Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Steds- og næringsutvikling

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling.

Attraktive lokalsamfunn

Målet er å bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

Kommunal kompetanse

Gnist gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter.

Design og arkitektur

Metoder fra design og arkitektur og tverrfaglig samarbeid er sentralt i programmet.

Leverandørteamene er valgt i dialog med næringsklyngen Nordic Edge, fylkeskommunene og DOGA. De valgte teamene får 300 000 kroner hver, og skal nå i gang med å utvikle nyskapende ideer og konsepter sammen med kommunene. 

– Vi er begeistret over den store interessen for å gripe tak i Gnist-kommunenes utfordringer. Det bekrefter bare vår hypotese: Det er masse spennende muligheter og innovasjonspotensial i Distrikts-Norge, sier Malin Kock Hansen, seniorrådgiver i DOGA og prosjektleder for Gnist. 

Følgende team er valgt ut fra en helhetlig vurdering av tilbudene med utgangspunkt i forhåndsdefinerte kriterier i kommunenes konkurransegrunnlag:

Rikt på sjeldne jordarter

 • Kommune: Nome
 • Utfordring: Hvordan fremme lokal verdiskaping og stedsutvikling med utgangspunkt i verdens største forekomst av sjeldne jordarter. 
 • Leverandørteam: Pure Logic og Norconsult

Pure Logic og Norconsult tilbyr et kjerneteam som har både design- og arkitekturkompetanse, kompetanse på stedsutvikling og på metodikk rundt framtidsmodellering og beslutningsstøtte

I begrunnelsen for valg av leverandør trekker Nome frem mulighetene for læring og kompetanseutvikling. 

Kommunens begrunnelse

Pure Logic og Norconsult viser svært god forståelse for Nome kommunes utfordringer i Fensprosessen. De har vurdert sentrale styringsdokumenter, satt seg godt inn i saken og reflekterer grundig over den komplekse problemstillingen som Nome kommune befinner seg i. Norconsult presenterer en spennende metode hvor de tenker seg en strukturert og ambisiøs prosess med fremtidsscenarioer, basert på trendforskning. Løsningsforslaget er en beslutningsorientert analyse og digitale scenarioer som kan analyseres ved hjelp av datamodeller basert på estimeringsteori og usikkerhetsanalyse.

Nome kommune mener at tilbudet er ryddig og grundig utarbeidet. I tillegg ser kommunen at forslaget innebærer store muligheter for læring og kompetanseutvikling for de som jobber med Fensprosessen til daglig. Det gir en merverdi som kommunen opplever som svært viktig.   

Norconsult har en bred sammensetning av kompetanse, og tilfredsstiller alle krav til kompetanse på design, arkitektur og stedsutvikling som er satt i oppdraget.  Nome kommune har også lagt vekt på at tilbudet inneholder kompetanse på næringsutvikling, vekst, kjemi, beslutningsorientering og designtenking. Totalt får kommunen tilgang på en kompetanseportefølje som er både bred og relevant.

Norconsult – Pure Logic har en tilnærming som sidestiller offentlige myndigheter, innbyggere og næringsaktører, hvor alle framstår som likeverdige og like viktige i prosessen. Nome kommune deler denne holdningen oppfatter at tilbyder her har forstått kommunens rammer og innstilling overfor en kompleks problemstilling.  

Fensfeltet i Nome kommune
Fensfeltet i Nome kommune har en av verdens største forekomst av sjeldne jordarter. Nome vil utnytte muligheten som ligger i Fensfeltet for å fremme lokal verdiskaping og god stedsutvikling.
Foto: Gea Norvegica Geopark

Fremtidens bærekraftige reiseliv

 • Kommune: Sogndal, Luster og Aurland 
 • Utfordring: Hvordan skape reiselivskonsepter som øker lokal verdiskaping og ivaretar lokale særpreg og behov
 • Leverandørteam: Lokalt Byrå og ÆRA Strategic Innovation med Svein Gunnar Kjøde

Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation bidrar med et designfaglig sterkt team med bærekraftskompetanse og erfaring med innovasjon i privat og offentlig sektor, samfunnsplanlegging og medvirkning. 

