Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Bilder under vann.

I et av årets Stimulab-prosjekter skal Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og NRK finne ut hvordan lokalsamfunn kan bli bedre rustet til å håndtere flom, skred og uvær.

Foto: Adobe Stock

Stimulab-prosjektene er lyst ut i en åpen anbudskonkurranse på Doffin. Her finner du mer informasjon om prosjektene, med link til hver enkelt konkurranse: 

Meteorologisk institutt: Effektiv håndtering av naturfare

Meteorologisk institutt skal i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og NRK se på hvordan man kan utnytte ressursene i lokalsamfunnet etter at det er sendt ut et farevarsel. NVE utsteder naturfarevarsler for flom og skred, mens Meteorologisk institutt (MET) varsler farlig vær. NRK presenterer farevarsler fra MET og NVE i ulike kanaler.

Prosjektet skal se på brukerreisen som starter etter at en person har blitt klar over en værrelatert risiko eller fare. Det hjelper lite å vite om risikoen hvis det er uklart hva som bør gjøres videre. Videre ønsker MET å utvikle tjenester som gjør aktører i lokalsamfunnet bedre rustet til å vite hva de skal gjøre – og håndtere situasjonen – når været blir farlig. 

Fristen for prekvalifisering er 5. oktober. 

Doffin-utlysning: Effektiv håndtering av naturfare

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Hvordan hjelpe voldsutsatte voksne

Bufdir skal i sitt prosjekt se på tiltak for voldsutsatte sårbare voksne. Det er stor variasjon i hvordan voldsutsatte følges opp med lovpålagte og anbefalte tiltak. Bufdir har allerede utarbeidet modellen TryggEst. Ved hjelp av dette verktøyet finner man et risikonivå for den voldsutsattes risiko for å bli utsatt for ny vold. Man har så langt fokusert på å avdekke risikoene for vold. 

Nå står ansvarlige i kommunene, NAV og helse- og omsorgsarbeidere i en ny situasjon hvor de har avdekket langt flere tilfeller enn tidligere. Etter å ha vurdert risikonivå, er derfor utfordringen å finne riktig(e) tiltak.  

Fristen for prekvalifisering er 12. oktober.

Doffin-utlysning: Hvordan hjelpe voldsutsatte voksne 

Direktoratet for e-helse: Helhetlige digitale systemer i helsevesenet

Det er i dag mange ulike portaler som helsepersonell må forholde seg til, i tillegg til journalløsningen. Konsekvensene ble tydelige under koronapandemien da det ble laget ytterligere nye løsninger som helsepersonell måtte forholde seg til. Prosjektet skal se på hvordan man kan få tilgang til helhetlig, oppdatert og relevant informasjon når man trenger det. Arbeidet skal også peke retning for hvordan denne typen behov skal løses fremover.  

Fristen for prekvalifisering er 19. oktober.

Doffin-utlysning: Helhetlige digitale systemer i helsevesenet

Trondheim kommune: Nytt blikk på matservering i barnehagen

I Norge går 9 av 10 barn i alderen 1–5 år i barnehage. For barnehagebarn utgjør måltider i barnehagen en vesentlig del av deres daglige inntak av mat og drikke, enten maten er medbrakt eller blir servert. 

Under koronapandemien hadde Hårstadmarka barnehager et redusert mattilbud. Barnehagen erfarte at dette førte til mer tid sammen barna og at personalet var mer «uavbrutt» til stede. På bakgrunn av disse erfaringene, ønsker barnehagen å se på mattilbudet og matserveringen med nye øyne. 

Fristen for prekvalifisering er 26. oktober. 

Doffin-utlysning: Nytt blikk på matservering i barnehagen 

Hva er Stimulab?

Stimulab er en stimuleringsordning for designdrevet innovasjon i offentlig sektor som DOGA og Digdir står bak. Målet med ordningen er å løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer ved hjelp av design.

Illustrasjon: Bygg historier
Stimulab-prosjektene skal bidra til at flere i offentlig sektor tar i bruk designdrevet innovasjon i sitt utviklingsarbeid.

Kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og andre offentlige etater kan søke om støtte fra Stimulab til sine innovasjonsprosjekter. Forutsetningen for å få støtte er at det hentes inn design- og annen nødvendig kompetanse i en offentlig anbudskonkurranse.

Det er denne typen kompetanse etatene Meteorologisk institutt, UiT Norges Arktiske Universitet , Statsforvalterens fellestjenester (STAF) og Nordland fylkeskommune nå søker. 

Interessert i å levere inn tilbud på en eller flere av prosjektene? Sjekk ut våre fem tips for leverandører til Stimulab-prosjekter. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.