Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Lofoten

Et av årets Stimulab-prosjekter skal se på hvordan det kan bli enklere for innvandrere å finne seg til rette i Nordland. Bak prosjektet står Nordland fylkeskommune.  

Foto: Adobe Stock

Fire Stimulab-prosjekter er nå lyst ut i en åpen anbudskonkurranse på Doffin. Her finner du mer informasjon om prosjektene, med link til hver enkelt konkurranse: 

Nordland fylkeskommune: Enklere å være ny i nord

Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til at det skal bli enklere å være ny i Nordland. Arbeids- og familieinnvandrere (mer enn halvparten av alle innvandrere i Nordland), mangler gode og brukerorienterte mottaks- og integreringstjenester. De møter et komplekst byråkrati med et mangelfullt, fragmentert og forvirrende tjenestetilbud på tvers av mange ulike aktører fra ulike forvaltningsnivå og sektorer.

Prosjektet ønsker at arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere skal møte et mer helhetlig regionalt mottaksapparat med koordinerte, tilpassede og informative tjenester som legger grunnlaget for en høyere deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Samtidig ønsker de at det skal bli enklere for arbeids- og næringsliv å rekruttere fra utlandet. 

Fristen for prekvalifisering er 7. september.

Doffin-utlysning: Ny i Nordland

 

Meteorologisk institutt: Effektiv håndtering av naturfare

Meteorologisk institutt skal i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og NRK se på hvordan man kan utnytte ressursene i lokalsamfunnet etter at det er sendt ut et farevarsel. NVE utsteder naturfarevarsler for flom og skred, mens Meteorologisk institutt (MET) varsler farlig vær. NRK presenterer farevarsler fra MET og NVE i ulike kanaler.

Prosjektet skal se på brukerreisen som starter etter at en person har blitt klar over en værrelatert risiko eller fare. Det hjelper lite å vite om risikoen hvis det er uklart hva som bør gjøres videre. Videre ønsker MET å utvikle tjenester som gjør aktører i lokalsamfunnet bedre rustet til å vite hva de skal gjøre – og håndtere situasjonen – når været blir farlig. 

Fristen for prekvalifisering er 5. oktober. 

Doffin-utlysning: Effektiv håndtering av naturfare

Norges Arktiske Universitet: De nye hybride bibliotekene

Universitetsbiblioteket har etter koronapandemien gjort seg nye erfaringer rundt brukernes behov. Pandemien satte fart på utviklingen av hybride tjenester hos både hos folke- og universitetsbibliotekene. Universitetsbibliotekene opplever nå en utfordring i å imøtekomme de nye brukermønstrene, hvor både studenter, forskere og andre brukere er mindre fysisk til stede på biblioteket og har behov for flere digitale tjenester.

I tillegg er det en økende gruppe av distansestudenter som har behov for tjenester når de ikke oppholder seg på studiestedet sitt. Derfor må digitale tjenester, og støtte mot fysiske tjenester, tilrettelegges så langt det lar seg gjøre, for å sikre tilgang uavhengig av tilhørighet, geografi og størrelse på institusjon. 

Fristen for prekvalifisering er 14. september.

Doffin-utlysning: Sømløs service fra førstelinjen Universitesbiblioteket

STAF: Bedre samhandling mellom stat og kommune

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) er opptatt av bedre tilrettelegging og utvikling av sammenhengende digitale tjenester med andre offentlige virksomheter og med innbyggerne. STAF mener det er på tide å tenke radikalt annerledes når man ser på samhandlingen mellom statlig og kommunal sektor. STAF opplever store mangler på helhetstenking og et stort behov for innovasjon i denne prosessen.

For å gjøre dette ønsker de å ta tak i prosessen med å behandle klager på økonomisk sosialhjelp som eies av både statsforvalterne og kommunal NAV. Ansvaret er i dag fordelt på flere aktører, uten et definert koordineringsansvar for prosessen.  

Fristen for prekvalifisering er 21. september.

Doffin-utlysning: Klagebehandling økonomisk sosialhjelp

 

Hva er Stimulab?

Stimulab er en stimuleringsordning for designdrevet innovasjon i offentlig sektor som DOGA og Digdir står bak. Målet med ordningen er å løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer ved hjelp av design.

Illustrasjon: Bygg historier
Stimulab-prosjektene skal bidra til at flere i offentlig sektor tar i bruk designdrevet innovasjon i sitt utviklingsarbeid.

Kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og andre offentlige etater kan søke om støtte fra Stimulab til sine innovasjonsprosjekter. Forutsetningen for å få støtte er at det hentes inn design- og annen nødvendig kompetanse i en offentlig anbudskonkurranse.

Det er denne typen kompetanse etatene Meteorologisk institutt, UiT Norges Arktiske Universitet , Statsforvalterens fellestjenester (STAF) og Nordland fylkeskommune nå søker. 

Interessert i å levere inn tilbud på en eller flere av prosjektene? Sjekk ut våre fem tips for leverandører til Stimulab-prosjekter. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.