Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Regjeringen har satt i gang en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet som DOGA er en del av. Formålet med gjennomgangen er å få mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer ut av de midlene regjeringen kanaliserer gjennom virkemiddelapparatet. Oppdraget ble gitt til konsulentselskapene Deloitte, Oxford og Menon, som nå har avlevert sin rapport. Her oppsummeres konsulentenes vurderinger og anbefalinger for overordnet innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Les hele rapporten her.

Et styrket miljø rundt DOGA   

Rapporten trekker frem DOGA som dyktige på designdrevet innovasjon i næringslivet. Videre foreslås det at DOGA styrkes, og at det bygges et større kompetansemiljø rundt organisasjonen. Rapporten understreker også at design, arkitektur og byutvikling vil bli stadig viktigere for å løse fremtidens utfordringer.

 Vi ser med glede på anbefalingene om å styrke og bygge et større miljø rundt DOGA. Gjennom brukerfokus og helhetlig tilnærming kan DOGA dokumentere at våre fagområder og kompetanse har effekt, konstaterer Hjemdal.   

Tor Inge Hjemdal
DOGA foreslås underlagt Innovasjon Norges satsing på forretningsdrevet innovasjon i den siste rapporten i regjeringens gjennomgang av virkemiddelapparatet. – Det er viktig å få klarhet i hvordan vår ikke-næringsrettede portefølje vil ivaretas og styrkes, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.
Foto: Eirik Evjen / DOGA

Omfatter kun innovasjon i næringslivet, ikke i offentlig sektor 

DOGAs oppdrag er rettet både mot privat næringsliv og offentlig sektor, men det er kun den næringsrettede innsatsen som er omfattet av denne områdegjennomgangen. Dette innebærer at byutvikling, arkitektur og DOGAs innovasjonsoppdrag rettet mot offentlig sektor ikke er en del av gjennomgangen. Rapporten løfter likevel frem synergiene mellom innovasjon i næringslivet og innovasjon i offentlig sektor, og anbefaler at DOGAs samlende mandat på dette området opprettholdes.

Vi er enige i rapportens konklusjon om at DOGAs kompetanseprofil og viktige synergier kan gå tapt ved å splitte porteføljen vår, så det er avgjørende at vi unngår dette. Det er derfor viktig å få klarhet i hvordan vår ikke-næringsrettede portefølje vil ivaretas og styrkes dersom vi overføres til Innovasjon Norges satsing på forretningsdrevet innovasjon.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør i DOGA

DOGAs unike bidrag i virkemiddelapparatet 


DOGA er den eneste aktøren i det næringsrettede virkemiddelapparatet som har dybdekunnskap om design, arkitektur og byutvikling, og som arbeider med dette både i et samfunnsperspektiv og et næringsperspektiv. DOGA tilbyr metoder og prosesser for brukersentrert innovasjon i en tidligfase (eksempelvis i satsinger som Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), Stimulab, Folketråkk, Barnetråkk, Nasjonalt veikart for smarte byer, Design for alle, Opptrinn m. fl.). 

Samarbeid mellom det offentlige og private er et område rapporten peker på viktigheten av fremover. I statsbudsjettet for 2020 vektlegges verdien av brukerorientert tjenestedesign for innovasjon i offentlig sektor. DOGA er et viktig kompetansesenter for nettopp brukerorientert tjenestedesign, både i næringslivet og offentlig sektor.

DOGA er en nasjonal utviklings- og innovasjonsaktør, en viktig møteplass og en sentral tilrettelegger for samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor. DOGA tilbyr også en rekke digitale verktøy og guider som sprer kunnskap til aktører om temaer som designdrevet innovasjon, medvirkning i planprosesser og inkluderende design.

Et mer brukervennlig virkemiddelapparat 


Rapporten anbefaler å styrke brukervennligheten i virkemiddelapparatet, og at aktørene tar grep for å samarbeide bedre og mer effektivt. – DOGA er positive til intensjonen i områdegjennomgangen. Vi jobber aktivt med grep som styrker brukervennlighet i næringsliv og offentlig sektor, og mener det er essensielt at også virkemiddelapparatet er opptatt av dette, sier Hjemdal.

I neste fase av områdegjennomgangen skal det utarbeides konkrete forslag til hvordan virkemiddelapparatet skal organiseres. Men først skal rapporten ut på høring, med frist for innspill 20. desember 2019.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.