I vurderingen av tilbudet har kommunene lagt særlig vekt på leverandørenes fokus på å utnytte eksisterende ressurser på nye måter. 

Grunngjevinga frå kommunane

Vinnaren Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation svarar godt på utfordringsbiletet og visar ein tydeleg forståing for problemstillinga. Tilbodet famnar berekraft, nærings- og stadutvikling. Dei skil seg ut ved å ha eit høgt fokus på å utnytta eksisterande ressursar på nye måtar og eit fokus på næringsutvikling og nye forretningsmodellar.

Frå tilbodet kjem det fram ei høg grad av innovasjon og nye moglegheiter som svarar godt til målsettingane i konkurransegrunnlaget. Dei scorar høgt på lokal verdi og visar nye moglegheiter og tankar rundt eksisterande verdiar der dei både ser på komplekse løysingar, men også på potensiale til det som allereie er i bygdene. Det er eit stort pluss med moglegheitene for samspel mellom ulike aktørar og eit langsiktig strategiarbeid.

Tilbodet syner planar for god samskaping med lokale aktørar og innbyggarar og framhevar òg alternative samarbeidsmodellar. Dessutan synar dei tankar om vidareutvikling og realisering. I tillegg samsvarar målgruppene med konkurransegrunnlaget og det er positivt med særleg merksemd på berekraft.

Dei framhevar fellesnemnarar med kommunane, men også særeigenheiter – noko som vil vere viktig å syna vidare gjennom prosessen. Tilbodet forklarer godt val av verktøy og gjennomføring av prosess og metode. I tillegg er det ei god og forklarande framstilling av framdriftsplan som er realistisk.  

Tilbodet viser eit team med god kompetanse på design, forretningsutvikling og strategi. Kompetansen treffer godt på utfordringsbiletet, trass i eit ungt team. Eit stort pluss med tenestedesign og erfaring frå reiseliv. Erfaringar og tidlegare prosjekt verkar relevant for problemstillinga. I tilbodet viser dei godt korleis dei vil inkludera dei ulike teama i tillegg til når og kvifor dei vil nytta ulik kompetanse gjennom prosessen. 

Bilde av Sogndal
Sogndal, Luster og Aurland har en felles utfordring: De har fjordbygder med en låst infrastruktur og høyt besøkstrykk om sommeren. Kommunene har nå gått sammen for å finne ut hvordan turismen kan bidra til verdiskaping og samtidig bevare og styrke lokale særpreg og gode bygdesamfunn.
Foto: Sogndal kommune

Attraktive steder for kvinner

 • Kommune: Nore og Uvdal 
 • Utfordring: Hvordan skape et «kvinnekraftverk» som gjør at kvinner flytter til og blir boende i kommunen
 • Leverandørteam: Pir II med Anna Design, Bygda 2.0, Growlab og Andrea Gamst

Det valgte leverandørteamet har solid kompetanse på stedsutvikling. Pir II har arkitekter, landskapsarkitekter og stedsutviklere. Anna Design har tjenestedesign som inngang til involvering og samskapingsprosesser og Bygda 2.0 har kompetanse og erfaring fra utviklingen av Stokkøya. I tillegg er fotograf Andrea Gamst med som tilflytter til nabokommunen Rollag

I begrunnelsen trekker kommunen frem nettopp Stokkøya som et prosjekt med høy overføringsverdi til Nore og Uvdal.

Kommunens begrunnelse

Teamet har vist svært god oppgaveforståelse, og består av et godt sammensatt team. Vi biter oss merke i link mot besøkssenter Hardangervidda, varme senger, hytteutvikling, sosiale og strukturelle forhold og drømmebilder.

Referansearbeid fra Stokkøya er fantastisk, og juryen mener den har høy overføringsverdi til Nore og Uvdal.

Solid fremdriftsplan og gjennomføringsplan! Vi mener også tilbudet åpner for høy lokal verdi, og at dette kombinert med et stort engasjement for temaet, gjør at tilbudet er en soleklar favoritt hos alle jurymedlemmer.

