Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

StimuLab er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) og DOGA, og ble prøvd ut i 2016 og 2017. Fra 2018 ble StimuLab en permanent satsing fra regjeringen på innovasjon i offentlig sektor.

StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen. Vi tilbyr tverrfaglig støtte, veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Sammen med statlige virksomheter eller kommuner og det private markedet, skal vi teste ut nye måter å jobbe på, i prosjekter som skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

Søk StimuLab >>

StimuLab har som mål å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom to stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.   

Prosjektene vi samarbeider med blir også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Et viktig mål er derfor å få økt bruk av, kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov.

Arbeidsmetode

Prosjektene som får tildelt midler og kompetanse gjennom ordningen, forplikter seg til å gjennomføre et innovasjonsprosjekt, gjerne i samarbeid med andre offentlige aktører og sammen med eksterne leverandører. 

Prosjektene skal følge vår metode den triple diamantensom tilrettelegger for en åpen og helhetlig utforsking av problemfeltet, blant annet for å unngå utvikling basert på antakelser. Diagnosefasen resulterer i en felles forankret problemforståelse og en strategisk plan og målbilde for videre utvikling av en ny tjeneste, prosesser eller systemer.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i brukernes behov, søke å løse komplekse problemstillinger i fellesskap, utforske mulighetsrommet og legge til rette for implementering for å hente ut gevinster av innovasjonsarbeidet. 

DigDir + DOGA = StimuLab 

Digitaliseringsdirektoratet samarbeider med DOGA for å sikre tverrfaglig kompetanse i arbeidet. I fellesskap kan vi utnytte hverandres kompetanse, og oppnå mer sammen enn ved å jobbe hver for oss. Med DigDirs brede forvaltningskompetanse og DOGAs design- og innovasjonskompetanse, utfyller vi hverandre og kan tilby tverrfaglige støtte, råd og veiledning til prosjektene vi samarbeider med.

Spredning og deling av erfaringer og kunnskap 

I prøveperioden har åtte prosjekter jobbet med helt ulike problemstillinger. Gjennom prosjektene opparbeider vi kunnskap om, og erfaring med å jobbe på nye måter. Ordningen samarbeider med markedet for å løse problemstillinger som tar utgangspunkt i utfordringer, ikke antakelser eller en foreslått løsning. Alt dette bygger vi nå videre på når Difi og DOGA i 2018 fortsetter samarbeidet og skal rekruttere nye prosjekter.   

Det er et mål at hele offentlig sektor skal dra nytte av erfaringene vi gjør oss i arbeidet med StimuLab som helhet og de erfaringene de enkelte prosjektene gjør seg med brukersentrert tjenesteutvikling. Vi skal spre og dele kunnskap og erfaringer fra arbeidet underveis, gjennom både artikler på nett, sosiale medier, seminarer, konferanser og på andre måter. Resultatene og erfaringene fra de åtte prosjektene i prøveperioden vil publiseres på difi.no og doga.no i tiden fremover. 

Les mer om de åtte prosjektene som startet opp i 2016 og 2017 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: