Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Ny samarbeidsmodell som tilbyr pasienter trygg antibiotikabehandling i eget hjem

Hvem

Helse Møre og Romsdal HF
v/Kristiansund sykehus

SINTEF AS

Helseinnovasjonssenteret

Kristiansund kommune

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

USHT Møre og Romsdal

Hvor

Kristiansund og omegn, Møre og Romsdal

Fagdisipliner

Tjenestedesign
Systemisk design

Bildet viser en mann som lener seg mot et tre. Rundt halsen har han en elektronisk pumpe som bruker til antibiotikabehandling.

Pasienten får antibiotika ved hjelp av en elektronisk pumpe.

Foto: Eirik Haukenes, NRK

Mange pasienter holdes på sykehus i flere uker fordi de trenger intravenøs antibiotikabehandling. I tillegg til redusert livskvalitet og praktiske ulemper, kan det innebære økt risiko for infeksjoner.

For å avhjelpe denne situasjonen besluttet Helse Møre og Romsdal å bruke tjenestedesign til å utvikle en modell for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Prosjektet ble finansiert ved hjelp av innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge.

Pasienter og pårørende deltok i utviklingen

Medisinsk avdeling ved Kristiansund sykehus har ledet prosjektet som har inkludert en rekke samarbeidspartnere. Sykehusapoteket tilbereder medisiner. Hjemmetjenesten i Kristiansund og flere omliggende kommuner følger opp pasientene i hjemmet. Regionalt responssenter ivaretar beredskapen med døgnåpen alarmsentral. Helseinnovasjonssenteret var en viktig driver for forsknings- og innovasjonsarbeid, og for samhandling. SINTEF har bidratt med tjenestedesign og forskning.

Sørlandet sykehus og kommuner i Agder har også utviklet løsninger for intravenøs antibiotikabehandling i hjemmet, og har delt av sine erfaringer med prosjektgruppen i Kristiansund.

Pasienter og pårørende har spilt en viktig rolle hele veien. Og prosjektet er utviklet ved hjelp av tverrfaglig samarbeid mellom tjenesteytere, tjenestedesignere og forskere. Basert på innsiktsfasen visualiserte samarbeidspartnerne et forslag til tjenesteforløp. Dette ble først testet gjennom en tabletop-øvelse og simulerte scenarier, og deretter videreutviklet og testet med pasienter.

Behandles i kommuner flere timer unna sykehuset

Etter flere runder med utprøving og gjentatte intervjuer med pasienter, pårørende og helsepersonell, er tjenesten i drift og egnede pasienter ved Kristiansund sykehus mottar kvalitetssikret infeksjonsbehandling i eget hjem.

Antibiotikabehandlingen startes opp av lege ved Kristiansund sykehus. Deretter, etter avtale med helsetjenesten i kommunen, følges behandlingen opp i pasientens eget hjem. Antibiotika gis via et kateter koblet til en elektronisk pumpe.

Tilbudet gis enten pasienten bor nært eller flere timer fra sykehuset – pasientene får uansett den samme behandlingen. Denne nye samhandlingsmodellen kan også overføres til andre helseregioner.

Antibiotika-behandling hjemme gir flere fordeler. Helsetjenesten får frigjort sengeplasser og pasientene opplever økt livskvalitet.
Foto: Kristine Hermstad

Pasientene opplever frihet

De aktuelle pasientene kan nå reise hjem fra sykehus flere dager eller uker tidligere. Slik er flere hundre liggedøgn blitt spart. Helsetjenesten får frigjort sengeplasser, og aller viktigst; pasientene opplever økt livskvalitet. De melder om bedre søvnkvalitet og større frihet. Enkelte har til og med kunnet gå på skole, være i jobb, delta på fritidsaktiviteter og opprettholde et sosialt liv.

Prosjektet har vektlagt å utvikle en medisinsk forsvarlig tjeneste som også oppleves trygg og sikker for pasienten. Ved at pasienter aktivt deltar i egen behandling skapes det gode forutsetninger for mestring og trygghet.

Bedre samhandling gir flere fordeler

Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er ofte utfordrende å realisere. Med den nye modellen i Kristiansund og omliggende kommuner i Møre og Romsdal ser en at kunnskaps- og kompetansedelingen mellom tjenestenivåene øker. Pasientene mottar i større grad spesialisthelsetjenester i eget hjem, noe som er en nasjonal satsing.

Gjennom prosjektet har sykehus og kommuner utviklet en tjeneste som ytes i fellesskap, der sykehuslege har behandlingsansvar, samtidig som hjemmetjenester følger opp pasienter i hjemmet. Bedre samarbeid og arbeidsfordeling gjør at spesialisthelsetjenesten får frigjort tid og ressurser. Dette kan bidra til en mer bærekraftig helsetjeneste.

Juryen uttaler

Pasienter som før måtte være på sykehus for å få behandling, får nå et likeverdig tilbud hjemme.

Vi er svært begeistret over «Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika». Her ser vi et kjempegodt eksempel på hvordan tjenestedesignere kan samarbeide med pasienter, leger, forskere og tjenesteytere om å utvikle et helt nytt tilbud.

Ved å tenke nytt om tjenestedesign tar Helse Møre og Romsdal tak i en viktig samfunnsutfordring. Helseforetaket går foran og viser at det faktisk er mulig for de ulike nivåene i helse-Norge å samarbeide om å gi et bedre tilbud. Samtidig blir fellesskapets ressurser utnyttet bedre.

Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi pasientene får en enklere hverdag og et bedre liv. Vi håper løsningene blir tatt i bruk av mange sykehus!

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste forbilder, og viser hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre grunner til at dette prosjektet er et forbilde:

Pasienter får reise hjem tidligere

Pasienter får reise hjem fra sykehus flere dager og uker tidligere. Fra oppstart av tjenesten har pasienter sluppet å ligge over 400 døgn på sykehus.

Bedre ressursutnyttelse

Samhandlingen fører til bedre ressursutnyttelse. Kostnadsmessig kan intravenøs antibiotikabehandling hjemme være opp til 70 % rimeligere enn tradisjonell behandling.

Mer likeverdige helsetjenester

Prosjektet bidrar til mer likeverdige helsetjenester ved at pasienter kan få lik behandling uavhengig av bosted. Det er også gunstig at pasienter og pårørende kan slippe å reise langt til sykehus.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.