Juryen mener også at balansen mellom et forhåndsbestemt resultat av samskapingsprosessen, og gode tanker om hva prosessen kan medføre, er svært god. Vi er svært opptatt av at dette er et relativt kortvarig prosjekt, og at det er viktig at tilbyder har sannsynliggjort at vi ender med et godt produkt etter endt prosjektperiode.

Etter en helhetlig vurdering, ble dette tilbudet valgt enstemming ut som vinner. 

 Nore og Uvdal kommune
Nore og Uvdal er på sjuende plass i Norge over kommuner med lavest kvinneandel. De klarer å tiltrekke seg kvinner ved ledige stillinger både i kommunal og privat sektor, men de flytter igjen etter kort tid. Nå vil kommunen finne ut hvordan de skal få kvinner til å bosette seg og bli værende i kommunen. 
Foto: Nore og Uvdal næringsselskap

Verdien i en skipstunnel

 • Kommune: Vanylven
 • Problemstilling: Hvordan kan båttrafikken gjennom Stad skipstunnel bidra til lokal verdiskaping
 • Leverandørteam: Blåmyra og Norplan 

Blåmyra og Nordplan er et tverrfaglig team med sterk lokal forankring. Blåmyra har kompetanse på merkevarebygging, historiefortelling, visualisering og stedsidentitet, Nordplan på stedsutvikling, landskapsarkitektur og arkitektur.

Grunngjeving frå kommunen

Grunngjevinga vår for å ha konkludert med dette valet er at Blåmyra og Nordplan hadde sterkast fokus på lokal verdiskaping og berekraft. Dei har også ein kompetanseprofil som er balansert mellom design og arkitektur. I tillegg har dei vist god lokal kunnskap i tilbodet sitt og har ein realistisk og god framdriftsplan.

Dei hadde også ei tilnærming til utfordringa som er open og legg opp til at løysingane skal finnast saman med kommunen, næring, innbyggjarar og region.

Vanylven i Møre og Romsdal vil utforske hvordan synergiene fra Stad skipstunnel kan utnyttes til å gjøre kommunen mer attraktiv i fremtiden.
Vanylven kommune og regionen rundt skal håndtere den komplekse utbyggingen av Stad skipstunnel, samtidig som de sliter med nedgang i folketall. Kommunen vil utforske hvordan båttrafikken kan bidra til verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling både lokalt og regionalt. 
Foto: Snøhetta/Kystverket/Plomp

Vil bli maritimt innovasjonssenter

 • Kommune: Skjervøy
 • Utfordring: Hvordan bli et maritimt innovasjonssenter som lokker til seg nye innbyggere og nytt næringsliv
 • Leverandørteam: Plenum med Norinnova, Biotech North og NielsTorp+ arkitekter

Plenum tilbyr et tverrfaglig team med designbakgrunn. De har med seg tilleggsressursene Biotech North, som har ansvar for klyngeutvikling, Norinnova, som skal koble ulike aktører og NielsTorp+ arkitekter, som skal vise mulighetene på stedet. 

Kommunens begrunnelse

Plenum har valgt en vinkling på sitt tilbud som kommunen finner spennende å jobbe videre med, i en designdrevet innovasjonsprosess. De har satt sammen et helhetlig team som sammen med kommunen vil kunne jobbe fram interessante løsninger. I tillegg til Plenums egne ansatte er også kompetansemiljøet Norinnova, næringsklyngen Biotech North og NielsTorp+ arkitekter en del av teamet i dette forprosjektet. Tilsammen har disse kompetanse innen steds- og næringsutvikling, forskning og utvikling, design, arkitektur, merkevarebygging og kommersialisering. 

