Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Nytenkning

Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Motiverte aktører

Stimulab kobler tjenestedesignere og andre fagfolk som er eksperter på nytenkning, med sterkt motiverte statlige og kommunale aktører.

Mer effekt

Gevinsten av Stimulab er en mer innovativ offentlig sektor som får mer effekt ut av hver krone de får over statsbudsjettet.

Samarbeid

Stimulab-programmet er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA.

Sykehusoverlege Magnus Karlsen og prosjektleder Monika Fundingsrud fra Blakstad sykehus i Asker. Her er de på vei inn i Kommunal- og distriktsdepartementet for å presentere arbeidet med Stimulab-prosjektet Trygg stafett. Blakstad sykehus er en del av Vestre Viken HF.

I forkant av Stimulab-prosjektet Trygg stafett ble det gjort en større kartlegging av pasienter og pårørendes opplevelse av møtet med Klinikk for psykisk helse og rus ved Blakstad sykehus i Asker.

Den avdekket at mange pasienter og pårørende ikke opplevde dette møtet som trygt. De fleste negative tilbakemeldingene handlet om «Brudd i behandling» i det akuttpsykiatriske hjelpeapparatet. Det betyr at pasienten eller de pårørende opplevde hjelpen de fikk ved Blakstad sykehus som usammenhengende eller ukoordinert.

– Vi visste en hel del om hvilke utfordringer vi hadde, men lite om hvordan vi skulle gripe de an, forteller prosjektleder Monika Fundingsrud.

Kartleggingen av pasientenes erfaringer hadde gitt dem en liste på over 950 utfordringer samlet inn fra over 140 medarbeidere. Sykehusoverlege Magnus Karlsen mener denne kartleggingen var helt nødvendig for å kunne ta tak i problemene.

– Vi turte å se oss selv i kortene, og var ærlige på at vi hadde utfordringer, sier Karlsen.

Sykehuset befant seg på denne tiden i en kritisk og kaotisk situasjon etter sammenslåing med Lier psykiatriske sykehus, med et stort antall pasienter kombinert med ressursmangel. Et større antall fagpersoner sluttet. Ledelsen i Klinikk psykisk helse og rus erkjente at noe måtte gjøres.

Gjennom Stimulab-programmet begynte sykehuset, som etter sammenslåingen var blitt et av landets største psykiatriske sykehus, et samarbeid med tjenestedesignere i EGGS Design.

Kan få alvorlige konsekvenser

Konsekvensene av «Brudd i behandling» kunne være alvorlige, som reinnleggelser på sykehus, forverring i psykisk helsetilstand, utrygghet for pasienter og pårørende. I verste fall kan manglende oppfølging etter utskrivelse føre til at pasienten skader seg selv eller andre, eller at det ender med selvmord eller overdosedødsfall. Usikkerhet og bekymring rundt pasientens sikkerhet er også en belastning for medarbeiderne som jobber med akuttpasienter.

Et pasientforløp i psykiatrien kan sees som en stafett der pasienten løper alle etappene. Mange kan for eksempel starte hos fastlegen, være innom psykisk helse i kommunen, legevakten og distriktspsykiatrisk senter (DPS) før de kommer til sykehuset. Helsepersonell og ansatte i kommunene løper bare deler av stafetten. En smidig veksling mellom de ulike instansene er viktig for pasientens helse. Dette hadde intervjuene med pasienter og pårørende ettertrykkelig vist at ikke fungerte hensiktsmessig.

For å nøste i utfordringene begynte tjenestedesignerne fra EGGS blant annet med sammenstilling av innsikt fra den forutgående kartleggingen og innsiktsoverføring. De arrangerte også en rekke med workshoper for å identifisere enkelte gjennomgående problemområder.

Økt tillit mellom personene som jobber rundt pasienten, er stikkordet for kulturendringen Blakstad sykehus er inne i. Sykehusoverlege Karlsen og prosjektleder Fundingsrud presenterer Trygg stafett.

Viktig støtte fra Stimulab

Nylig holdt prosjektleder Monika Fundingsrud og sykehusoverlege Magnus Karlsen ved Blakstad sykehus et innlegg på en erfaringskonferanse om tillitsreformen i offentlig sektor. Seminaret ble arrangert i regi av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

– Hadde ikke vi blitt tildelt Stimulab-midler og fått mulighet til å jobbe med tjenestedesignere, er jeg helt sikker på at vi ikke hadde vært så rustet som vi er i dag til å designe og planlegge morgendagens helsetjeneste, fortalte sykehusoverlege Karlsen til de over 1150 deltakerne som fulgte den digitale konferansen.

Grunnsteinen for endring

Stimulab-prosjektet Trygg stafett pågår fortsatt, men allerede nå ser prosjektleder Monika Fundingsrud og sykehusoverlege Magnus Karlsen at situasjonen på sykehuset er bedret.

Gjennom dette Stimulab-prosjektet har det blitt tydelig at tillit er selve grunnsteinen for endring, konkluderer de to.

Nettopp tillit har blitt et stikkord for det videre utviklingsarbeidet som foregår parallelt med oppgavene som følger med å drifte et stort psykiatrisk sykehus. Dialogen mellom spesialister på sykehuset og FACT-teamet i kommunen, som jobber med pasientene som trenger mest oppfølging, er bedret.

– Dette har vi fått konkrete tilbakemeldinger på at har økt tilliten mellom de ulike instansene rundt pasienten. Ved å åpne en linje for dialog, kan de bli enige om hva som er den beste løsningen for pasienten, sier Monika Fundingsrud.

Bedre koordinering kan for eksempel føre til mer samstemt behandling.

– Dette med å bedre dialogen, uavhengig av hvordan man er organisert, er blant de områdene hvor vi ser et størst potensiale for videreutvikling, forteller sykehusoverlege Karlsen, som understreker at dette blir et fokus i det videre arbeidet.

Forberede for neste etappe

Stafettmetaforen er også noe de vil bruke aktivt i arbeidet med kulturendring.

– Det handler blant annet om å legge til rette for at neste etappe skal bli best mulig både for pasienten, pårørende og kollegaene, og at man har tillit til det som er gjort i en foregående etappe, sier Monika Fundingsrud.

Gjennom Stimulab har medarbeiderne på Blakstad fått gode verktøy for å håndtere endringsprosesser, mener hun, og nevner stikkord som pasientfokus, tett involvering av medarbeidere, workshop og sprintmetodikk. Dette blir ikke mindre relevant i tiden fremover hvor de blant annet skal flytte inn i nye Drammen sykehus, som skal åpne i 2025.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.