Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

I sitt forslag til statsbudsjett ber regjeringen DOGA om å styrke innovasjons-, utviklings- og plankompetansen til kommunene, fremme bærekraftige og attraktive lokalsamfunn i hele landet, og stimulere til samarbeid mellom offentlige og private aktører.

DOGA skal fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur i næringslivet og i samfunnet. Innsatsen skal blant annet rettes mot utvikling og gjennomføring av DOGAs innovasjonsprogrammer, og ved å jobbe målrettet med kompetanseheving og erfaringsspredning. 

– Skal vi skape grønn omstilling og løse de store samfunnsutfordringene, så vil design og arkitektur spille en avgjørende rolle. Samarbeid er også et nøkkelord, både på tvers av fag og sektorer, og mellom offentlig og privat. DOGA ser frem til å fortsette med slike samarbeid for å bidra til økt verdiskaping innenfor bærekraftige rammer, sier Tor Inge Hjemdal.

Se regjeringens forslag til statsbudsjett her >> 

– Design og arkitektur kan spille en viktig rolle for å realisere det grønne skiftet og bidra til at de store, grønne industrietableringene ikke bare skaper nye arbeidsplasser, men også fremmer sosial og miljømessig bærekraft, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

 

Design og arkitektur for grønn omstilling 

I budsjettforslaget står det at bærekraftsmålene fortsatt skal ligge til grunn for DOGAs arbeid. I tillegg nevnes disse prioriteringene:     

  • Styrking av DIP: DOGA skal i 2024 fortsette å styrke og utvikle Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Prosjektene som kan antas å gi størst effekt, skal prioriteres. DOGA skal arbeide for å spre informasjon og kunnskap om resultatene og metodikken fra DIP til bredere deler av næringslivet. 
  • Grønn omstilling: DOGA skal mobilisere gode prosjekter som bidrar til grønn omstilling eller svarer til andre viktige formål, blant annet relatert til områdene som er pekt ut i regjeringens Veikart for grønt industriløft, hvor DOGA er gitt et oppdrag tilknyttet grønne industrietableringer. Det skal være et hovedprinsipp at prosjekter som mottar støtte, skal ha en plass på veien mot omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. 
  • Nordisk samarbeid på design: DOGA skal følge opp det nordiske samarbeidet på design og arkitektur som ble igangsatt i 2022. Nettverket skal bidra til å akselerere det grønne skiftet og være en samarbeidsplattform for kunnskapsdeling og utvikling av design som verktøy på tvers av de nordiske landene, for grønn omstilling, digital omstilling, utvikling av bedre tjenester og økt verdiskaping i næringslivet. 
  • Utvikling av det næringsrettede virkemiddelapparatet: DOGA skal bidra til å utvikle Virkemiddelapparatet 2.0 i samarbeid med de andre virkemiddelaktørene. 
  • Mer samarbeid med fylkeskommuner og kommuner: DOGA skal videreutvikle samarbeidet med fylkeskommuner og kommuner, og deres kompetanse i bruk av design og arkitektur for å nå samfunnsmål. Arbeidet skal ses i lys av deres oppgaver med samfunns- og arealplanlegging og tjenesteyting. Nye arbeidsformer skal stå sentralt, også på tvers av forvaltningsnivå og der det er relevant. 
Tor-Inge-Hjemdal_adm_dir-DOGA_foto_Sverre-Chr-Jarild.
– Arkitektur og design er kraftfulle verktøy for å bygge samfunn og skape endring. Den fornyede tilliten fra regjeringen viser at de deler vår oppfatning, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Universell utforming og innovasjon i offentlig sektor 

Regjeringen foreslår dessuten å bevilge 5,2 millioner kroner til Stimulab, stimuleringsordningen for designdrevet innovasjon i offentlig sektor, som skal stimulere til mer og bedre brukerorientert innovasjon i offentlig sektor. Regjeringen foreslår også å bevilge 2 millioner kroner til DOGA til kompetanseheving av formgivere på universell utforming. 

Oppdrag fra flere departementer   

Som i fjor vil DOGA rapportere til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). DOGA mottar oppdrag fra flere departementer, som Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Utenriksdepartementet (UD) og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.