Utsikt over Skjervøy
Skjervøy kommune vil forme et innovativt fagmiljø for havbruk som skal bygge på lokal kunnskap og lokale ressurser, men sliter med å rekruttere relevant arbeidskraft. Nå skal de finne ut hvordan de kan tiltrekke seg nye innbyggere med den rette kompetansen.
Foto: Petr Pavlíček

Bærekraftige hyttefelt

 • Kommune: Åseral
 • Utfordring: Hvordan skape fremtidens klimavennlige hytter med minst mulig inngrep i sårbar natur
 • Leverandørteam: LundHagem med DesignIt, ATSITE, zero emission studio, Natur og Samfunn og Aanesland Treindustri og Siv.ing Finn Erik Nilsen

LundHagem har et tverrfaglig arkitektteam, med fagressurser fra tjenestedesign, landskap, økologi, byggteknikk og mobilitet.

LundHagem har bred kompetanse på store byggeprosjekter, og tilbyr to arkitekter med mye erfaring fra hytteprosjekter. DesignIt blir ansvarlig for metoder og prosessfasilitering. Flere av fagressursene vil sørge for å følge opp bærekraftsambisjonene. Teamet har også med seg en materialekspert på treverk.  

Kommunens begrunnelse

Tilbodet har ei svært god og ambisiøs tilnærming, med fokus på innovasjon både i prosess og resultat. I tilbodet er det presentert eit team med sterk kompetanse, brei tverrfaglegheit, lang erfaring og med gode referansar. Involvering av målgrupper og lokal verdiskaping er godt ivareteke. Ut frå ei heilskapeleg vurdering meiner vi dette er eit svært godt tilbod som svarer svært godt på utfordringa. 

Oversiktsbilde over Åseral kommune.
Reiseliv er viktig for Åseral, men de har hatt lite fokus på klima og bærekraft. Dette vil de endre på, og skal nå utforske fremtidens klimavennlige hytter med minst mulig inngrep i sårbar natur. Hyttene skal også være konkurransedyktige og ivareta lokal identitet.
Foto: Åseral kommune

Vil snu seg tilbake mot havet

 • Kommune: Sortland 
 • Utfordring: Hvordan kan byen få tilbake et yrende liv på kaia, og skape verdier i møtet mellom land og vann. 
 • Leverandørteam: LÉVA Urban Design med Klimaantropologen og StudioNN 

Teamet har bred erfaring med praktiske resultater, fra konsepter til byggearbeid så vel som digitale løsninger. LÉVA har med seg to urbane designere og en landskapsarkitekt, StudioNN bidrar med arkitekt og Klimaantropologen har kompetanse både innen sosialantropologi og UX-design.

Kommunens begrunnelse

Det tverrfaglige teamet har en svært god forståelse av oppgaven, og av de utfordringer og muligheter som ligger i utvikling av Sortland – ikke minst byens møte med sjøen. Teamet har en styrke med sin lokalkunnskap og kunnskap om landsdelen.

Tilstedeværelse, sammen med ad-hock tiltak underveis, kan bidra til engasjement og eierskap. Teamet har bred erfaring fra komplekse oppgaver som blant annet havnefronten i Oslo og Stavanger. Dette gir oss tro på at teamet kan hjelpe Sortland med å komme fra visjon til handling med fokus på lokale grep og realiserbare løsninger.

Teamet har fokus på helhetlig designkonsept og stedsutvikling i et langsiktig perspektiv. Samtidig satses det på de små tiltakene som kan skje raskt og der mange kan bidra, noe som gir en robust tilnærmingsmåte.

Gjennom sine referanseprosjekter viser også teamet at de har erfaring fra mindre prosjekter med fokus innovasjon og design. 

Sortland kommune
Sortland sentrum hadde tidligere et aktivt forhold til sundet med brygger, kaier og et yrende båtliv. Men byen vendte ryggen til havet, og snudde seg mot fylkesveien. Nå ønsker kommunen å snu seg tilbake igjen og utnytte mulighetene i sin unike beliggenhet ved havet.
Foto: Håvard A. K. Johansen

Nye boligmodeller

 • Kommune: Lom 
 • Utfordring: Hvordan  utvikle et attraktivt og mangfoldig bomiljø som ruster kommunen for fremtiden
 • Leverandørteam: Haugen/Zohar arkitekter (HZA) og Natural State med Birk&Co og Wiersholm

Teamet har praktisk erfaring fra stedsutvikling i distriktskommuner og bærekraftige boliger. Det består av arkitekt og planlegger fra HZA og arkitekter og konsept- og markedsutvikler fra Natural State. I tillegg bidrar eiendomsutvikler Birk&Co og advokatfirmaet Wiersholm kompetanse på hhv. utbygging og boligspørsmål.

