktige samfunnsutfordringer må løses på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.  

Behov for nye tilnærminger

For å utvikle en mer effektiv forvaltning og mer helhetlige og bedre tjenester for brukerne må vi tilnærme oss utfordringene på nye måter. Men et slikt utviklingsarbeid stoppes ofte av manglende kompetanse på og erfaring med innovasjon.

I offentlig sektor er kontroll og måloppnåelse svært viktig, noe som står i kontrast til innovasjonsarbeid som er forbundet med nysgjerrighet og vilje til prøving og feiling. Det er derfor et behov for å øke kunnskapen om og bruken av innovative metoder og verktøy i statlige virksomheter. Det er her design kommer inn i bildet. 

Les hvordan design testes som metode i forvaltningen gjennom Stimuleringsordningen.

Designer løsninger for og med mennesker

Designfaget endres med samfunnsutviklingen, og har de senere tiår utvidet sitt virkefelt. Formgivning av gjenstander er fortsatt en del av faget, men designere jobber også med kreativ problemløsning og utviklingsarbeid på områder som spenner vidt fra produkter og tjenester til interaksjonsdesign og design av systemer og omgivelser. Felles for dagens praktisering av fagfeltet er brukerorienterte prosesser og samskaping – det vil si utviklingen av nye løsninger for og med mennesker. 

Samskapende prosesser

Designfaget svarer på et økende behov for kreativ problemløsning og tilbyr i dag metoder og verktøy for innovasjon, kommunikasjon, forvaltning og fornying. Fysisk form kan være én del av et resultat som også kan inneholde en digital løsning, en merkevare, et system, en mer effektiv tjeneste osv.

Tjenestedesign viser seg i økende grad å være godt egnet til å takle komplekse problemstillinger, blant annet gjennom å fasilitere samskapende prosesser som resulterer i en felles forståelse på tvers av enheter, brukere, steder og hendelser. 

Designfaget er også i rivende utvikling som akademisk disiplin. Forskningen er mangfoldig og behandler tidligere lite utforskede samfunnsområder. 

Design i konteksten offentlig innovasjon representerer en annerledes tilnærming til selve politikkutformingen, snarere enn bare et tillegg til utvalget av virkemidler og verktøy.

Christian Bason, Design for Policy

Norge langt fremme

Norge gjør det svært bra i en internasjonal undersøkelse foretatt av Service Design Network om bruk av tjenestedesign i offentlig sektor.

– Norge har et modent økosystem for tjenestedesign. Både DOGA og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) arbeider med utvikling og utdanning av kompetanse på området, og flere designbyråer har spilt en vesentlig rolle i å utdanne offentlig ansatte i bruken av tjenestedesign, sier Phd stipendiat ved AHO, Manuela Aguirre, om undersøkelsen. 

Rapporten peker på at tjenestedesign er en kostnadseffektiv måte å øke effekten av offentlige tjenester på. Det vises til flere eksempler hvor det har gitt langt større effekt å gå dypt inn i brukernes erfaringer med disse tjenestene, snarere enn å basere seg på omfattende tallmateriale som mangler nettopp dette personlige, brukersentrerte perspektivet.

Lær mer 

Hold deg oppdatert gjennom DOGAs kalender på kommende opplæringskurs og aktiviteter. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.