Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Prosjekt: Digitale behandlingsplaner

Oppdragsgiver: Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet

Utfordring

Helsepersonell med ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler muligheten til å kunne samhandle om pasientoppfølgingen i en felles, nasjonalt tilgjengelig behandlingsplan. Manglende tilgang til nødvendig pasientinformasjon fører til brudd i behandlingsforløpet ved overføring av pasienter mellom tjenestestedene. Dette gir en stor risiko for feil behandling og oppfølging av pasienten og mange unødvendige henvendelser til legevakt. Det er videre i dag dårlig tilrettelagt for at pasienten kan delta og spill inn informasjon i egen behandlingsplan og dermed ens evne til å være aktive deltaker i eget sykdomsforløp. Det er behov for å få til dette for å sikre bedre kvalitet i behandlingen og bedre medvirkning fra pasientene. Dette gjelder spesielt pasienter med sammensatt diagnosebilde, med flere behandlere og med kroniske/varige diagnoser.

Det finnes noen lokale initiativ som er mer eller mindre vellykkede. Flere av disse er veldig manuelle, fungerer dårlig eller ivaretar ikke sikkerhet. Derfor er det helt nødvendig med en nasjonal løsning.

Dette kan bli et transformasjonsprosjekt på et område med nasjonale utfordringer, med behov for et initiativ og en løsning på nasjonalt nivå. Prosjektet er godt organisert og forankret, med Helsedirektoratet som prosjekteier. Samarbeidet mellom helsefagmiljøet i Helsedirektoratet og teknologene i Direktoratet for e-helse er spennende og nødvendig. Prosjektet kan innebære arbeid med og tilpasning av internasjonale standarder (FHIR) på den ene siden, og reell pasientinvolvering og kvalitetssikring av helsetjenester på den andre.

En StimuLab-prosess kan her bidra til at man ikke går rett på en teknisk løsning, men får en felles problemforståelse og involverer alle relevante aktører, som fastleger, kommuner, helseforetak osv. Gevinstene ved dette prosjektet er også tydelige, selv om en behandlingsplan bare vil være en del av flere faktorer som kan bidra til økt kvalitet, bedre pasientopplevelser, bedre samhandling og bedre ressursbruk.

StimuLab vurderer også at prosjektet har stor innovasjonshøyde i helsesektoren. Det handler om digitale rammeverk, teknologi og struktur. Men det handler også om hvordan balansere teknologi, helseprofesjon og innovasjon med fokus på pasientene. En god StimuLab-prosess kan ha en viktig rolle for å balansere disse aspektene og ikke miste pasienten av syne. Overføringsverdien er stor, både i selve løsningen som kan spres nasjonalt, og kompetansen man vil få om nye måter å jobbe på og sette pasienten i fokus når tjenester skal utvikles.