Grunngjeving frå kommunen

Vår vurdering er at leverandøren har ei spennande tilnærming til utfordringa, med god forståing for oppgåva og kompleksiteten i leveransen og fleire spennande referanseprosjekt.

Leverandøren leverer svært godt på samansetting av kompetanse, det ser ut til å vere eit mangfaldig team med kompletterande kompetanse.

Framdriftsplanen er litt overordna, men framstår logisk, oversiktleg og realistisk med brukaren i sentrum.

Tilbodet reflekterer rundt lokal verdiskaping på ein god måte og syner at leverandøren har ein bevisst strategi på korleis prosessen kan føre til auka lokal verdiskaping og eit meir attraktivt og mangfaldig lokalsamfunn.

Som eit tilleggspunkt vil vi legge til at leverandøren har scora høgt på berekraft, og at dei tek miljø- og klimautfordringane på alvor, utan å gå på bekostning av kvalitet eller målgruppene sine ynskjer.  

Utsikt over Lom
Lom er en turistdestinasjon med mange utleide sekundærboliger som resulterer i tomme hus utenom sesong, samtidig som det er få nybygg og byggeklare tomter. Nå får kommunen hjelp fra Haugen Zohar arkitekter og Natural State  til å løse utfordringene.
Foto: Live Andrea Sulheim / Lom kommune

Storindustri og lokale behov

 • Kommune: Suldal
 • Problemstilling: Hvordan ivareta sårbar natur, innbyggere og lokalt næringsliv i forbindelse med store industrietableringer.
 • Leverandørteam: Prosjektil med Vill Energi og Holm og Dybvig

Prosjektil tilbyr et bredt tverrfaglig team med lang erfaring med steds- og næringsutvikling. Vill Energi og Holm og Dybvig er tilleggsressurser med erfaring fra hhv. komplekse byggeprosjekter og utvikling av elementer til uterom.

Troverdig kunnskap og god innsikt i kommunens behov var noe av det som ble trukket frem i begrunnelsen for valg av leverandørteam.

Grunngjeving frå kommunen

Prosjektil AS viser i sitt tilbod grundig og god forståing for utfordringa som Suldal kommune har løfta fram gjennom si Gnist-deltaking, og også kompleksiteten i denne.

Leverandør har sett seg godt inn i kommunen sine behov, og det er skissert ei todelt tilnærming.

Det er vår vurdering at ein har klart å fange opp alle dimensjonane i tilnærming til problemforståinga, og spesielt innanfor designmetodikk og -prosess, medverknad, og inkludering, berekraftsperspektiv, lokal verdiskaping og omdømmebygging.

Tilbydar har sett saman eit tverrfagleg og relevant team for å løyse utfordringa på best mogleg måte, og har også mange ressursar å spele på internt. Skissert framdriftsplan og aktivitetar, refleksjonar for potensial rundt innovasjon og nyskaping, samt ein tydeleg sluttleveranse speglar dette.

Vidare er tilbodet frå Prosjektil AS klare på suksesskriteriar og barrierar, noko som viser truverdig kunnskap om kommunen og dei utfordringane som er løfta fram i kommunen sitt konkurransegrunnlag.  

Suldal i Rogaland ønsker å tenke nytt om hvordan de ivaretar behovene til sårbar natur, innbyggere og lokalt næringsliv i forbindelse med store industrietableringer.
Suldal kommune står foran omfattende industrietableringer. Men hvordan sikre at de blir en ressurs for hele samfunnet? Kommunen vil utforske hvordan de kan legge til rette for at nyetableringene bygger på lokale ressurser og innbyggernes behov.
Foto: Jan Nordtveit

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.