Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Asker velferdslab skal gi innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud, basert på deres behov. Kommunen jobber sammen med eksterne samarbeidspartnere og ser alle relevante tjenester i sammenheng for å bedre livssituasjonen til enkeltfamilier. Samtidig involveres innbyggerne aktivt for å legge en langsiktig plan for sin egen hverdag.

Investering i mennesker

Modellen for Askers velferdslab er basert på en investeringstankegang, hvor kommunen tenker som en investor som investerer i mennesker, ikke bare en forvalter av saker og lovverk. I prosjektet omdefinerte kommunen innbyggernes velferd fra en kostnad til en investering i økt livskvalitet. Familiens utfordringer og behov sees nå som en helhet, og innbyggerne som medinvestorer i egen fremtid.

– Velferdslaben er en måte å organisere tjenester for hele familier som har behov for ulike, tverrfaglige og langsiktige tjenester, forteller prosjektleder i Asker kommune, Ingrid Blichfeldt, og utdyper: 

– Poenget er at vi snur på det, og ser på dette som en investering i fremtid, fremfor en utgift for kommunale tjenester. Det er mange elementer som skal koordineres, og da er det helt essensielt at vi involverer disse familiene fra dag én.

Samhandling på tvers av siloer

Metoden innebærer at innbyggeren eller familien møter representanter fra alle relevante deler av kommunen, og ofte også eksterne samarbeidspartnere, samtidig. Sammen kartlegger møtedeltakerne familiens situasjon og lager en konkret plan med kortsiktige og langsiktige mål og tiltak. Medarbeiderne rundt bordet har myndighet til å fatte beslutninger i møtet, og er en viktig del av investeringstenkningen. 

Investeringstenkningen er forankret hos rådmann og ordføreren og legges nå til grunn for annet arbeid i kommunen. Teamstrukturen sikrer tverrfaglig samarbeid, i motsetning til den tradisjonelle måten ulike fagmiljøer ofte jobber i siloer på.

Les mer om metoden på Asker kommunes nettside

Illustrasjon av arbeidsmetode for Asker velferdslab
Illustrasjonen viser investeringstankegangen hos Asker velferdslab. Foto: Asker velferdslab
Foto: Asker velferdslab

Nytenkning i kommuner gjennom tjenestedesign

Askers velferdslab er et resultat av et nært samarbeid mellom flere aktører. Prosjektet ble igangsatt og ledet av DOGA med støtte fra Husbanken og hadde mål om å bygge opp kommunenes forståelse og kunnskap om tjenestedesign. Formålet var å inspirere til å ta i bruk tjenestedesign for å utvikle bedre velferdstjenester for kommunens innbyggere og øke bestillerkompetansen gjennom å utvikle et metodeverktøy. I utviklingsarbeidet ble Asker valgt som pilotkommune, og DOGA inngikk samarbeid med tjenestedesignbyrået Livework og samfunnsinnovatørene SoCentral.

Som tilrettelegger, fulgte DOGA prosjektet tett og sørget for viktig kunnskapsoverføring i oppstarten. 

– I utviklingen av Asker velferdslab benyttet vi strategisk designledelse og designtenkning i praksis. Ambisjonen var å utfordre tradisjonell tenkning i kommunen ved å sette innbyggernes behov i sentrum og ha en menneskesentrert og verdiskapende holdning gjennom hele utviklingsprosessen, sier Judith Gloppen, seniorrådgiver design i DOGA. 

– At DOGA var involvert ga prosjektet legitimitet, både innad i kommunen, men også mot politisk ledelse, forteller prosjektleder Ingrid Blichfeldt.

Kan gi en samfunnsmessig gevinst

Målinger før og etter utprøving av såkalte investeringsteam viser at vanskeligstilte familier har fått bedre livskvalitet. Kommunens ansatte opplever at de kan gjøre en forskjell ved å kunne ta beslutninger om investeringer på et tidlig tidspunkt. Disse beslutningene kan gjøre en positiv forskjell for enkeltfamilier og samtidig gi en samfunnsmessig gevinst. 

Prosjektet startet som en pilot og videreutvikles nå gjennom en iterativ prosess. For å dele lærdom og inspirasjon med andre kommuner, har prosjektet også resultert i et metodehefte for bruk av tjenestedesign og en film om Fremtidens boligkontor som gir mer innsikt i prosessen, resultatene og sentrale læringspunkter fra prosjektet. Se filmen her: 

Internasjonal anerkjennelse

Prosjektet ble nylig presentert på Edge of government-arrangementet under World Government Summit i Dubai og er også presentert i OECDs rapport Embracing Innovation in Government - Global trends 2018 (side 98-102).

Asker velferdslab har i tillegg mottatt en rekke utmerkelser, som for eksempel Best Practice Certificate under European Public Sector Award (EPSA) i Maastricht i november 2017, og var ett av tre prosjekter som gjorde at Asker kommune vant Kommunal- og moderniseringsdepartementets Innovasjonsprisen 2017.