Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

«Jeg har Norges kuleste jobb. I DOGA tenker vi nytt, former spørsmål, lager nye koblinger og eksperimenterer oss frem til morgendagens Norge. Med design og arkitektur som verktøy, påvirker og former vi både omgivelsene våre og måten vi samhandler på. Det gjør vi like godt i privat næringsliv som i offentlig sektor, i tråd med det mandatet Næringsdepartementet har gitt oss. Nå tiltrekker vi oss en rekke nye miljøer. Vi initierer nye programmer, og styrker eksisterende, og er på god vei til å bli den slagkraftige og innovative aktøren vi skal være.

Helt nye tanker

DOGA er ikke business as ususal. I arbeidet med industrimeldingen «Industri 4.0», formet vi sammen med en rekke aktører frem en modell for å kunne håndtere omstilling. Modellen synliggjør hva offentlige og private virksomheter må vektlegge i omstilling og innovasjon og hvordan de skal gjøre det. Vi kaller modellen «70-20-10»; For å evne omstilling må 70 prosent av virksomhetens ressurser knyttes til videre drift, eller på godt norsk: business as usual. Dette må virksomhetene gjøre for å ha økonomi til omstillingsarbeidet. På den andre siden må 20 prosent av ressursene dedikeres til iterativ, eller gjentagende og stadig forbedrende, innovasjon. De siste 10 prosentene må være transformerende innovasjon, rett og slett helt nye tanker.

Det er i 20–10-landskapet DOGA hører hjemme. Midt i dette segmentet skal DOGA arbeide med å utvikle, spre og skalere nye arbeidsmåter eller løsninger som gir bruker- og samfunnseffekt – eller sagt på bedriftsøkonomisk: det som styrker konkurranse- og omstillingsevnen.

Hver gang vi setter i gang nye initiativ eller videreutvikler eksisterende, spør vi oss derfor: Er det nytenkende nok? Eller er dette business as usual?

Tidlig og på tvers

Vi opplever at tverrfaglig tilnærming til utfordringene fortsatt er mangelvare, både i privat og offentlig sektor. Man trives best i siloene sine. Vi i DOGA ser dessuten litt for ofte at man er mer opptatt av løsning og mindre av hva spørsmålene faktisk er.

For å få utløst effekt av å tenke nytt og på tvers av komplekse strukturer, er det essensielt å bruke tid på å forstå utfordringene. Anskaffelser som skal takle gjenstridige problemer må ikke låses til antakelser. Vi må være åpne for at løsningen ikke er kjent på forhånd, og legge til rette for at avklaringer knyttet til utfordringer, roller og behov gjøres tidlig i prosessen – som en diagnosefase. Gjør vi ikke det, vil behov og problemforståelse forbli uklare langt inn i prosessene. 

Dermed kan vi ende opp med anskaffelser som ikke løser de faktiske problemene, eller at bestillingen må endres underveis og resulterer i mindre gode løsninger. Med god prosess, tilrettelegging for involvering og eksperimentering innledningsvis, vil man oppnå bedre og mer treffsikre resultater, bedre forankring og, i svært mange tilfeller, også ressursbesparelser.

6 kjennetegn på innovasjon

I arbeidet med å nå flere mål samtidig har arkitektur og design et fortrinn: Disse fagene setter alltid brukeren i sentrum og ser på enkeltløsninger som en del av et større bilde. På engelsk kalles fagene «propositional disciplines». La oss kalle dem «forslagsstillende virksomhet» på norsk; virksomhet som vektlegger gode, velbegrunnede forslag til nye løsninger. I dette ligger også design- og arkitekturfagenes iboende innovasjonskompetanse. Kjennetegnene ved innovative metoder er: 

  • En åpen og utforskende tilnærming
  • Evne til å identifisere behov, oppnå innsikt og felles problemforståelse 
  • Samarbeid med relevante aktører, også brukere og berørte parter 
  • En helhetlig og systematisk tilnærming 
  • Tidlig prototyping og testing
  • Formgivning ved å omdanne informasjon og kunnskap til løsninger

Det skjer noe nytt hver eneste dag. Ny kunnskap utvikles, nye initiativ popper opp og nye samarbeidspartnere banker på døra.

Tor Inge Hjemdal

DOGA arbeider med en rekke initiativ og samarbeidspartnere over hele landet, og har i løpet av det siste året spisset sine satsinger for å bli tydeligere og enda mer samfunnsrelevant. Med design og arkitektur som verktøy jobber vi med hvordan vi skal innovere i offentlig sektor gjennom å forenkle og tenke nytt, og med hvordan næringslivet her i landet skal øke konkurranseevnen

 Det skjer noe nytt hver eneste dag. Ny kunnskap utvikles, nye initiativ popper opp og nye samarbeidspartnere banker på døra og vil ta del i alt det ufattelig spennende som skjer på DOGA. Jeg får ta del i dette idémylderet, sparre med alle de flinke folka som jobber i DOGA, og får hver dag oppleve hvor raskt dette går, og hvor langt vi har kommet på under ett år. Det trodde jeg ikke var mulig da jeg sa ja til denne jobben.»

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: